Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stabile reintall i tamreindrifta

Per 31. mars 2019 var det ca. 215 tusen tamreiner i Norge. Omtrent 150 tusen dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12–14 tusen dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

Reinflytting (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Reintallet har vært stabilt de fire siste årene, men Karasjok østre sone har hatt en reintallsøkning på rundt ti prosent. Dette kommer fram av Ressursregnskap for reindriftsnæringen, en årlig rapport som nå er tilgjengelig for reindriftsåret 1. april 2018–31. mars 2019.

Bærekraftig slakteuttak
Reinbeiteområdene Polmak/Varanger, Karasjok vestre sone, Nord- og Sør-Trøndelag, samt tamreinlagene hadde et slakteuttak på mer enn 8 kg per livdyr. De hadde dermed en produksjon i samsvar med slaktenormen som ble foreslått i rapporten «Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift» fra 2008.

Kautokeino midtre og vestre sone hadde slaktevekter på kalv som lå under normen, mens de andre områdene lå på eller over normen. En positiv utvikling i slaktevektene i Finnmark forventes å gi positive utslag i slakteuttaket.

Troms og Nordland er de to områdene som relativt sett har det høyeste reintallet sammenlignet med begynnelsen av åttitallet, og dermed dårligere på bærekraft.

Troms har kun to ganger siden begynnelsen av åttitallet hatt et slakteuttak på over 8 kg. Og i Nordland skjedde det sist tilbake i reindriftsåret 2006/07. Til sammenligning har slaktevektene for kalver ligget over normen på 17 kg i alle år.

Foto på forsiden: E. Brænd

Kontaktperson

Mer om temaet