Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Behovet for arealer

Vidde (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindrift er en arealkrevende næring, og totalt bruker næringen ca 40 % av landarealet i Norge. I motsetning til andre primærnæringer som kan dyrke eller tilplante nye arealer, blir ressursgrunnlaget for reindrift stadig mindre. Dette skyldes ulike former for inngrep. Arealvern er derfor et sentralt arbeidsområde for Reindriftsforvaltningen.

Vi vil nedenfor forsøke å forklare hvorfor reindrift er arealkrevende og hvorfor arealvern derfor er viktig.

Boazodoallu lea areálagáibideaddji ealáhus, ja ealáhus geavaha ollislaččat su. 40 % Norgga eananareálain. Eará vuođđoealáhusaid ektui mat sáhttet gilvit dahje ođđasit gilvit ođđa areálaid, de unnu boazodoalu resursavuođđu dađistaga. Sivvan dasa leat iešguđet lágan sisabahkkemat.  Areálasuodjaleapmi lea dan dihte guovddáš bargosuorgi Boazodoallohálddahussii.

Vuollelis mii geahččalit čilget man dihte boazodoallu lea areálagáibideaddji ja man dihte areálasuodjaleapmi lea dehálaš.

 • Liten årlig tilvekst

  Reindrift foregår i stor utstrekning på områder med lav arealproduktivitet, dvs at den årlige tilveksten på beitene er liten. Dette har som konsekvens at rein må bevege seg over store avstander for overhode å finne tilstrekkelig med næring. Spesielt om vinteren utnytter rein karrige beiter og som andre beitedyr ikke ville ha overlevd på.

 • Utmarksbeite hele året

  Rein er det eneste tamme beitedyr som er avhengig av å selv finne beite 365 dager i året. Dette i motsetning til for eksempel sau som vanligvis ikke beiter i utmark mer enn ca 3 måneder i året.

 • Årstidsbeiter

  Reindriftsåret er inndelt i en rekke årstidsbeiter. Det er i utgangspunktet tre faktorer som avgjør denne inndelingen: geologi, nedbør og tilgjengelighet. Geologi og mengden nedbør bestemmer hvilke planter som vokser der, og tilgjengeligheten avgjør hvorvidt rein kan nyttiggjøre seg disse plantene. Spesielt om vinteren er dette avgjørende, fordi snø og is kan hindre rein i å grave seg gjennom.

 • Behov for ulike beiteplanter

  Rein har behov for ulike beiteplanter til ulike årstider. Om sommeren trenger den proteinrike planter til vekst og muskeloppbygging, mens den om vinteren kan klare seg på proteinfattig kost. Ulike aldersgrupper av rein har også ulikt behov.

 • Trekk- og flyttleier

  Årstidsbeitene kan befinne seg langt fra hverandre, og det er derfor behov for trekk- og flyttleier slik at rein kan utnytte disse. Slike leier følger eldgamle spor bestemt av topografi, sjøer og vassdrag, og inngrep i disse kan få alvorlige konsekvenser.

 • Reagerer negativt på forstyrrelser

  Rein er et såkalt semidomestisert eller halvtamt dyr. Konsekvensen av dette er at rein reagerer negativt på forstyrrelser, og ofte ikke benytter selv gode beiteområder fordi forstyrrelsene der er for store. Også her er det forskjeller mellom ulike kategorier rein, og simler er spesielt sårbare i forbindelse med kalvingen om våren. Dersom beitene låses om vinteren, vil selv små forstyrrelser kunne få store konsekvenser.

 • Veileder for konsekvensutredninger

  Veilederen behandler særskilt problemstillinger knyttet til reindrift og konsekvensutredninger. Veilederen må benyttes sammen med gjeldende regelverk og de presiseringer og tolkninger som er gitt rundskriv og avgjørelser og øvrig informasjon som gis av miljømyndighetene som er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningsbestemmelsene.

  NB! Veilederen er ikke oppdatert i forhold til omorganiseringen som er gjort i forvaltningen av reindrift. I vedlegget er kontaktinformasjon til Reindriftsforvaltningen. Se bort i fra den, da områdekontorene nå er en del av fylkesmannens forvaltning og sentralenheten i Alta er en avdeling i Landbruksdirektoratet.

