Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsavtalen

Reinsdyr (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Reindriftsavtalen er en årlig avtale mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Partene skal hvert år føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte politiske mål og retningslinjer for reindriftspolitikken.

Avtalen er resultatet av forhandlinger om økonomiske virkemidler, men partene skal også kunne kreve forhandlinger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvikling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken.

Les Reindriftsavtalen og Sluttprotokoll på Regjeringen.no.

Hovedavtalen
Hovedavtalen for reindriften gir Norske Reindriftssamers Landsforbund forhandlingsrett med Landbruks- og matdepartementet. Forhandlingsprosedyren er fastsatt i Hovedavtalen.

I henhold til den årlige reindriftsavtalen så forplikter partene løpende å forhandle om reindriftspolitikken gjennom et reindriftsavtaleverk. Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Alle bestemmelser som medfører økonomiske forpliktelser for staten skal for å bli gyldig godkjennes av Stortinget. Videre skal Sametinget gis anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før behandling i Stortinget.

For avtaleperioden avtales det en økonomisk ramme, som videre blir fordelt på forskjellige poster. Avtalen skal sikre midler til utviklings- og investeringstiltak i reindriften.

Boazodoallošiehtadus lea jahkásaš šiehtadus gaskkal Stáhta, Eanadoallo- ja biebmodepartemeantta bokte ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvvi.

Šiehtadallanbealit galget šiehtadallat jotkkolaš boazodoallošiehtadusa, man ulbmil lea ovdánahttit boazodoalloealáhusa, daid politihkalaš ulbmiliid ja njuolggadusaid mielde mat áigges áigái leat mearriduvvon boazodoallopolitihkkii.

Ekonomalaš váikkuhangaskaomiid šiehtadallamiidda lea šiehtadus boađusin, muhto šiehtadallanbealálaččat galget maiddai sáhttit gáibidit šiehtadallamiid fágalaš, sosiála, organisašuvnnalaš ja eará áššiid birra, mat gusket ealáhusa ovdánahttimii boazodoallopolitihkalaš mearriduvvon ulbmiliid mielde.

Loga Boazodoallošiehtadusa ja Loahppaprotokolla Regjeringen.no.

Váldošiehtadus 
Boazodoalu váldošiehtadus addá šiehtadallanvuoigatvuođa Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvái šiehtadallat Eanandoallo- ja biebmodepartemeanttain. Šiehtadallanbargovuohki lea mearriduvvon Váldošiehtadusas.

Jahkásaš boazodoallošiehtadusa mielde lea šiehtadallanbealálaččain jotkkolaš geatnegasvuohta šiehtadallat boazodoallopolitihka boazodoallošiehtadusvuogádaga bokte. Doaimmaide gullet ekonomalaš váikkuhangaskaoamit. Buot mearrádusat, mat ekonomalaččat geatnegahttet stáhta, daid galgá Stuoradiggi dohkkehit ovdal go dat leat fámus. Viidáset galgá Sámediggi oažžut vejolašvuođa buktit cealkámuša boazodoallošiehtadusa hárrái ovdal go Stuoradiggi dan gieđahallá.

Šiehtadusáigodahkii šiehtaduvvo ekonomalaš rámma, mii juhkkojuvvo iešguđetge boasttaide. Šiehtadus galgá sihkkarastit boazodollui ovdánahttin- ja investerendoaimmaide ruđaid. 

 • Hovedavtale for reindriften

  Hovedavtale for reindriften

  Inngått mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar 1993.

  § 1.
  Partene i denne avtalen er på den ene siden Staten ved Landbruks- og matdepartementet og på den andre siden Norske Reindriftsamers Landsforbund (Norgga Boazosápmelaččaid Riikka­searvi).

  Andre vesentlige næringsorganisasjoner konsulteres av Norske Reindriftsamers Lands­forbund forut for forhandlinger nevnt i § 2.

  § 2.
  Partene skal føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte politiske mål og retningslinjer for reindriftspolitikken.

  Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Partene skal også kunne kreve forhand­linger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvik­ling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken.

  § 3.
  Ingen bestemmelser som medfører økonomiske forpliktelser for staten er gyldig før nød­ven­dige vedtak er truffet av Stortinget.

  § 4.
  Sametinget skal gis anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før behandling i Stor­tinget.

  § 5.
  Til å føre forhandlinger etter § 2 oppnevner hver av partene et forhandlingsutvalg på 3 med­lemmer. Leder av Landbruks- og matdepartementets forhandlingsutvalg, eller dennes stedfor­treder, leder forhandlingene. Forhandlingsutvalgene kan tilkalle rådgivere.

  § 6.
  Perioden for reindriftsavtalen er ett år. Perioden for reindriftsavtalen starter 1. juli. Avtale­for­hand­lingene skal starte senest 1. januar samme år og være avsluttet innen 1. mars.

  § 7.
  Forhandlingene skal ta utgangspunkt i en felles beskrivelse av næringens økonomiske situasjon. Til å forestå denne beskrivelsen skal det oppnevnes et Økonomisk Utvalg for rein­driften. Hver av partene oppnevner 2 medlemmer. Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund, oppnevner i tillegg leder. Reindriftsforvaltningen skal være utvalgets sekretariat.

  § 8.
  Forhandlingene skal skje for lukkede dører. Så lenge forhandlingene pågår skal det ikke gis opplysninger utover det partene blir enige om.

  § 9.
  I tilfelle brudd i forhandlingene fremmer staten, ved Landbruks- og matdepartementet, på eget grunn­lag ovenfor Stortinget forslag om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for kommende avtaleperiode.

  § 10.
  Hovedavtalen kan sies opp av begge parter innen 31. desember, med virkning fra 1. juli påfølgende år. Avtalen faller likevel ikke bort før utløpet av de avtaler som måtte være inngått i henhold til den.

  § 11.
  Denne hovedavtale trer i kraft straks den er vedtatt av partene og erstatter tidligere hoved­avtale av 28. april 1976 med senere endringer.