Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksvikar

Mann forer kyr (Copyright: Colourbox.com)

Landbruksvikarane skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga/Landbrukstenestene har ansvar for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når det er behov for det.

Gul varseltrekant med svart utropstegn og rød ramme_lavoppløst Foto: Colourbox.com  Informasjon om denne ordninga knytta til koronasmitte:

 • Koronasmitte

  Avløysarlag/Landbrukstenester som får tilskot til landbruksvikarverksemd har plikt til å gi bønder tilbod om kvalifisert avløysing i inntil 14 dagar per sjukdoms- eller krisetilfelle. Denne plikta gjeld framleis, men det kan sjølvsagt oppstå utfordringar dersom landbruksvikaren skulle bli sjuk eller sett i karantene. Hvis det skulle bli vanskeleg å hjelpe alle som treng det, må avløysarlaga prioritere slik at dei som har størst behov får hjelp fyrst.

 • Om landbruksvikarordninga

  Ordninga omfattar landbruksvikarar over heile landet som skal gje avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar for husdyr- og grøntprodusentar. Landbruksvikarane er tilsett i avløysarlaga. Bøndene må kontakte avløysarlaga ved behov for landbruksvikarar. Frå 2019 er det ikkje noka regulering av kor mykje avløysarlaga kan ta betalt for landbruksvikaren.

  Avløysarlaga får tilskot frå staten til landbruksvikarverksemda. Tilskotet blir utbetalt i to omganger - ein halvdel i februar og ein i juni.

  Satsen per landbruksvikarårsverk er 283 900 kroner.

 • Korleis søkje tilskot til landbruksvikarverksemd?

  Avløysarlag/landbrukstenester som vil søkje tilskot må nytte søknad om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet  i Altinn.

  Søknadsfristen er 1. februar. Den som fyller ut søknaden må velje avløysarlaget som aktør når vedkommande loggar seg inn i skjemaet på Altinn.

  Avløysarlag som mottek tilskot skal rapportere om landbruksvikarverksemda si til Fylkesmannen ved å fylle ut eigne felt for dette i søknadsskjemaet. Fristen for å rapportere er dermed 1. februar året etter.

   

   

   

 • Administrering av ordninga

  Landbruksdirektoratet administrerer tilskotsordninga og fordeler tilskotsmidlane mellom fylkene.

  Fylkesmannen fordeler årsverk landbruksvikarar mellom avløysarlaga innanfor sitt fylke. Ved fordeling av årsverk blir det lagt vekt på mellom anna husdyrtettleik, reiseavstandar og infrastruktur.

 • Fordeling av årsverk landbruksvikarar per fylke

   

  2020

  Sats pr årsverk 283 900

   

  Fylkesmannsembete

  Tal på årsverk, ca.

  Tilskotsmidlar, beløp kr

  Oslo og Viken

  17,6

  4 997 000

  Innlandet

  37,7

  10 703 000

  Vestfold og Telemark

  11

  3 129 000

  Agder

  10,2

  2 896 000

  Rogaland

  25

  7 098 000

  Vestland

  39

  11 072 000

  Møre og Romsdal

  17,7

  5 025 000

  Trøndelag

  42,2

  11 981 000

  Nordland

  25,2

  7 154 000

  Troms og Finnmark

  14,7

  4 173 000