Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Raskere behandling av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel fra august 2018

Landbruksdirektoratet utvikler nå en ny digital løsning for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Det nye systemet er enklere og raskere å bruke både for den som skal søke om penger og for saksbehandlerne i kommunene.

Bonde med barnevogn, driftsbygning i bakgrunnen, vinter
674X279 (Copyright: Landbruksdirektortatet)

Foto: Mette Sattrup

Første versjon av løsningen, som kalles Agros, skal etter planen være ferdig utviklet 1. juni slik at den kan testes og kvalitetssikres i sommer og tas i bruk den 15. august. Den nye løsningen vil gi store effektiviseringsgevinster og sikre rett beregning av tilskuddet, samt bidra til å sikre likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor:

  • Enklere tjeneste, digitalt og selvbetjent for søkeren
  • Tilskuddet forhåndsberegnes i søknaden
  • Raskere saksbehandling og utbetaling fordi mye skjer automatisk i systemet
  • Veiledningsmateriell ligger innbakt i systemet både for søkere og saksbehandlere

Store forbedringer for saksbehandlerne i kommunene

Det er særlig saksbehandlerne i kommunene som vil nyte godt av den nye løsningen. Deres hovedoppgave vil være å kontrollere opplysningene som søker allerede har lagt inn mot dokumentasjonen som følger med søknaden. Søker kan ikke sende inn søknaden uten at visse typer dokumentasjon er vedlagt. I tillegg kan saksbehandler hente inn opplysninger om den avløste sin næringsinntekt og inntekter i søknadsperioden direkte fra skatteetaten i løsningen. Tilskuddet blir beregnet automatisk basert på opplysningene i saken. Hvis søker har fylt ut søknaden korrekt og lagt ved den dokumentasjonen som kreves, blir saksbehandlers skrivearbeid minimalt. Dersom søker har lagt inn feil opplysninger kan saksbehandler i stor grad rette opp disse, slik at vedtaket bygger på korrekte fakta. Maler for vedtak/tilskuddsbrev, avslag eller avvisning ligger inne i løsningen og genereres automatisk som følge av hvilket utfall saksbehandler krysser av for.

Penger raskt inn på konto etter vedtak

En rekke kontroller og diverse saksbehandlingsstøtte, som er innbakt i den nye løsningen, vil hjelpe saksbehandler frem mot korrekte vedtak. Medarbeidere hos fylkesmannen vil ikke lenger være involvert i den enkelte sak, med mindre søker klager eller det er nødvendig med dispensasjon. I tråd med det som ellers er vanlig, så er det saksbehandlers leder eller en annen med budsjettdisponeringsfullmakt, som skal godkjenne saksbehandlers vedtak. Når «godkjenner» klikker på «fatt vedtak» går vedtaksbrevet ut til søker i Altinn, og tilskuddet blir utbetalt til søkers bankkonto i løpet av noen dager etter at vedtak er fattet.

Fylkesmannen står for opplæring

Det er et mål at den nye løsningen skal bli så god og intuitiv at det ikke er nødvendig med opplæring for å kunne ta den i bruk. Søkere og saksbehandlere vil få den veiledningen de trenger i selve løsningen. Vi har likevel forståelse for at kommunen som førsteinstans ønsker å forberede seg på hva som venter. Tidligere i år sendte vi derfor ut materiell til fylkesmannen slik at de kunne informere litt om løsningen på eventuelle kommunesamlinger på vårparten. Det neste som står på planen er at Landbruksdirektoratet arrangerer opplæring av medarbeiderne hos fylkesmannen den 12. juni. Fylkesmannen får ansvaret for opplæring av de kommunale saksbehandlerne. Vi har fått signaler fra flere fylkesmannsembeter om at de ser for seg å arrangere opplæring i månedsskiftet august/september.

Opplæringsmateriell fra Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet vil lage instruksjonsvideoer og veiledningsmateriell som kan brukes til opplæring og som oppslagsverk. Vi vil også sende ut et nytt rundskriv i løpet av sommeren, både pga. det nye systemet og som følge av at det vil bli noen endringer i regelverket i sykdomsavløsningsforskriften fra august. Videoer, veiledning og rundskriv blir lagt ut på nettsidene her etter hvert.

Ytterligere informasjon

Vi vil fremover legge ut og oppdatere informasjon om den nye løsningen på nettsidene våre. Landbruksdirektoratet skal i tillegg delta på vårsamlingen til Norske Landbrukstjenester der vi vil tilby avløserlagene opplæring i bruken av den nye, elektroniske søknaden.

Overgangen fra Saturn til Agros

Mer informasjon om overgangen fra Saturn, tildeling av roller, generering og utsending av vedtaksbrev, arkivintegrasjon, rapportmuligheter og brukerstøtte, blir sendt i god tid før sommerferien slik at kommunene kan begynne å planlegge overgangen til Agros i tide.


FAKTA OM AGROS
Landbruksdirektoratet utvikler i perioden 2017-2019 et nytt system, Agros, som skal forenkle håndteringen av mange tilskudd og fond som vi forvalter. Alle ordninger som i dag håndteres i Saturn skal trinnvis inn i Agros. Etter hvert skal også andre ordninger innlemmes.

Søknader om tilskudd skal sendes inn digitalt, og brev til søker kommer i altinn. Agros har en gjenkjennbar kjerneløsning som brukes for alle ordninger, med muligheter for spesifikke tilpasninger til den enkelte tilskuddsordning der det er nødvendig.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet vil alle bruke systemet i større eller mindre grad. Forvaltningsenheten får gjennom Agros en oversikt over sine utestående oppgaver. Utviklingen av systemet skjer i dialog med de ulike brukergruppene.


 

 


 


 

 

Kontaktperson