Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avløysing ved ferie og fritid

Arbeider i fjøs (Copyright: Colourbox.com)

Avløysing ved ferie og fritid (avløysartilskot) er ei refusjonsordning der føretak med husdyrproduksjon kan få dekka utgifter til avløysing. For å kunne få tilskot til avløysing må føretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløysaråret, og søkje om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

 • Meir om tilskot til avløysing ved ferie og fritid

  Føremålet med ordninga er å medverke til å dekke kostnadane til avløysing i jordbruket og bidra til «et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp» (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1). Ordninga skal leggje til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leigd inn

  Maksimalt avløysartilskot er basert på dyretalet per 1.1. - ved inngangen av avløysaråret. Når året er slutt kan føretaket søkje om utbetaling av tilskotet, på grunnlag av utgiftene føretaket har hatt til avløysing. Alle typar føretak må på førespurnad frå kommunen kunne dokumentere at det har hatt utgifter til avløysing, dvs. utgifter til tilsett avløysar, avløysarlag, avløysarring eller til andre føretak som tilbyr avløysartenester. 

  Kan kjøpe avløysartenester frå andre føretak som tilbyr avløysning

  Det er no opna for kjøp av avløysertenester frå andre føretak enn avløserlag/-ring.

  Du kan få tilskot til avløysing for utgifter til arbeidsoppgåver som det ikkje er uvanleg at jordbrukarar sjølv utfører. Det betyr at avløysing ikkje er avgrensa til tradisjonell «fjøsavløysing», men kan også omfatte saueklipping, klauvskjering, vedlikehald av driftsbygning i form av til dømes maling eller snikkararbeid, rundballepressing, jordarbeiing, spreiing av husdyrgjødsel, gjerdehald, beiterydding og frakt av dyr til og frå beite.

  Omgrepet avløysing omfattar berre sjølve tenesta. Utgifter til leige av maskiner eller til andre varer som eventuelt blir nytta når tenesta blir utført gjev ikkje grunnlag for tilskot.

  Det blir ikkje gjeve tilskot for utgifter til tenester som til dømes dyrlege, røyrleggar, elektrikar, rekneskapsføring, rådgjeving frå husdyrkontrollen, drektigheitskontroll, husdyrkontroll eller service på maskinpark.

  Oppramsinga av kva for tenester som kan og ikkje kan gje grunnlag for utbetaling av tilskot er ikkje uttømmande. Dersom du er i tvil om ei teneste kan gje grunnlag for tilskot eller ikkje, ta kontakt med kommunen din i god tid før søknadsfristen.

  Må kunne dokumentere faktiske utgifter til avløysing på førespurnad frå kommunen

  Det er ikkje lenger eit krav om at du må leggje ved dokumentasjonen når du søkjer om avløysartilskot. Kontrollen av tilskot til avløysing ved ferie og fritid skal inngå i kommunen sin 5%-kontroll. Du må kunne syne fram dokumentasjon på faktiske utgifter på førespurnad frå kommunen, dvs. utgifter til tilsett avløysar, avløysarlag, avløysarring eller til anna føretak som tilbyr avløysartenester.

  Døme på dokumentasjon av avløysarutgifter er;

  -          a-meldinga

  -          bankbilag og faktura

  -          rekneskap som viser avløysarringens refunderbare utgifter og korleis desse er fordelt mellom medlemmane

  Tilskotet blir gjeve for avløyserutgifter eksklusive moms. Moms skal altså ikkje vere ein del av dei utgiftene som som blir oppgjeve i søknaden.

  Dersom føretaket du kjøper avløysartenester frå også tilbyr andre varer eller tenester, skal det vere spesifisert på fakturaen kva for utgifter som gjeld avløysartenester. Ettersom det ikkje blir gjeve tilskot til leige av maskiner eller andre varer som blir nytta når ei teneste blir utført, må det gå fram av fakturaen kva som er utgifter til leige av personell, og kva som er utgiftene til maskinleige osv.

  Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samla i a-meldinga og skal sendast inn kvar månad av alle som betalar ut lønn, pensjon og andre ytingar.

  Avløysaren må vere minst 15 år og ikkje ha næringsinntekt frå føretaket eller vere ektemake eller sambuar med ein som har inntekt frå føretaket. Tilskotsatsar og maksimalbeløp finn du i rettleiingsheftet og i jordbruksavtala.

