Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning og utvikling - reindrift

rein på vidda

Forskning som støttes av Reindriftens utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Midlene lyses i utgangspunktet ut én gang i året. 

Som sekretariat for RUF er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene.  

For 2020 er det satt av 500 000 kroner i midler til nye prosjekter med søknadsfrist 14. august


Til venstre i menyen finner du handlingsplan for forskningsmidlene. Her finner du også RUFs portefølje over pågående og avsluttede forsknings- og formidlingsprosjekter.

Dutkamiid maid Boazodoalu ovdánahttinfoanda (BOF) doarju galget dagahit ahte šaddá ođđa ealáhusguvllot máhttu, maid sáhttá geavahit ja maid ealáhus, hálddašeapmi, politihkkarat ja earát servodagas ohcalit.

BOF - stivra bidjá jahkásaččat ruđaid dutkan - ja ovdánahttinprošeavttaide.  Ruđat almmuhuvvojit dábálaččat oktii jagis. 

BOF čállingoddi lea Eanandoallodirektoráhtta ja dat láhčá dili ruđaid almmuheapmái, ráhkkanahttá stivrameannudeapmái ohcamiid ja čuovvula prošeavttaid.   

Jagi 2020 ovdii lea ođđa prošeavttaide várrejuvvon 500.000 kr. Ohcanáigemearri lea borgemánu 14.b.

Gurut bealde fálus gávnnat dutkanruđaid doaibmaplána.  Doppe gávnnat maiddai BOF bajilgova jođus ja loahpahuvvon dutkan - ja gaskkustanprošeavttain.

  • .