Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Færre bønder tar tidligpensjon

Antallet bønder som overdrar gården sin og deretter går over på tidligpensjon, er på retur. Det viser en fersk statistikk laget av Landbruksdirektoratet.

Låvebygning (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Illustrasjonsfoto: Landbruksdirektoratet

 

Ved utgangen av 2015, mottok 847 bønder tidligpensjon. Ti år tidligere, ved utgangen av 2005 var det tilsvarende tallet 1445.

 

Nedgang på nesten en tredjedel

I takt med nedgangen i antall brukere, har også pengebruken over jordbruksavtalen sunket.

I 2005 ble det utbetalt nesten 120,9 millioner kroner til pensjonsordningen. 2015 betalte Landbruksdirektoratet ut kun 82,1 millioner kroner i pensjon til bønder.

Det viser en statistikk over tidligpensjon til jordbrukere direktoratet nylig har publisert på sine hjemmesider.

Siden 2005 har antallet eldre bønder sunket. Men antallet eldre bønder har ikke falt like raskt som antallet tidligpensjonister. I 2005 søkte 6789 bønder mellom 60 og 66 år om produksjonstilskudd til jordbruksvirksomhet. I 2015 søkte 6394 bønder om det samme tilskuddet. Med andre ord har antallet tidligpensjonister sunket raskere enn antallet bønder i den pensjonsklare aldersgruppen.

 

Rekrutteringstiltak

Tidligpensjonsordningen for jordbrukere er en særegen pensjonsavtale, innført i 1999. Den går ut på at bønder som har overdratt gården etter fylte 62 år, mottar penger direkte over jordbruksavtalen.

Pensjonen skal stimulere bønder til å overføre landbrukseiendommen til neste generasjon. Slik skal ordningen bidra til rekruttering av yngre personer inn i landbruksnæringen. Fallet i antallet tidligpensjonister kan tyde på at pensjonsordningen ivaretar dette formålet stadig dårligere.