Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pramming av rein

pramming av rein

Hvis din siidaandel har behov for transport av rein mellom årstidsbeitene i Nord-Troms og Finnmark, kan du omfattes av ordningen med pramming av rein med landgangsfartøy. Pramming av rein er en transportordning for siidaandeler i distrikter/siidaer som har behov for å transportere reinene mellom årstidsbeitene sjøveien. Slikt behov skal være basert på distriktets/siidaens sedvanemessige bruk av beiteområdene. Ordningen administreres av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Prammeordningen er regulert i egen Forskrift om pramming, Nord-Troms og Finnmark. Formålet med forskriften er å regulere tildeling av plass på landgangsfartøyet.  

Vilkår for å kunne få tildelt prammeplass

For at du skal kunne få innvilget prammeplass, må du oppfylle følgende krav:

  • Siidaandelen må ha et faktisk og geografisk behov for pramming. Slikt behov vurderes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark på bakgrunn av siidaandelens historiske bruk og behov for pramming.
  • Det må være nødvendig infrastruktur på opplastingssted som tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsloven.

Tildeling av prammeplass
Tildeling av prammeplass skjer innenfor den økonomiske rammen som er avsatt til pramming i reindriftsavtalen. Hvis den avsatte bevilgningen ikke er nok til å dekke alle søknader om pramming, vil fylkesmannen foreta en prioritering av søknader ut fra behov, tidligere bruk av pramming mv. Det betyr at ikke alle siidaandeler er garantert prammeplass hvis den økonomiske rammen overskrides. På bakgrunn av innkomne søknader, utarbeider fylkesmannen seilingsplan, som er en prioritert liste over siidaandeler som har fått tildelt prammeplass, med tidspunkt og opplastingssted. Du må varsle fylkesmannen snarest hvis du likevel ikke ønsker å benytte prammeplassen slik at andre kan overta plassen.

Hvis du har fått tildelt prammeplass, må du være klare til pramming på oppsatt opplastingssted og tidspunkt som fremkommer i seilingsplanen. Hvis du ikke møter opp slik som er fastsatt i seilingsplanen, vil du nektes pramming, med mindre forsinkelsen skyldes forhold utenfor siidaandelsleders kontroll, som for eksempel ulykke.

Prammeavgift
Hvis du ønsker å benytte deg av tildelt prammeplass, må du betale prammeavgift på kr 15 per rein som prammes.

Du kan søke om plass på særskilt skjema innen 15. februar for vårprammingen og 15. juli for høstprammingen. Søknaden sendes til Fylkesmannen.

  • .

Kontakt