Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftskart

Reindriftens arealbrukskart viser beitebruken med en inndeling i 5 årstidsbeiter; vår-, sommer-, høst-, høstvinter/førjuls- og vinterbeite. Årstidsbeitene er igjen delt i to kategorier etter hvor intensiv bruken er.

Kartene viser også områder for samling, flytting og trekkleier, plasseringen av reindriftsanlegg, samt de administrative grensene for reinbeiteområdene og reinbeitedistriktene.

Reindriftens beitebruk er tilpasset skiftende naturgitte forhold og også samfunnsmessige endringer. Det lar seg derfor ikke gjøre å kartfeste alle sider ved arealbruken på en eksakt måte. Kartene er utarbeidet som oversiktskart og i stor målestokk. Informasjonen i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende. I forhold til f.eks. konkrete planleggingsoppgaver må arealbrukskartenes informasjon om beitebruken suppleres ved at det innhentes nærmere opplysninger fra reindriftsforvaltningen hos den aktuelle fylkesmann og reinbeitedistriktene.

Forvaltningen er gitt tilgang til en web-løsning for ajourhold av reindriftens areabrukskart. En ny ajourholdsløsning for reindriftskart er utviklet av NIBIO på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Fylkesmannen kan ajourføre reindriftskart gjennom den nye løsningen som ble lansert 1. november 2016.