Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt i reindriftsavtalen

Årets reindriftsavtale som er inngått mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), inneholder flere nyheter. Avtalen gjelder fra 1. juli.

Reinsdyr, flokk, høst, damp (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Foto:E.Brænd/Copyright: Markedsutvalget for rein


Avtalen er på 123,1 mill. kroner, som er en økning på 4,1 mill. kroner fra forrige avtale.  Ved inngåelsen av den siste reindriftsavtalen er det innført en rekke tiltak som skal forenkle avtalen. Tiltak som støtter opp om heltidsreindriftsutøvere er prioritert. Avtalen legger videre vekt på virkemidler som skal stimulere til økt omsetning og slakting av rein.
Den største posten i reindriftsavtalen, direktetilskuddene, øker til 79,1 mill. kroner. Det er 2,4 mill. kroner mer enn året før. Satsen for kalveslaktetilskuddet øker, og det særskilte tilskuddet til ungdom under 30 år går opp. Ungdomstilskuddet er et bidrag til å stimulere flere unge til å satse på reindriftsnæringen.

RUF styrker kriseberedskapen
Reindriftens Utviklingsfond (RUF) får 33,9 mill. kroner. Det er en økning på 1,1 mill. kroner fra forrige avtale. Gjennom RUF skal blant annet kriseberedskapen i reindriften styrkes med et nytt regelverk som skal begynne å gjelde fra 1.juli. Som en del av forenklingen av avtalen har RUF nå i juni revidert retningslinjer og eldre vedtak om delegering.  

Mer penger til Ut på vidda-prosjektet
Det treårige prosjektet «Ut på vidda» tar sikte på å tilby tjenester i reindriften innen læring og omsorg. Her bidrar årets reindriftsavtale med 1,6 mill. kroner. Det er allerede satt i gang en rekke aktiviteter rettet mot ulike kommuner. «Ut på vidda» er et pilotprosjekt som tar utgangspunkt i reindriftens kultur og særegenhet, etter inspirasjon fra landbrukets «Inn på tunet». Prosjektet ledes av Fylkesmannen i Troms.

Vil forebygge konflikter
Både i reindriftsavtalen og i årets jordbruksavtale er det satt av penger som skal dempe konfliktene mellom reindriften og det øvrige landbruket. I begge avtalene er det enighet om at det er behov for å styrke innsatsen for å finne gode løsninger i Hedmark og Trøndelag der det har vært en langvarig konflikt rundt arealbruk mellom reindrift og jordbruk. Årets reindriftsavtale har satt av 0,5 mill. kroner, mens årets jordbruksavtale har satt av 2 mill. kroner til dette arbeidet.

Pilot for framtidas reindriftskart
Landbruksdirektoratet, i samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), utvikler et arealbrukskart som vil bli et meget nyttig verktøy både for reineierne og kommunene. I årets avtale er det satt av 300 000 kroner til et pilotprosjekt som skal inneholde opplæring og kursing av reineiere i inntil tre reinbeitedistrikt. Det nye digitale arealbrukskartet vil, når det blir tatt i bruk for fullt, sikre at reindriftsaktivitetene er bedre ajourført enn kartløsningen som har vært brukt til nå.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk