Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Totalregnskapet

Reinsdyr vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Totalregnskapet for reindriftsnæringen er en årlig rapport som viser de samlede verdiene som er skapt i næringen.

Økonomisk utvalg legger årlig frem Totalregnskapet for reindriftsnæringen. Rapporten skal være et utgangspunkt for forhandlingene mellom Staten, ved Landbruks- og matdepartementet, og reindriftsnæringen, ved Norske Reindriftsamers Landsforbund, om en næringsavtale for reindriften. Her kan du lese mer om reindriftsavtalen.

Totalregnskapet viser inntekter og kostnader i reindriftsnæringen for hele landet, for de ulike reinbeiteområdene i kalenderåret og utviklingen i postene over en tiårsperiode. Inntektene består av produksjonsbaserte inntekter, statstilskudd og erstatninger, mens kostnadene består av siidaandelenes, distriktenes og tamreinlagenes kostnader.

I tillegg inneholder rapporten et kapittel om husholdsinntekter for reindriftsfamilier. I dette ligger inntekter utenfor reindriftsnæringen. Kapitlet gir også en oversikt over strukturutvikling og sysselsetting med blant annet utviklingen i antall siidaandeler, personer og årsverk i næringen.

Et eget kapittel om Reindriftsavtalen inngår også i rapporten.

Boazodoalloealáhusa ollislaš rehketdoallu lea jahkásaš raporta mii čájeha ollislaš árvvuid maid ealáhus lea buvttihan. 

Ekonomalaš lávdegoddi bidjá jahkásaččat ovdán Boazodoalloealáhusa ollislaš rehketdoalu. Raporta galgá álgovuođđun boazodoalu ealáhusšiehtadusa šiehtadallamiidda gaskkal Stáda, Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta, ja boazodoalloealáhusa, Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvvi bokte. Dás sáhtát lohkat eambbo boazodoallošiehtadusa birra.

Ollislaš rehketdoallu čájeha sisaboađuid ja goluid olles riikka boazodoalloealáhusas, daid iešguđetge boazodoalloguovlluin kaleanddarjagis ja ovdáneami boasttain logi jagi áigodaga badjel.  Sisaboađut leat buvttadanvuđot sisaboađut, stáhtadoarjagat ja buhtadusat, golut leat fas siidaosiid, orohagaid ja boazoservviid golut.

Dasa lassin lea raporttas kapihttal boazodoallobearrašiid dállodoallosisaboađuin.  Das leat sisaboađut mat bohtet olggobealde boazodoalloealáhusa.  Kapihttalis lea maid bajilgovva strukturovddideamis ja bargguiduhttimis, mii čájeha earret eará loguid ovdáneami ealáhusa siidaosiin, olbmuin ja jahkebargguin.

Raporttas lea maid sierra kapihttal Boazodoallošiehtadusa birra. 

  • .