Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til fôring og frakt på grunn av manglende norsk/svensk reinbeitekonvensjon

Reinbeitedistrikter som ikke kan benytte sine tradisjonelle beiter fordi norsk-svensk reinbeitekonvensjon ikke lenger gjelder, kan søke om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting av rein.

Rein spiser lav (Copyright: Thomas Kjerpeseth)Søknad om tilskudd til fôring og flytting av rein må sendes Landbruksdirektoratet innen 31. mars.

Vilkår
For at distrikt, siida, siidaandel eller reineier skal få tilskudd, må disse vilkårene være oppfylt:

  • Søker må ha hatt rett til reinbeite på svensk side etter reinbeitekonvensjonen fra 1972.
  • Søker må være forhindret fra å bruke sine tradisjonelle vinterbeiter på grunn av manglende konvensjon.
  • Søker må være avskåret fra å foreta sedvanemessig flytting i området.
  • Transportør og transportmiddel som benyttes til fraktoppdragene må ha nødvendige godkjenninger for transport av levende rein.

Satser til fôring er på kr 310,- per rein, og tilskudd til flytting på kr 0,18 per rein per km. Tilskuddet er begrenset til antallet rein som distriktet kunne ha på svensk side etter reinbeitekonvensjon fra 1972. Hvis flere siidaandeler i ett og samme distrikt søker om støtte for egen del, eller det er søkt om tilskudd til både flytting og fôring, vil tilskuddet beregnes ut fra søkers reintall, distriktets reintall og antall rein som distriktet kunne ha etter den opphevede konvensjonen.

Dokumentasjon fra transportør
Dokumentasjon på at transportør og transportmiddel har godkjenning fra Mattilsynet for transport av levende rein, må vedlegges søknaden. For transport av levende rein som har varighet på åtte timer eller kortere, er det ikke nødvendig med slik godkjenning. Mer informasjon om godkjenning finnes på Mattilsynets nettsider.

Hvis søkeren ikke har sendt inn dokumentasjon på utgifter sammen med søknaden, vil 50 prosent av tilskuddet utbetales når tilskuddet innvilges. Resten av tilskuddet vil bli utbetalt etter at søkeren har sendt inn regnskapsoversikt og dokumentasjon, og fått godkjent utgifter til fôring og/eller flytting.

For at søkeren skal få utbetalt hele tilskuddet når søknaden er innvilget, må søker ha sendt inn et regnskapsoppsett med oversikt over fakturaer med fakturadato og beløp, og kopi av fakturaer fra transportør og/eller den som har levert fôret. Kvitteringer som viser at fakturaer er blitt betalt av distriktet, må sendes inn til Landbruksdirektoratet innen 1. juli.

Kontaktperson

Mer om temaet