Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pramming av rein

pramming av rein

Hvis din siidaandel har behov for transport av rein mellom årstidsbeitene i Nord-Troms og Finnmark, kan du omfattes av ordningen med pramming av rein med landgangsfartøy. Pramming av rein er en transportordning for siidaandeler i distrikter/siidaer som har behov for å transportere reinene mellom årstidsbeitene sjøveien. Slikt behov skal være basert på distriktets/siidaens sedvanemessige bruk av beiteområdene. Ordningen administreres av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Prammeordningen er regulert i egen Forskrift om pramming, Nord-Troms og Finnmark. Formålet med forskriften er å regulere tildeling av plass på landgangsfartøyet.  

Du kan søke om plass på særskilt skjema innen 15. februar for vårprammingen og 15. juli for høstprammingen. Søknaden sendes til Fylkesmannen.

Jus du siidaoasis lea dárbu fievrridit bohccuid gaskkal áigodatguohtumiid Davvi- Romssas ja Finnmárkkus, de soaitá bohccuid suvdin suvdinfatnasiin ortnet mii gullá dutnje. Bohccuid suvdin lea fievrredanortnet siidaosiide orohagain/siiddain main lea dárbu fievrridit bohccuid gaskkal jahkeáigodatguohtumiid meara badjel. Dakkár dárbui galgá leat vuođđun orohagaid/siiddaid vieruiduvvon guohtunguovlluid geavaheapmi. Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni hálddaša ortnega.

Suvdinortnet lea regulerejuvvon sierra Láhkaásahusas suvdima birra Davvi- Romssas ja Finnmárkkus. Láhkaásahusa ulbmil lea reguleret suvdinsaji juolludeami.   

Sáhtát ohcat suvdima sierra skovis  ovdal guovvamánu 15. beaivvi giđđasuvdimii ja suoidnemánu 15. beaivvi čakčasuvdimii. Ohcan sáddejuvvo Fylkkamánnái. 

 • Vilkår for å kunne få tildelt prammeplass

  For at du skal kunne få innvilget prammeplass, må du oppfylle følgende krav:

  • Siidaandelen må ha et faktisk og geografisk behov for pramming. Slikt behov vurderes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark på bakgrunn av siidaandelens historiske bruk og behov for pramming.
  • Det må være nødvendig infrastruktur på opplastingssted som tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsloven.
 • Tildeling av prammeplass

  Tildeling av prammeplass skjer innenfor den økonomiske rammen som er avsatt til pramming i reindriftsavtalen. Hvis den avsatte bevilgningen ikke er nok til å dekke alle søknader om pramming, vil fylkesmannen foreta en prioritering av søknader ut fra behov, tidligere bruk av pramming mv. Det betyr at ikke alle siidaandeler er garantert prammeplass hvis den økonomiske rammen overskrides. På bakgrunn av innkomne søknader, utarbeider fylkesmannen seilingsplan, som er en prioritert liste over siidaandeler som har fått tildelt prammeplass, med tidspunkt og opplastingssted. Du må varsle fylkesmannen snarest hvis du likevel ikke ønsker å benytte prammeplassen slik at andre kan overta plassen.

  Hvis du har fått tildelt prammeplass, må du være klare til pramming på oppsatt opplastingssted og tidspunkt som fremkommer i seilingsplanen. Hvis du ikke møter opp slik som er fastsatt i seilingsplanen, vil du nektes pramming, med mindre forsinkelsen skyldes forhold utenfor siidaandelsleders kontroll, som for eksempel ulykke.

 • Prammeavgift

  Hvis du ønsker å benytte deg av tildelt prammeplass, må du betale prammeavgift på kr 15 per rein som prammes.

 • Suvdinsaji juolludeami eavttut

  Jus galggat oažžut suvdinsaji, de fertet deavdit čuovvovaš gáibádusaid:

  • Siidaoasis ferte leat duohta ja geográfalaš dárbu suvdimii. Dakkár dárbbu árvvoštallá Romssa ja Finnmárkku Fylkkamánni siidaoasi historjjálaš geavaheami ja suvdindárbbu vuođul.
  • Lástensajis ferte leat dárbbašlaš infrastruktuvra mii deavdá elliidčálgolága gáibádusaid.
 • Suvdinsaji juolludeapmi

  Suvdinsaji juolludeapmi lea siskkobealde ekonomalaš rámma mii boazodoallošiehtadusas lea mearriduvvon suvdimii. Jus várrejuvvon juolludeapmi ii govčča buot suvdin ohcamiid, de vuoruha fylkkamánnii ohcamiid dárbbu mielde, leago ovdal geavahan suvdima jna.  Dat mearkkaša ahte buot siidaosiide ii leat dáhkiduvvon suvdinsadji jus ekonomalaš rámma ii doala. Ohcamiid vuođul mat bohtet, ráhkada fylkkamánni suvdinplána, mii lea vuoruhuvvon listu daid siidaosiid dáfus mat leat ožžon suvdinsaji, oktan áiggiin ja lástensajiin. Fertet dieđihit fylkkamánnái farggamusat jus dattetge it áiggo geavahit suvdinsaji, vai earát ožžot dan.

  Jus leat ožžon suvdima, de fertet leat gearggus suvdimii mearriduvvon lástenbáikkis ja suvdinplána áigemeari mielde. Jus ii boađe suvdinplána mearriduvvon áigái, de dutnje biehttaluvvo beassat suvdit, dát ii gusto dain oktavuođain gos maŋŋoneapmi čielgasit boahtá diliin maid siidoasi jođiheaddji ieš ii stivre, nugo ovdamearkka dihte lihkuhisvuohta.  

 • Suvdindivat

  Jus áiggut geavahit juolluduvvon suvdinsaji, de fertet máksit suvdindivada mii lea 15 ruvnno guđege eallis mii suvdojuvvo.

Kontakt