 • Kven kan søke?

  Berre føretak kan søkje om avløysartilskot. Føretaket må ha disponert dyr ved inngangen av avløysaråret og hatt utgifter til avløysing.

  Føretaket må:

  • vere registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund innan søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer).
  • drive vanleg jordbruksproduksjon på éin eller fleire landbrukseigedomar.

  Føretaket må oppfylle dei vilkåra som gjeld sin produksjon for å kunne få produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Du finn der aktuelle vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i §§ 2-6. Søkjaren plikter å sette seg inn i regelverket. For informasjon om korleis du skal forstå vilkåra i forskrifta, sjå rundskriv 41/2015.

  Offentlege og private institusjonar har ikkje rett på tilskot til avløysing. 

 • Korleis søkjer eg?

  Du søkjer elektronisk via Landbruksdirektoratet sine nettsider eller via www.altinn.no. For avløysaråret 2015 er søknadsfristen er 20. januar 2016, du kan ikkje sende søknaden før 1. januar. Her finn du dokument for gjeldande søknadsomgang. Søknadsskjemaet er felles for produksjonstilskot og avløysartilskot ved ferie og fritid.

  Treng du rettleiing til korleis du loggar deg inn i søknaden via Altinn, eller rettleiing til den elektroniske søknaden, så finn du det her:

  Har du ikkje tilgang på internett kan du søkje på skjemaet SLF-052. Skjemaet sender du kommunen der føretaket har driftssenter. Papirskjema er ikkje gyldig utan signatur. Den som skriv under på søknaden må vere ein person med ei rolle i føretaket som gjev mynde til å forplikte føretaket.

 • For nye søkjarar

  Vær merksam på at det berre er føretak som kan søkje om tilskot til avløysing ved ferie og fritid.

  Du må som hovudregel ha disponert dyr ved inngangen av avløysaråret for å kunne søke om tilskot etter at året er slutt. Unntaket er om du har teke over ei verksemd med husdyr i løpet av året, i slike tilfelle kan tilskotet bli delt på gamalt og nytt føretak.

  Om du startar opp med husdyr midt i året 2015, vil du fyrst kunne få tilskot til avløysing for året 2016, med utbetaling i juni 2017.

  Ta kontakt med kommunen i god tid før du søkjer om tilskot, blant anna for å sikre at føretaket ditt er rett registrert i landbruksregisteret. Føretaket må ha ei aktiv bedrift i Einingsregisteret for å kunne få tilknyting til eigedom i Landbruksregisteret. Les meir om dette på nettsidene til Brønnøysundregistrene

 • Søknadsfrist og andre viktige datoar

  For tilskot til avløysing ved ferie og fritid er det ein søknadsfrist i året: 20. januar.

  Du kan ikkje levere søknaden før 1. januar.

  Leverer du søknaden etter fristen vert tilskotet redusert med 1 000 kroner per dag etter at fristen er ute. Merk at frå og med søknadsomgangen i januar 2015 vert alle dagar rekna med, ikkje berre virkedagar. Leverer du søknaden seinare enn 20. februar blir den avvist. Også forhold som søkjaren har utegløymt etter dette tidspunktet kan berre vurderast dersom fylkesmannen kjem til at det er grunnlag for dispensasjon frå søknadsfristen.

  Har du sjølv arbeidsgiveransvar for avløysaren må du sende inn a-melding til Skatteetaten kvar månad. A-meldinga skal sendast gjennom lønnssystem, regnskapsførar, eller direkte registrering i Altinn. Du skal sende inn a-meldinga seinast den 5. i månaden etter utbetaling av lønn eller ytingar.

 • Kan eg søkje om dispensasjon frå søknadsfristen?

  Ja, nokre av vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskoti jordbruket kan du søkje dispensasjon frå. Dispensasjonsretten i forskrifta er avgrensa til dei føresegner som er lista opp i § 9 i forskrifta. Du kan lese meir om dispensasjon i rundskriv 41/2015. Det er berre ved særskilde høve at det er aktuelt å innvilge dispensasjon og dersom det føreligg ei midlertidig årsak til at vilkåra ikkje er oppfylt. Høve som kan gje grunn for dispensasjon er der søkjar ikkje er i stand til å ivareta interessene sine grunna ulykke, alvorleg sjukdom, sjukehusopphald eller anna som står utanfor føretaket sin kontroll.

