Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og utvikling - reindrift

rein på vidda

Forskning som støttes av Reindriftens utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Midlene lyses i utgangspunktet ut én gang i året. I 2019 er det imidlertid ikke midler på fondet til å lyse ut midler til nye prosjekter.

Som sekretariat for RUF er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene.  

Til venstre i menyen finner du handlingsplan for forskningsmidlene. Her finner du også RUFs portefølje over pågående og avsluttede forsknings- og formidlingsprosjekter.

Dutkamiid maid Boazodoalu ovdánahttinfoanda (BOF) doarju galget dagahit ahte šaddá ođđa ealáhusguvllot máhttu, maid sáhttá geavahit ja maid ealáhus, hálddašeapmi, politihkkarat ja earát servodagas ohcalit.

BOF - stivra bidjá jahkásaččat ruđaid dutkan - ja ovdánahttinprošeavttaide.  Ruđat almmuhuvvojit dábálaččat oktii jagis.  2019 eai leat dattege ruđat foanddas maid sáhttet almmuhit ođđa prošeavttaide.

BOF čállingoddi lea Eanandoallodirektoráhtta ja dat láhčá dili ruđaid almmuheapmái, ráhkkanahttá stivrameannudeapmái ohcamiid ja čuovvula prošeavttaid.   

Gurut bealde fálus gávnnat dutkanruđaid doaibmaplána.  Doppe gávnnat maiddai BOF bajilgova jođus ja loahpahuvvon dutkan - ja gaskkustanprošeavttain.

  • .