 • Unnán jahkásaš ođđasit šaddan

  Boazodoallu doaimmahuvvo viiddis guovlluin main lea vuollegis areálabuvttadanmunni, das oaivvilduvvo ahte guohtumiin lea unnán jahkásaš ođđasit šaddan. Váikkuhus dasa lea ahte boazu šaddá mannat stuora gaskkaid vai obanassiige gávdná doarvái biepmu. Erenoamážit dálvet guohtu boazu šattoheames guohtumiin ja gos eará guohtuneallit eai livčče ceavzán.

 • Meahcceguohtun olles jagi

  Boazu lea áidna lojes guohtunealli mii ieš ferte gávdnat guohtuma 365 beaivvi jagis. Sávza ovdamearkka dihte ii dábálaččat guođo olgun eambbogo su. 3 mánu jagis.

 • Jahkodatguohtumat

  Boazodoallojahki lea juhkkojuvvon máŋgga jahkodatguohtumiidda. Álgovuođus leat golbma fáktora mat mearridit dán juhkosa: geologiija, njuoskkadat ja beasatlašvuohta. Geologiija ja njuoskkadaga hivvodat mearrida makkár šattut šaddet, ja beasatlašvuohta mearrida beasságo boazu ávkkástallat šattuid. Dálvet erenoamážit lea dat mearrideaddji, go muohta ja jiekŋa sáhttá hehttet bohccuid roggamis čađa go šattuid galget gávdnat.

 • Iešguđet lágan guohtunšattuide dárbu

  Bohccos lea dárbu iešguđet lágan guohtunšattuide iešguđetge jagiáiggiin. Geasset dat dárbbaša álbmás proteiidnašattuid šaddamii ja deahkehuksemii, dálvet fas ferte birget proteiidna álmmehis biepmuin. Iešguđetge bohcco ahkejoavkkuin leat maiddai iešguđet lágan dárbbut.

 • Johtalan- ja johtingeainnut

  Jahkodatguohtumat sáhttet leat guhkkálaga, ja dan dihte lea dárbu johtalan - ja johtingeainnuide vai bohccot sáhttet ávkkástallat daid. Dakkár geainnut čuvvot áigahaš luottaid maid topografiija, mearat ja čázadagat mearridit, ja sisabahkkemat doppe sáhttet dagahit duođalaš váikkuhusaid.

 • Reagerejit negatiivvalaččat muosehuhttimiidda

  Boazu lea nu gohčoduvvon semidomestiserejuvvon dahje belohahkii lojes ealli. Váikkuhus dasa lea ahte boazu reagere negatiivvalaččat muosehuhttimiidda, ja dat dávjá ii ávkkástala buriid guohtunguovlluid go doppe leat beare stuora muosehuhttimat.  Leat maiddai erohusat gaskkal iešguđet lágan boazokategoriijaid, ja álddut leat erenoamáš hearkkit giđđat guotteheame oktavuođas. Jus guohtumat jikŋot dálvet, de sáhttet smávit muosehuhttimat dagahit stuora váikkuhusaid.

 • Váikkuhaniskančielggadusaid bagadus

  Bagadus gieđahallá erenoamážit áššečuolmmaid mat gullet boazodollui ja váikkuhaniskančielggadusaide. Bagadusa ferte geahččat ovttas gustovaš njuolggadusčállosiiguin ja aiddostahttimiiguin ja dulkomiiguin mat leat addon johtočállosiin ja eará dieđuin maid biraseiseválddit addet, mii lea ovddasvástideaddji eiseváldi váikkuhaniskančielggadusaid mearrádusaide.

  FUOM! Bagadus ii leat ođasmahttojuvvon ođđasitorganiserema ektui mii lea dahkkon boazodoalu hálddašeamis.  Mildosis leat oktavuođadieđut Boazodoallohálddahussii.  Dát ii gusto šat, go guovllukontuvrrat dál leat oassin fylkkamánni hálddašeamis ja guovddášossodat Álttás lea dál Eanadoallodirektoráhta ossodat.