Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinmerker

Reinsdyr (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

All rein i det samiske reinbeiteområdet skal være merket med eierens registrerte merke innen 31. oktober samme år som den er født.

Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal reinen øremerkes ved snitt i øret med eierens registrerte merke. I tillegg til øremerke kan øreklips brukes. Øreklips og hårmerking av rein blir brukt som midlertidig merke i situasjoner der eiendomsretten endres, eller der det er behov for midlertidig merke inntil reinen øremerkes med snitt i ørene. Midlertidige merker skal ikke registreres.

Før et reinmerke tas i bruk, skal den godkjennes av en merkenemnd.  I hvert reinbeiteområde er det en merkenemnd bestående av 3-5 medlemmer som skal godkjenne det omsøkte merket før det tas i bruk. Etter godkjenning skal merket kunngjøres. Alle registrerte reinmerker i Norge finnes i et merkeregister. Det finnes også områdevise merkeprotokoller (papirutgave).

Merking av rein og registrering av reinmerke er regulert i Reindriftslovens kapittel 5.

På grunn av personvernreglene er Merkeregisteret på nåværende tidspunkt stengt for innsyn. Vi jobber med å få på plass en forskrift som er nødvendig for at Merkeregisteret igjen skal være tilgjengelig for innsyn.

Buot bohccot sámi boazodoalloguovlluin galget merkejuvvot eaiggáda registrerejuvvon mearkkain ovdal golggotmánu 31.beaivvi dan jagi go leat šaddan.

Sámi boazodoalloguovllus galget bohccot merkejuvvot sániiguin bealljái eaiggáda registrerejuvvon mearkkain.  Lassin bealljemerkii sáhttá bealljegilkora atnit. Bealljegilkor ja bohccuid guolgamerken geavahuvvo gaskaboddosaš mearkan dakkár dilálašvuođain go oamastanriekti rievdá, dahje lea dárbu gaskaboddosaččat merket dassážiigo sániiguin merke beljiid. Gaskaboddosaš mearkkat eai galgga registrerejuvvot.

Mearkalávdegoddi galgá dohkkehit bealljemearka ovdal dat váldo atnui. Juohke boazodoalloguovllus leat mearkalávdegottis 3-5 miellahtu geat galget dohkkehit ohccojuvvon mearkka ovdal dat váldo atnui. Maŋŋel dohkkeheami galgá mearka almmuhuvvot. Buot registrerejuvvon bealljemearkat Norggas galget leat mearkaregisteris. Mearkaprotokollat (báberhámis) gávdnojit maiddai guovlluid mielde.

Bealljemerken ja bealljemearkkaid registreren lea muddejuvvon Boazodoallolága 5. kapihttalis .

Personsuodjalannjuolggadusaid geažil lea Mearkaregisttar dál giddejuvvon geahčadeapmái. Mii leat bargame oažžut láhkaásahusa mii lea dárbbašlaš vai Mearkaregistara sáhttá fas geahčadit.

 • Klagenemnd for merkesaker

  Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

  Reindriftsstyret har i sak 510/13 oppnevnt følgende medlemmer til klagenemnda for merkesaker i perioden 2014-2018:

  • Leif Anders Somby, Karasjok (leder)
   Varamedlem er Nancy Porsanger, Tana
  • Idar Brandsfjell, Brekkebygd (nestleder)
   Varamedlem er Hanne-Lena Wilks, Snåsa
  • Mikkel Persen Bongo, Kautokeino
   Varamedlem er Per Thomas Gaup, Kautokeino
  • Marit Kristine M. Hætta Sara, Kautokeino 
   Varamedlem er Aslak J. Eira, Kautokeino
  • Karen Anette Anti-Oskal, Moen
   Varamedlem er Gun Margret Utsi, Trofors


  Reindriftsstyret har i sak 54/18 forlenget funksjonstiden for nåværende klagenemnd for merkesaker til 31.12.2019.

  Reindriftsstyret oppnevner medlemmer til klagenemnda for fire år. Nemnda er sammensatt av 2 medlemmer fra Vest-Finnmark reinbeiteområde, 1 medlem fra Øst-Finnmark, 1 medlem fra Troms og Nordland og 1 medlem fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og merkenemndene i de 6 reinbeiteområdene har kommet med forslag på medlemmer.

  Bakgrunnen for opprettelse av klagenemnd for merkesaker fremkommer i Reindriftsstyrets sak 32/07 og er hjemlet i Reindriftslovens §37.

 • Merkenemd

  Ansvaret er flyttet til Fylkesmannen.

 • Mearkaáššiid váiddalávdegoddi

  Váiddalávdegottis leat 5 miellahtu ja sin sadjásaš várrelahtut.

  Boazodoallostivra lea áššis 510/13 nammadan dáid olbmuid mearkaáššiid váiddalávdegoddái áigodahkii 2014-2018:

  • Leif Anders Somby, Kárášjohka (jođiheaddji)
   Várrelahttu lea Nancy Porsanger, Deatnu
  • Idar Brandsfjell, Brekkebygd (nubbijođiheaddji)
   Várrelahttu lea Hanne-Lena Wilks, Snoasa
  • Mikkel Persen Bongo, Guovdageaidnu
   Várrelahttu lea Per Thomas Gaup, Guovdageaidnu
  • Marit Kristine M. Hætta Sara, Guovdageaidnu
   Várrelahttu lea Aslak J. Eira, Guovdageaidnu
  • Karen Anette Anti-Oskal, Moen
   Várrelahttu lea Gun Margret Utsi, Trofors


  Boazodoallostivra lea áššis 54/18 guhkidan mearkaáššiid váiddalávdegoddi doaibmanáiggi 31.12.2019 rádjái.

  Boazodoallostivra nammada miellahtuid váiddalávdegoddái njealji jahkái. Lávdegottis leat guokte miellahtu Oarje-Finnmárkku boazodoalloguovllus, 1 miellahttu Nuorta-Finnmárkkus, 1 miellahttu Romssas ja Nordlánddas ja 1 miellahttu Davvi-Trøndelágas ja Lulli-Trøndelágas. Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi (NBR) ja mearkalávdegottit dan 6 boazodoalloguovllus leat buktán miellahttoevttohusaid.

  Mearkaáššiid váidinlávdegotti ásaheami duogáža oaidná Boazodoallostivrra áššis 32/07 ja dat lea dahkkon Boazodoallolága § 37 vuođul.

 • Mearkalávdegoddi

  Ovddasvástádus lea sirdon Fylkkamánnái.

Kontakt

Siste nyheter

Lenker