Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

3,6 millioner til reindriftsforskning

Reindriftens utviklingsfond (RUF) vedtok på styremøtet 19. juni å tildele støtte med til sammen 3 679 000 kr til 8 forskningsprosjekter.

reintall (Copyright: colourbox.com)

Reindriftens utviklingsfond lyser ut forskningsmidler én gang i året. Til søknadsfristen 1. mars kom det inn 14 søknader. Blant disse søknadene har RUF-styret vedtatt å støtte åtte forskningsprosjekter. Temaene for de åtte prosjektene varierer fra å utarbeide en ny fag- og lærebok i reindriftsrett, til å kartlegge behov for helse, miljø og sikkerhetstiltak for reindriftsutøvere. Reindriftsutøvere er involvert i flere av prosjektene.

Tverrfaglighet og dialog
Seks av prosjektene startet opp i 2015/2016. Et av disse er det tverrfaglige prosjektet «Fleksibilitet i reindriften: barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland». Prosjektet har som mål om å øke kunnskapen om hva som påvirker fleksibiliteten hos reindriftsutøverne for å manøvrere i fragmenterte landskap, og identifisere muligheter og hindringer som påvirker produktiviteten og bærekraften i reindriftsnæringen. I prosjektet legges det stor vekt på dialogen mellom forskere og reindriftsutøvere. Vi ser fram til å få resultater fra dette prosjektet, som skal sluttrapporteres i 2019.

Skrantesjuke
Et særdeles aktuelt forskingsprosjekt som RUF gir støtte til er prosjektet «Deteksjon av skrantesjukesmitte (prioner) i avføring». Formålet med prosjektet er å utvikle og etablere en metode som kan påvise smitte av skrantesyke (Chronic Wasting Disease/ CWD) tidlig i inkubasjonstiden hos levende dyr. Per i dag finnes det ingen kur eller vaksine for prionsykdommene. Det vil være svært alvorlig for reindriftsnæringen, og for samisk kultur, dersom tamrein skulle bli smittet av skrantesyke. Det er derfor viktig å kunne påvise eventuelt smitte raskt, slik at det kan igangsettes snarlige tiltak for å forhindre spredning.

Formidling
Felles for forskningsprosjekter som mottar støtte fra RUF er at de ved prosjektets slutt er forpliktet til å lage en populærvitenskapelig framstilling av prosjektene, for best mulig å kunne formidle fra prosjektene til omverden.

For mer informasjon om forsknings- og formidlingsprosjektene som ble tildelt støtte i 2017 kan du ta kontakt med prosjektlederne. Kontaktinformasjon finner du i tabellen nedenfor.

 

Forsknings- og formidlingsprosjekter som er innvilget støtte av Reindriftens utviklingsfond for 2017

Prosjektnavn

Prosjekt-periode

Tildelt 2017

Institusjon

Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Deteksjon av skrantesjukesmitte (prioner) i avføring

2017-2019

635 000

Veterinærinstituttet

Sylvie L. Benestad

sylvie.benestad@vetinst.no

Raggovidda Vindparks effekter på reinens arealbruk og den lokale reindriften

2017-2019

100 000

Universitetet i Oslo

Sindre Eftestøl

Sindre.eftestol@ibv.uio.no

Reindrift og samlet belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt

2015-2017

130 000

UiT - Norges arktiske universitet

Svein Morten Eilertsen

Svein.eilertsen@nibio.no

Smittsom øyebetennelse hos rein - betydningen av reinens herpesvirus, forebygging og behandling

2015-2018

451 000

UiT - Norges arktiske universitet

Morten Tryland

Morten.tryland@uit.no

Reindriftsrett fag- og lærerbok

2016-2017

391 000

UiT - Norges arktiske universitet

Øyvind Ravna

Oyvind.ravna@uit.no

Fleksibilitet i reindriften: barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland

2016-2018

695 000

Nordlandsforskning

Camilla Risvoll

cri@nforsk.no

Helse, miljø og sikkerhet i reindriften

2016-2018

575 000

NIBIO

Grete H.M. Jørgensen

Grete.jorgensen@nibo.no

Kartlegging av helse og sykdom hos rein ved økt samling og fôring

2016-2018

702 000

Veterinærinstituttet

Torill Mørk

Torill.mork@vetinst.no

Reinens immunrespons mot hudbrems*

2016(2017)-2019

0

(155 000)

UiT – Norges arktiske universitet

Kjetil Åsbakk

Kjetil.asbakk@uit.no

 

* Prosjektet søkte og ble tildelt midler i 2016, men prosjektoppstart er etter søknad utsatt til høsten 2017. Prosjektet belaster derfor ikke fondet for nye midler i 2017.

Kontaktperson