Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftskart

Kart fra Kilden. Gjengitt med tillatelse fra NIBIO (Copyright: NIBIO)

Reindriftens arealbruk er tilpasset skiftende naturgitte forhold og samfunnsmessige endringer. Det lar seg derfor ikke gjøre å kartfeste alle sider av reindriftens arealbruk på en eksakt måte. Men med et mest mulig oppdatert reindriftskart legger reindriftsnæringen grunnlaget for å kunne ivareta sine arealinteresser på en best mulig måte.

Reindriftskart er, sammen med reindriftens distriktsplaner, viktige innsynsverktøy slik at samfunnet kan ta hensyn til reindriftsnæringen tidlig i planprosesser og i enkeltsaksbehandling. Reindriftens arealbrukskart viser beitebruk på fem årstidsbeiter; vår-, sommer-, høst-, høstvinter- og vinterbeite. Årstidsbeitene er igjen delt i to kategorier på grunn av ulik bruk av disse områdene.

Kartene viser også områder for oppsamling, flytt- og trekkleier, plasseringen av reindriftsanlegg, samt de administrative grensene for reinbeiteområdene og reinbeitedistriktene. Kartene er utarbeidet som oversiktskart og i stor målestokk. Informasjonen i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende. Til konkrete planleggingsoppgaver må arealbrukskartenes informasjon suppleres ved at det innhentes nærmere opplysninger fra reindriftsforvaltningen hos den aktuelle fylkesmann og reinbeitedistriktene.

Les mer om begreper og definisjoner i reindriftskart her.