Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet har utbetalt 2,8 millioner kroner til fôring av rein

I det samiske reinbeiteområdet er nå 160 000 dyr rammet av beitekrise. Foreløpig er 2.8 millioner utbetalt fra kriseberedskapsfondet, 10 millioner gjenstår.

Reinsdyr - vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Utbetalingene har gått til distrikt 16 i Øst-Finnmark og til Midtre- og Østre-sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Tone Frantzen Seppola Foto: Landbruksdirektoratet
– Det er god tilgang på fôr, sier Tone Frantzen Seppola, fungerende direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

– Vi har løpende kontakt med Felleskjøpet, som produserer reinfôret. Det er per i dag ingen utfordringer med produksjonen, og det er god tilgang på fôr, sier Tone Frantzen Seppola, fungerende direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

10 millioner igjen i fondet
Det gjenstår nå 10 mill. kroner på krisberedskapsfondet som ble opprettet over reindriftsavtalen. Reinbeitedistrikter som er rammet, kan søke til fylkesmannen i sitt reinbeiteområde om midler til fôring.

– Vi betaler ut midlene til reinbeitedistriktene, forteller Seppola. – Det er distriktet som skal fordele pengene til reineiere som har behov. Distriktet kan også selv organisere innkjøp av fôr og fordele direkte til reineierne, dersom dette er den beste løsningen.Vilkår for tilskudd
I områder der det skilles mellom vinterbeitedistrikt og sommerbeitedistrikt, kan sommerbeitedistriktet søke om midler istedenfor vinterbeitedistriktet. For å få innvilget tilskudd må disse vilkårene være oppfylt:

  • Kriseberedskapsutvalget må ha fastslått at det foreligger en beitekrise i området
  • Midler på distriktets eget krisefond må være brukt opp. Dette gjelder både for sommerbeitedistriktet og vinterbeitedistriktet.

Beregning av midler til kriseberedskap
Basert på innkommende søknader, vil Landbruksdirektoratet og fylkesmennene, sammen med beredskapsutvalgene, foreta en fortløpende fordeling av midlene i kriseberedskapsfondet, sett ut fra graden av beitekrise i det enkelte distrikt.

Midlene skal fordeles slik at reineier får dekt innkjøp av fôr på inntil 2 kroner per rein per dag. Vi tar hensyn til to ting når vi beregner hvor stort beløp vi innvilger:

  • Tidspunkt for når egne midler til kriseberedskap har blitt brukt opp.
  • Hvor stort er behovet for tilleggsfôring, altså hvor mye av beitegrunnlaget som ikke er tilgjengelig.

Distrikt som ligger langt fra nærmeste bilvei, kan få delvis støtte til transportkostnader. I søknaden må distriktet beskrive hvor flokken er, og gjennomsnittlig avstand fra nærmeste bilvei.

Søknadsskjema
For å kunne håndtere en stor søknadsmengde har Landbruksdirektoratet utarbeidet et nytt søknadsskjema for distrikter som er rammet av beitekrisen vinteren 2020.

Søknadsskjema for midler til kriseberedskap vinteren 2020 finner du her.

Har du spørsmål?
Spørsmål om kriseberedskapsutvalget og situasjonen på beitene i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag, kan rettes til reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Trøndelag.

Foto på forsiden: T. Gustavsen

Kontaktperson

Mer om temaet

  • PDF ikonLDIR-672_B.pdf (173 KB)
    Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften for beitekrisen vinteren 2020