Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.

Bonde med barnevogn i vinterlandskap foran låve og høyballer (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskot til avløysing ved sjukdom og liknande skal bidra til å dekkje utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn.

Attlevande ektefelle, sambuar, forelder eller barn kan få
tilskot i etterkant av bondens dødsfall.

Det blir berre gitt tilskot for dokumenterte, faktiske utgifter til avløysing. Det er krav til bondens næringsinntekt frå jordbruk- eller gartneri. I tilskotet skal det gjerast frådrag for dei inntektene den avløyste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden. I tilskot til attlevande i etterkant av bondens dødsfall, skal det ikkje gjerast slikt frådrag.

Gul varseltrekant med svart utropstegn og rød ramme_lavoppløst Foto: Colourbox.com Informasjon om denne ordninga knytta til koronasmitte:

 • Koronasmitte

  Bondens eigen sjukdom
  Det gjeld fortsatt eit krav om sjukmelding for å gje tilskot til avløysing ved bondens eigen sjukdom, men NAV har no åpna for at legar kan sjukmelde pasientar etter telefonkonsultasjon. Slik sjukmelding vil inntil vidare også kunne gje grunnlag for tilskot til sjukdomsavløysing, men må fortsatt dokumenterast så godt det lar seg gjere  – enten med digital sjukmelding, sjukmelding på papir eller på anna formålstenleg vis.

  Til orientering seier Helsedirektoratet i ei pressemelding, at bønder i karantene eller isolasjon trygt kan ta seg av dyra sine, så lenge dei følger hygieneråda for å unngå og smitte andre menneske. Les meir om korona og bondens stell av dyr på Helsedirektoratet sine nettsider.

  Hvis bonden må vere heime med barn
  Det blir ikkje gitt tilskot til avløysing av jordbrukarar som må ta seg av barn fordi barnehage eller skule er stengd.  Hvis barnet blir sjukt, kan det gis tilskot til avløysing dersom jordbrukaren er med barnet til legekonsultasjon eller til oppfølging eller behandling ved helseinstitusjon godkjend av det offentlege.

  Den 20. mars vedtok Stortinget endringar i reglane for omsorgspengar som kan vere aktuelle for jordbrukarar med barn som må vere heime frå skule eller barnehage som er stengde på grunn av koronasituasjonen. Sjå meir informasjon på NAV sine nettsider om omsorgsdagar.

 • Kva er tilskot til avløysing ved sjukdom?

  Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel o.l. skal bidra til å finansiere avløysing i føretak som driv husdyrproduksjon eller heilårs produksjon i veksthus, og finansiering av avløysing i onnetida for føretak som driv plante- eller honningproduksjon.

  Ein kan gje tilskot til avløysing når ein person som har næringsinntekt frå føretaket si jordbruk- eller gartneriverksemd, ikkje kan delta i arbeidet fordi vedkomande:

  • er sjukemeld frå arbeid i føretaket
  • er gravid og får svangerskapspengar
  • får foreldrepengar eller eingongsstønad ved fødsel
  • har omsorgspermisjon i samband med fødsel eller omsorgsovertaking
  • følgjer barn til legeundersøking eller anna oppfølging i samband med sjukdom eller skade hos barnet
  • har omsorg for barn med kronisk sjukdom, langvarig sjukdom eller nedsett funksjonsevne og pga. dette har markert auka risiko for fråvær i arbeidet
  • har døydd

  Maksimal dagsats for tilskotet er 1670 kroner. Ved utrekning av tilskotet skal ein gjere frådrag for den avløyste sine inntekter i perioden i tråd med føresegnene om dette i Jordbruksavtalen.

   

 • Kven kan søkje?

  Jordbruksføretak (ENK, ANS eller DA) kan søkje om tilskot til avløysing av jordbrukaren dersom ho eller han ikkje kan delta i arbeidet i føretaket som følgje av sjukdom og lignende. 

  Føretaket må:

  • vere registrert i Einingsregisteret
  • drive vanleg jordbruksproduksjon

   

  Nærståande etterlatne etter avdød jordbrukar (sambuar/ektefelle, barn eller foreldre) kan og søkje om tilskot. 

 • Kven kan bli avløyst? Krav til jordbrukarens næringsinntekt

  Jordbrukaren som blir avløyst må ha hatt næringsinntekt frå føretaket si jordbruks- eller gartneridrift dei to siste åra vedkomande hadde fått skatteoppgjer for per 1. januar det året avløysinga finn stad.

   

  Frå og med 2019 er krava til næringsinntekta forskjellige for ulike grupper:

  • Det er ikkje lenger krav til storleiken på næringsinntekta til innehavarar av enkeltpersonføretak (ENK) - det krevst berre at innehavaren har hatt slik inntekt dei aktuelle åra.
  • For innehavarar av nyetablerte ENK krevst at jordbruks- eller gartneridrifta er egna til å gje dei positiv næringsinntekt over tid. Fyrst frå det tredje årsskiftet etter oppstart må innehavaren kunne dokumentere to år med næringsinntekt frå jordbruks- eller gartneridrifta.
  • For deltakarar i føretak som er organisert som  ANS eller DA og for ektefeller til innehavarar er det krav om at næringsinntekta må ha vore på minst 1/2 G (G = grunnbeløpet i folketrygda) i gjennomsnitt dei to åra.

   

 • Kva gjev rett til tilskot?

