Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt reingjerde mellom Norge og Finland

Det skal oppføres et reingjerde fra Angeli til Levajok. Strekningen på norsk side utgjør om lag 81 km og skal være oppført innen 31. desember 2021.

Reingjerde

Et sperregjerde skal hindre rein i å komme over riksgrensen.

Fra Angeli til gamle Kargiasniemi oppføres gjerdet på finsk side av grensen mellom Norge og Finland. Fra gamle Kargiasniemi (Hávgalásis) til Levajok oppføres gjerdet på norsk side av grensen. Strekningen på norsk side utgjør om lag 81 km. Gjerdet skal oppføres på vestsiden av hovedveien (E6).

Planleggingen er i gang
Landbruks- og matdepartementet har gitt ansvaret for planlegging og oppføring av det nye gjerdet til Landbruksdirektoratet. Direktoratet har nå iverksatt planleggingen av det nye gjerdet. Prosjektet vil bli lagt ut på anbud. 

Møter med berørte
Landbruksdirektoratet vil i løpet av våren 2017 gjennomføre møter med berørte grunneiere, reindriften i området og med aktuelle offentlige myndigheter.

Bakgrunn
Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland ble iverksatt fra 1. januar 2017. Stortinget ga våren 2016 sitt samtykke til inngåelse avny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland, og fattet lovvedtak om endringer i reindriftsloven som innebar at den nye konvensjonen ble inkorporert i reindriftsloven. Samtidig vedtok Stortinget at endringene i reindriftsloven gjelder fra det tidspunkt som Regjeringen bestemmer.

Den 16. desember 2016 ble det i statsråd bestemt at Lov av 16. september 2016 nr. 81 om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) skulle tre i kraft fra 1. januar 2017.