Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avløysing

Arbeider i fjøs (Copyright: Colourbox.com)

Avløysartilskot er ei refusjonsordning som skal leggje til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leigd inn. Ordninga skal bidra til «et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp» (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1).

 • Kva kan eg få i avløysartilskot?

  Du kan få utbetalt avløysartilskot på bakgrunn av faktiske utgifter du har hatt til avløysing. Grunnlaget for kor store avløysarutgifter som kan bli refundert blir fastsett ut frå gjenomsnittet av tal dyr føretaket disponerer på teljedatoane 1. mars og 1. oktober. Føretaket må derfor registrere tal dyr det har hatt både 1. mars (frist for registrering er 15. mars) og 1. oktober (frist for registrering er 15. oktober) sjølv om det ikkje kan få husdyrtilskot for alle dyreslag.

  For sau (født i fjor eller tidlegare) og ammegeit er det tal dyr som føretaket disponerer 1. mars, som blir lagt til grunn for tilskotsgrunnlaget.

  For nokre dyreslag er det dyr slakta i løpet av året og registrert i Leveransedatabasen hos Landbruksdirektoratet som blir lagt til grunn for avløysartilskotet (søknadsfrist 15. oktober). Dette gjeld:

  • konvensjonelle og økologiske slaktegriser med slaktevekt på minst 34 kg
  • konvensjonelle gjæser, kalkunar og ender
  • konvensjonelle og økologiske slaktekyllingar

  For kyllingar og kalkunar selde som livdyr, er det tal selde livdyr i løpet av året som blir lagt til grunn (søknadsfrist 15. oktober). Livdyr av kylling og kalkun som er selde etter 15. oktober, kan bli etterregistrert fram til 10. januar.

  For rugegg er det tal rugeegg levert til rugeri i løpet av året som blir lagt til grunn (søknadsfrist 15. oktober). Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober, kan bli etterregistrert fram til 10. januar.

  Du må ha eit tilskotsgrunnlag for avløysning som kan utløyse ei utbetaling på minst 5 000 kroner, for å ha rett på avløysartilskot.

  Maksimalt tilskotsgrunnlag for avløysing

  Du kan ikkje få refundert fleire utgifter enn maksimalt avløysartilskotsgrunnlag for inneverande søknadsår. Maksimalt avløysartilskotsgrunnlag blir rekna ut på bakgrunn av tal dyr (tal egg for rugeeggprodusentar) som føretaket har disponert i avløysaråret. Når du registrerer kor mange dyr/egg du har i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det bli rekna ut eit foreløpig grunnlag. Det foreløpige grunnlaget vil vere synleg for deg i søknadsskjemaet.

  Rekneark for å rekne ut kor mykje du kan få i maksimalt avløysartilskot
  I dette reknearket kan du rekne ut kor mykje du kan få i avløysartilskot: Rekneark for å rekne ut kor mykje du kan få i maksimalt avløysartilskot.

 • Korleis søker eg?

  Du kan søka om avløysartilskot ved del 2 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (søknadsfrist 15. oktober). Søknadsskjemaet er felles for produksjonstilskot og avløysartilskot. Du søker elektronisk via Landbruksdirektoratet sine nettsider eller via www.altinn.no. Her finn du informasjonsmateriell for søknad om produksjons- og avløysartilskot. Du kan også søke på papir.

  I søknaden skal du føre opp faktiske utgifter til avløysing som føretaket ditt har hatt i søknadsåret, og som du søker tilskot for. Sjå fana over for informasjon om kor mykje du kan få i avløysartilskot. Dersom føretaket på søknadsfristen har hatt lågare utgifter enn det  føretaket maksimalt kan få i avløysartilskot, kan du etterregistrere eventuelle utgifter føretaket har mellom 16. oktober og 31. desember. Etterregistrering av utgifter til avløysing kan gjerast til og med 10. januar. Dersom du ved søknadsfristen 15. oktober ikkje har hatt utgifter til avløysing, men reknar med å få utgifter før årsskifte, må du sende inn del 2 av søknaden innan søknadsfristen 15. oktober og krysse av for at du søker avløysartilskot. Du kan då oppdatere utgiftene innan 10. januar.

  Alle føretak, uavhengig av selskapsform, må kunne dokumentere utgifter til avløysing på førespurnad frå kommunen.

 • Kva for utgifter til avløysing kan eg få tilskot for?

  Du kan få tilskot til avløysing for utgifter til arbeidsoppgåver som det ikkje er uvanleg at jordbrukarar sjølv utfører og som er knytt til husdyrhaldet. Det betyr at avløysing ikkje er avgrensa til tradisjonell «fjøsavløysing», men kan også omfatte saueklipping, klauvskjering, vedlikehald av driftsbygning i form av til dømes maling eller snikkararbeid, rundballepressing, jordarbeiing, spreiing av husdyrgjødsel, gjerdehald, beiterydding og frakt av dyr til og frå beite.

  Omgrepet avløysing omfattar berre sjølve tenesta. Utgifter til leige av maskiner eller til andre varer som eventuelt blir nytta når tenesta blir utført gir ikkje grunnlag for tilskot. Det må koma tydeleg fram av eventuelle fakturaer kva for beløp som er knytt til tenesta det blir søkt om avløysartilskot for.

  Tilskotet blir gitt for avløysarutgifter ekskl.mva. Moms skal altså ikkje vere ein del av dei utgiftene som blir ført i søknaden.

  Det blir ikkje gitt tilskot for utgifter til tenester som til dømes dyrlege, røyrleggar, elektrikar, rekneskapsføring, rådgjeving frå husdyrkontrollen, drektigheitskontroll eller service på maskinpark. Oppramsinga av kva for tenester som kan og ikkje kan gi grunnlag for utbetaling av tilskot er ikkje uttømmande. Dersom du er i tvil om ei teneste kan gje grunnlag for tilskot eller ikkje, ta kontakt med kommunen din i god tid før søknadsfristen.

 • Må kunne dokumentere faktiske utgifter til avløysing

  Kontrollen av avløysartilskot skal inngå i kommunen sin risikobaserte kontroll. Du må kunne leggje fram dokumentasjon på faktiske utgifter på førespurnad frå kommunen, dvs. utgifter til tilsett avløysar, avløysarlag, avløysarring eller til anna føretak som tilbyr avløysartenester.

  Døme på dokumentasjon av avløysarutgifter er

  -          a-meldinga

  -          faktura for avløysing

  -          bilag eller utskrift frå rekneskap som viser utgifter til avløysing

  Dersom du kjøper avløysartenester frå andre føretak, og dette føretaket også tilbyr andre varer eller tenester, skal det vere spesifisert på fakturaen kva for utgifter som gjeld avløysartenestene. Det blir ikkje gitt tilskot til leige av maskiner eller andre varer som blir nytta når ei teneste blir utført.

  Dersom du har hatt utgifter til tilsett avløysar, må denne avløysaren vere minst 15 år og ikkje ha næringsinntekt frå føretaket. Tilsett avløysar kan heller ikkje vere ektemake eller sambuar med ein som har inntekt frå føretaket. Tilskotsatsar og maksimalbeløp finn du i vår rettleiar og i jordbruksavtala.