Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Geografiske forskjeller i flyttemønster

Reinflytting (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Samisk reindrift er basert på at reinen skal beite på utmarksbeite hele året. Siden både naturforholdene og reinens behov varierer gjennom året, er det nødvendig å flytte reinen mellom ulike beiteområder de ulike deler av beitesesongen. Dette mønstret er det samme år etter år, men variasjonen i naturforholdene fører til store regionale forskjeller mellom ulike deler av reindriftsområdet. Avstandene ved hovedflyttingen vår og høst kan for eksempel varierefra en mil opp til ca 50 mil.

Reindriften kan deles i ulike driftsformer bl.a. på grunnlag av beitebruk og flyttemønster. Størst forskjell er det mellom driftsformen som nytter kontinentale vinterbeiter og den som nytter vestlige vinterbeiter med utpreget kystklima. I tillegg er det en rekke ulike varianter basert på flytting innenfor avgrensede områder.

Sámi boazodollui lea vuođđun dat ahte boazu galgá guohtut meahcis olles jagi. Go sihke luonddudilálašvuođat ja bohcco dárbbut molsašuddet olles jagis, de lea dárbbašlaš johtit bohccuiguin gaskkal iešguđetge guohtunguovlluid, guohtunáigodaga iešguđetge osiin. Dat minsttar lea seamma jagis jahkái, muhto luonddudilálašvuođaid molsašuddamat dagahit ahte leat stuora regionála erohusat gaskkal boazodoalloguovllu iešguđetge osiid. Giđđa ja čakča váldojohtimiid gaskkat sáhttet ovdamearkka dihte rievddadit miillas gitta sullii 50 miilii.

Boazodoallu sáhttá juhkkojuvvot iešguđetge doallovugiide e.e. guohtungeavaheami ja johtinminstara mielde. Stuorimus erohus lea gaskkal doallovugiid mat geavahit kontinentála dálveguohtumiid ja daid mat geavahit dálveguohtumiid oarjin gos lea čielga mearragáddedálkkádat. Dasa lassin leat máŋga iešguđet lágan variántta johtimis siskkobealde ráddjejuvvon guovlluid.

 • Flytting i de ulike områdene

  I store deler av Finnmark er det til dels lange flyttinger fra sommerbeiter ved kysten og øyene til vinterbeiter i innlandet. Det samme mønsteret med flytting fra rike beiter med høge fjell og kontinentale vinterbeiter (lite og tørr snø) finner en igjen i Sør-Trøndelag/ Hedmark. Fjellsamebyene/reinbeitedistriktene som har sommerbeite langs riksgrensen i Nordland og Troms har også det samme mønster, selv om vinterbeitet er basert på kontinentale barskogskogsstrøk i stedet for kontinentale vidder. Tamreinlagene og Trollheimen nytter generelt mer kyst­nære høgfjellsområder i nordvest som bar­marks­beite og mer kontinentale og lavere­liggende fjell- og skogsområder i øst og sørøst som vinter­beite.

  Innenfor disse hovedgruppene fins det en rekke varianter tilpasset regionale og lokale forhold.

  Som følge av topografiske forhold foregår flyttingen stort sett etter de samme leiene hvert år. Det er ofte helt avgjørende at de ikke skades ved inngrep. Dette behovet for vern gjør at flytteleiene har et særskilt sterkt vern i Reindriftsloven (se §22 Flyttleier).

 • Sesongflytting

  Selv om sesongflyttingene har et gjentagende mønster fra år til år, har det gjennom de siste hundreår vært endringer i beitebruken. Dette skyldes politiske vedtak om riksgrensene mellom statene på Nordkalotten som har fått til dels dramatiske konsekvenser for beitebruken i reindriften (se Reinbeitekonvensjoner).

  Nye tekniske hjelpemidler og økt krav til bedre privatøkonomi har også bidratt til endringene i driftsformene de siste 30 årene. Det har vært en økt bruk av mekaniske hjelpemidler under flytting og et økende antall dyr fraktes med bil mellom sesongbeitene.

 • Johtin iešguđet guovlluin

  Stuora oasis Finnmárkkus leat belohahkii guhkes johtimat geasseorohagain mearragáttiin ja sulluin dálveorohagaide siseatnamis. Seamma minsttar johttát šattolaš guohtuneatnamiin gos leat alla várit ja kontinentála dálveguohtumat (unnán ja goike muohta) lea maiddai Lulli - Trøndelágas/Hedemárkkus. Duottarsámi orohagat/orohagat main lea geasseguohtun riikaráji mielde Nordlánddas ja Romssas lea maiddai dat seamma minsttar, vaikko dálveorohagat atnet vuođđun kontinentála goahccevuovdeguovlluid ovdalii kontinentála duoddariid. Boazosearvvit ja Trollheimen geavahit dábálaččat eambbo mearragátti lahka duottarvárreguovlluid oarjedavvin bievlaealáhahkan ja eambbo kontinentála ja vuollugis várre- ja vuovdeguovlluid nuortan ja nuortalullin dálveealáhahkan.  

  Dáid váldojoavkkuid siskkobealde gávdnojit máŋga variántta mat leat heivehuvvon regionála ja báikkálaš dilálašvuođaide.

  Topográfalaš dilálašvuođaid geažil dáhpáhuvvá johtin dábálaččat daid seamma johtingeainnuid mielde juohke jagi. Lea dávjá áibbas mearrideaddji ahte dat eai vaháguhttojuvvo sisabahkkemiid geažil. Suodjalandárbu dahká ahte johtingeainnuin lea erenoamáš nanu suodjaleapmi Boazodoallolágas (geahča §22 Johtingeainnut).

 • Áigodatjohtin

  Vaikko áigodatjohtimiin lea seamma minsttar jagis jahkái, de leat dan maŋemus čuođi jagis leamaš rievdadusat guohtungeavaheamis.  Sivva dasa leat politihkalaš mearrádusat riikarájiid birra gaskkal stáhtaid Davvikalohtas, mat leat belohahkii dagahan dramáhtalaš váikkuhusaid boazodoalu guohtungeavaheapmái (geahča Boazoguohtunkonvenšuvnna).

  Ođđa teknihkalaš veahkeneavvut ja buoret priváhtaekonomiija lassi gáibádusat leat maiddai dagahan rievdadusaid doallovugiide dan maŋemus 30 jagis. Mekánalaš veahkeneavvuid geavaheapmi lea lassánan johtima oktavuođas ja eanet bohccot fievrriduvvojit biillain gaskal áigodatguohtumiid.

Kontakt