Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsstyret: Fortsatt mulig å løse Sara-saken

Reindriftsstyret har behandlet saken der Jovsset Ánte Sara har fått pålegg om å redusere flokken sin til 75 rein innen fristen som var 31.desember 2018. Styret har nå fattet et tvangstiltak, men understreker at Sara og reinbeitedistriktet som Sara tilhører fortsatt kan løse saken.

Reinsdyr - vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Johan Ingvald Hætta, Landbruksdirektoratet


Over 200 siidaandeler i Finnmark fikk i 2013 pålegg om å redusere tallet på rein for å sikre beiteområdene. I 2016 hadde alle siidaandelene etterkommet pålegget, bortsett fra Jovsset Ánte Sara som valgte å gå rettens vei. I 2017 tapte Sara i Høyesterett.

Reindriftsstyret hadde møte 20.februar og fattet da et tvangstiltak med bakgrunn i reindriftsloven etter at Sara ikke har redusert flokken sin til 75 dyr slik han har fått pålegg om.

Fortsatt mulig å unngå å gjennomføre tiltaket
Leder i Reindriftsstyret, Lodve Solholm, sier at det fortsatt er mulig å løse saken slik at man unngår å gjennomføre tiltaket.

- Det er viktig at alle siidaandeler følger opp sitt ansvar for å holde distriktet innenfor sitt øvre reintall. Det er fortsatt mulighet for distriktet som Sara tilhører å omfordele sitt øvre reintall. Dersom distriktet kommer til enighet vil Reindriftsstyret møtes for ny vurdering og oppfølging, sier Solholm.

Distriktet har flere muligheter
I følge reindriftsloven har distriktet flere muligheter som kan løse saken. Distriktet kan beslutte et flatt reintall eller omfordele reintallet i distriktet. Hvis distriktet fastsetter flatt reintall, så kan det gjøres med flertallsvedtak. Hvis man omfordeler reintallet må det enstemmighet til. I tillegg har to eller flere utøvere i samme distrikt også mulighet til å inngå en privatrettslig avtale om fordeling av sitt fastsatte reintall.

Høyesterett vurderte FN-konvensjonen
I dommen fra Høyesterett heter det at kravet om å redusere flokken til 75 dyr er gyldig, og at det ikke krenker rettighetene hans etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Med bakgrunn i Høyesterettsdommen sendte Landbruksdirektoratet brev til Sara i oktober 2018 med pålegg om at reinflokken hans måtte ned til 75 dyr innen 31.desember samme år. Sara valgte å ikke etterkomme dette pålegget. Etter dommen i Høyesterett har Jovsset Ánte Sara sendt saken sin til FNs menneskerettskomite, og han har oppfordret til at reduksjonen av reintallet utsettes inntil komiteen har behandlet saken.

Flertall i Stortinget gikk i mot å avvente
Reindriftsstyret har fattet et såkalt tvangstiltak med bakgrunn i reindriftsloven. Styret understreker at uttalelser fra FNs menneskerettighetskomite er å anse som en anbefaling og er ikke rettslig bindende. I desember 2018 behandlet Stortinget spørsmålet om å utsette tvangsvedtaket til FN hadde vurdert Sara-saken. Flertallet gikk imot å avvente FNs menneskerettighetskomite.

Kan klage på vedtaket
Det er Landbruksdirektoratet som har ansvaret for å følge opp vedtakene i Reindriftsstyret.

-Sara har mulighet til å klage på vedtaket. Det betyr at vi ikke kommer til å foreta oss noe før klagefristen er utløpt. Videre tidsløp er avhengig av om Sara klager eller ikke, sier Liv Berit Hætta, direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. 

Fra november 2015 var Sara pålagt en løpende tvangsmulkt i henhold til reindriftsloven. Som følge av tvangsvedtaket stoppes tvangsmulkten fra 20.februar 2019. 


 

Kontaktperson

Mer om temaet