Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grenseavtalen med Russland

Rein på beite om våren (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt/landbruksdirektoratet)

I forbindelse med grensefastsettelsen mellom Norge og Russland i 1826, ble det også bestemt at flytting med rein over riksgrensen ikke skulle være tillatt. Dette fikk radikale følger for den reindrift som ble drevet i Pasvikområdet, og var den første grensesperring på nordkalotten som begrenset reinflyttingen.

Det ble i 1949 inngått en overenskomst mellom Norge og Sovjet om framgangsmåte for ordning av konflikter og hendinger på grensen. Denne har en særskilt bestemmelse om m.a. reins kryssing av grensen, hvor det heter at den med forbehold om erstatning for voldt skade, skal så vidt mulig leveres tilbake til den part hvor de hører hjemme.

Behovet for et sperregjerde har vært til stede, men det er ikke inngått noen felles avtale om dette.

Overenskomst mellom Norge og Sovjet-samveldet om gjensidig tilbakeføring av rein som har krysset grensen, av 11. februar 1977. Avtalen er godkjent av Russland etter at Sovjetsamveldet gikk i oppløsning.

Norgga ja Ruošša rádjemearrideamis 1826, mearriduvvui maiddai ahte johttin bohccuiguin riikarájiid badjel ii leat lobálaš.  Dat dagahii radikála váikkuhusaid Báhčaveaji guovllu boazodollui, ja lei vuosttaš rádjegidden davvikalohtas mii ráddjii johtima bohccuiguin. 

1949 dahkkui soahpamuš Norgga ja Sovjeta gaskkas bargovuohkái movt ordnet konflivttaid ja dáhpáhusaid rájis. Das lea erenoamáš njuolggadus boazorasttildeami birra rájis j.e., mas daddjo ahte eaktudemiin máksit buhtadusa vahágiid ovddas mat leat dahkkon, de galget jus fal, jus lea vejolaš, bohccot buktojuvvot ruovttoluotta dan oasálažžii geasa dat gullet.  

Ruossaáiddi dárbu lea guhká leamaš, muhto ii leat dahkkon oktasaš šiehtadus dan birra.

Norgga ja Sovjeta - lihttu goabbatbeallásaš soahpamuš, guovvamánu 11.beaivvi 1977:s, máhcahit bohccuid ruovttoluotta mat leat rasttildan ráji.  Soahpamuš lea dohkkehuvvon Ruoššas maŋŋelgo Sovjetlihttu loahpahuvvui.

Kontakt