Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftskart

Kart fra Kilden. Gjengitt med tillatelse fra NIBIO (Copyright: NIBIO)

Reindriftens arealbrukskart viser beitebruken med en inndeling i fem årstidsbeiter; vår-, sommer-, høst-, høstvinter/førjuls- og vinterbeite. Årstidsbeitene er igjen delt i to kategorier på grunn av ulik bruk av disse områdene.

Kartene viser også områder for samling, flytting og trekkleier, plasseringen av reindriftsanlegg, samt de administrative grensene for reinbeiteområdene og reinbeitedistriktene. Les mer om begreper og definisjoner i reindriftskart her.

Reindriftens beitebruk er tilpasset skiftende naturgitte forhold og også samfunnsmessige endringer. Det lar seg derfor ikke gjøre å kartfeste alle sider ved arealbruken på en eksakt måte. Kartene er utarbeidet som oversiktskart og i stor målestokk. Informasjonen i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende. I forhold til f.eks. konkrete planleggingsoppgaver må arealbrukskartenes informasjon om beitebruken suppleres ved at det innhentes nærmere opplysninger fra reindriftsforvaltningen hos den aktuelle fylkesmann og reinbeitedistriktene.

Reindriftskart kan sees i innsynsløsningen i Kilden.

Oppdaterte datasett ligger tilgjengelig for nedlasting hos Geonorge (søk på reindrift). WMS-tjenesten finner du her. For nedlasting i shapeformat, prøv NIBIO sine nedlastingssider.

For Fylkesmannen: Ajourholdsløsning for reindriftskart.