  Du får ikkje dispensasjon frå søknadsfristen om du for eksempel har forlagt søknaden, gløymd søknadsfristen, ikkje fått tilsendt informasjon om fristen, vore på ferie eller bortreist i den perioden søknaden skulle vore levert. Storleiken på tilskotsbeløpet eller følgjer for føretaket si verksemd er ikkje relevant for utfallet av søknaden om dispensasjon.

  Du sender søknad om dispensasjon til kommunen. Kommunen sender søknaden med sine vurderingar til fylkesmannen som handsamar og avgjer saka.

  Dersom søkjaren har utegløymt opplysningar i søknaden og ynskjer å supplere den etter trekkperioden, kan dette berre skje dersom det kan bli gitt dispensasjon for slike forhold som omtalt over.

  Du kan lese meir om dispensasjon i rundskriv 41/2015.

 • Spørsmål og svar

  Mange spørsmål er samanfallande med produksjonstilskot, sjå Ofte stilte spørsmål.   

  Kor mykje tilskot til avløysing kan eg få?

  Kor stort tilskot du kan få for å dekkje avløysarutgifter vert bestemt på grunnlag av talet dyr du har ved inngangen av avløysaråret, opp til eit maksimalbeløp. Du finn satsane per dyr og maksimalbeløpet i rettleiingsheftet. Du må ha så stort dyretal at du har eit avløysartilskotsgrunnlag som kan utløyse ei utbetaling på minst 5 000 kroner, for å ha rett på avløysartilskot. Etter at avløysaråret er omme, kan du søkje om utbetaling av det utrekna grunnlaget, basert på utgiftene du har hatt til avløysing. Utrekna refusjon finn du i tilskotsbrevet

  Eg har teke over garden – kan eg få avløysartilskot?  

  Overtek du garden ved årsskifte, skal det «gamle» føretaket søkje om utbetaling av tilskot til avløysing, mens det «nye» føretaket skal søkje om produksjonstilskot til dyra det disponerer den 1. januar. Det «nye» føretaket får da rekna ut ein maksimal refusjon. Du finn maksimalrefusjonen for føretaket ditt i tilskotsbrevet som vert sendt ut i juni. Maksimalrefusjonen viser kor stor del av utgiftene dine til avløysing du kan få dekka av avløysartilskotet.

  Tek du over ein gard i løpet av året (etter 1. januar), kan «gamalt» og «nytt» føretak dele tilskotet imellom seg. Du må melde frå til kommunen om overdraginga på skjema ”SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen”.

  Vær merksam på at føretak må eksistere (være registrert i Einingsregisteret) til tilskotet er utbetalt.

  Korleis skal eg dokumentere utgifter til avløysing?

  Det er ikkje lenger eit krav om at du må leggje ved dokumentasjonen når du søkjer om avløysartilskot. Kontrollen av tilskot til avløysing ved ferie og fritid skal inngå i kommunen sin 5%-kontroll. Du må kunne syne fram dokumentasjon på faktiske utgifter på førespurnad frå kommunen, dvs. utgifter til tilsett avløysar, avløysarlag, avløysarring eller til anna føretak som tilbyr avløysartenester.

  Døme på dokumentasjon av avløysarutgifter er;

  -          a-meldinga,

  -          bankbilag og faktura

  -          rekneskap som viser avløysarringens refunderbare utgifter og korleis desse er fordelt mellom medlemmane

  Dersom føretaket du kjøper avløysartenester frå også tilbyr andre varer eller tenester, skal det vere spesifisert på fakturaen kva for utgifter som gjeld avløysartenester. Ettersom det ikkje blir gjeve tilskot til leige av maskiner eller andre varer som blir nytta når ei teneste blir utført, må det gå fram av fakturaen kva som er utgifter til leige av personell, og kva som er utgiftene til maskinleige osv.

  Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samla i a-meldinga og skal sendast inn kvar månad av alle som betalar ut lønn, pensjon og andre ytingar.

   

Kontakt

 • Har du spørsmål om avløysing ved ferie og fritid, ta kontakt med kommunen din.

Elektroniske tjenester

Frister

  Siste nyheter

  Lenker