Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar

Sjukepengeordninga skal sørgje for at jord- og skogbrukarar får utbetalt sjukepengar rekna ut frå 100 prosent av sjukepenge-grunnlaget frå 17. dag av sjukemeldingsperioden.
NAV forvaltar sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar som ein del av si vanlege sjukepengeforvalting, og du må sende søknaden til NAV.

Sjølvstendig næringsdrivande får i utgangspunktet rekna ut sjukepengar frå 80 prosent av sjukepengegrunnlaget sitt. Sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar sørgjer for at denne gruppa får sjukepengane rekna ut frå 100 prosent av sjukepengegrunnlaget frå 17. dag av sjukemeldingsperioden.

For å få sjukepengar må jord- og skogbrukarar oppfylle dei vanlege vilkåra for rett til sjukepengar i folketrygdlova. Dette inneber mellom anna at:

- Jord- og skogbrukaren må vere arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsetting som klart kjem av eigen sjukdom eller skade.

- Inntektsgrunnlaget for sjukepengar utgjer minst femti prosent av grunnbeløpet.

- Jord- og skogbrukaren tapar pensjonsgjevande inntekt på grunn av at han er arbeidsufør.

I tillegg er det krav om ei næringsinntekt frå jord- eller skogbruk på minst 8 000 kroner som utgjer minimum 20 prosent av samla nettoinntekt.

NAV sine heimesider finn du reglane i folketrygdlova om sjukepengar for jord- og skogbrukarar skildra nærmare .