  Det kan bli gjeve tilskot til avløysing ved sjukdom og svangerskap, ved fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaking, ved sjukdom, skade eller funksjonsnedsetting hos barn, og ved dødsfall.

   

  • Sjukdom. Ein kan gje tilskot til avløysing når ein person som har næringsinntekt frå føretaket og som er yngre enn 70 år, er sjukemeld frå arbeidet i føretaket. Dersom det har blitt utbetalt tilskot for avløysing av personen i til saman 365 dagar i løpet av dei siste tre åra har ein ikkje lenger rett til tilskot. Når det har gått 26 samanhengande veker utan utbetaling av tilskot byrjar teljinga av tilskotsdagar på nytt.

   

  • Svangerskap/fødsel/omsorgsovertaking. Det kan bli gjeve tilskot til avløysing i periodar der den avløyste får svangerskapspengar, eingongsstønad ved fødsel eller foreldrepengar.

  I samband med fødsel kan det bli ytt tilskot til avløysing av far for inntil 14 dagar dersom han bur saman med mor til barnet, og det ikkje blir utbetalt tilskot for avløysing av mor for desse dagane. Avløysinga må ha funne stad i perioden 14 dagar før fødselen til 14 dagar etter at mor er komen heim frå sjukehuset. Eit slikt tilskot kan også bli utbetalt for avløysing av ein av foreldra ved adopsjon av born under 15 år som ikkje er stebarn og ved omsorgsovertaking av fosterbarn.

   

  • Sjukdom hos barn. Det kan bli gjeve tilskot til avløysing i samband med at ein følgjer barn til legeundersøking eller anna oppfølging av sjukdom eller skade hos barnet til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

  Dersom den avløyste har barn med kronisk sjukdom, langvarig sjukdom eller nedsett funksjonsevne og dette gjev ei markert auke i risikoen for at foreldra får fråvær frå arbeidet, kan det bli gjeve tilskot til avløysing på dette grunnlaget til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

  Tilskot til avløysing ved sjukdom/skade hos barn kan bli gjeve for inntil 20 dagar per år for kvar av foreldra og for inntil 40 dagar per år for einslege foreldre.

   

  • Dødsfall. Dette gjeld dersom ein som har næringsinntekt frå føretaket døyr. Då kan attlevande ektefelle/sambuar, barn eller foreldre søkje om tilskot. Det kan bli gjeve tilskot for avløysing i inntil åtte veker etter dødsfallet.

   

  Ein gjev berre tilskot til avløysing for ein person per føretak i ei og same periode. I særskilde tilfelle kan Fylkesmannen gi dispensasjon frå dette vilkåret.

 • Kva for utgifter gjev grunnlag for tilskotsutbetaling?

  Det er berre dokumenterte utgifter til avløysing ved sjukdom og fødsel o.l. som gjev grunnlag for utbetaling av tilskot.

  Det er den typen arbeid det ikkje er uvanleg at jordbrukarar sjølve utfører som blir rekna som avløysingstenester. Døme på slikt arbeid er fjøsstell og fôring av dyr, saueklipping, klauvskjering, vedlikehald av driftsbygning i form av til dømes maling eller snikkararbeid, rundballepressing, jordarbeid, spreiing av husdyrgjødsel, beiterydding og frakt av dyr til og frå beite.

  Utgifter til leige av maskiner eller til anna materiell som blir nytta ved utføringa av arbeidet gjev ikkje grunnlag for utbetaling av tilskot.

  Utgifter til spesialiserte tenester som til dømes dyrlege, røyrleggjar, elektrikar, bilmekanikar, rekneskapsføring, rådgjeving frå husdyrkontrollen, drektigheits- eller husdyrkontroll gjev ikkje grunnlag for utbetaling av tilskot.

 • Andre vilkår

  Følgjande andre vilkår må vere oppfylte for at det kan bli gjeve tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.:

  • Avløysaren må vere minst 15 år gamal.
  • Avløysaren kan ikkje ha næringsinntekt frå føretaket eller vere gift eller sambuar med ein som har næringsinntekt frå føretaket.
  • Produksjonen til føretaket (tal dyr, bifolk, dekar planteproduksjon og m2 oppvarma veksthusareal) den første dagen det vert søkt tilskot for, må vere stor nok til å kvalifisere for den lågaste av dei maksimale dagsatsane i tabell 9.3 i jordbruksavtalen.
  • Føretak som driv planteproduksjon på friland eller honningproduksjon, kan berre få tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel o.l. i onnetida.
 • Korleis søkje tilskot?

  Du søkjer tilskotet på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

  Når du fyller ut søknaden vil du få melding om kva for dokumentasjon du må leggje ved. I søknaden kan du få ei førebels berekning av tilskotet.

   

  Instruksjonsfilm med lyd
  Her er ein instruksjonsfilm som steg for steg viser korleis den elektroniske søknaden skal fylles ut:
  Lenke til hele filmen

  Her finn du dei enkelte stega i instruksjonsfilmen kvar for seg:
  Slik manøvrerer du deg rundt i søknad om tilskudd til sykdomsavløsning
  Grunnopplysninger
  Søknadsperiode og avløste
  Avløsningsårsaker
  Inntekter til fradrag
  Foretakets produksjon
  Utgifter til avløser
  Vedlegg
  Oppsummering og beregning

   

  Film for saksbehandlar i kommunen

   

 • Søknadsfrist

  Søknadsfristen er eit år etter siste dag i perioden du søkjer tilskot for.