Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Inntektene i reindriftsnæringen ble redusert fra 2016 til 2017

Totalregnskapet for reindriftsnæringen viser at de totale inntektene i næringen ble redusert fra 2016 til 2017.

De produksjonsbaserte inntektene i 2017 ble redusert som følge av et lavere slakteuttak dette året. Statstilskuddene og erstatningene økte. De totale inntektene i 2017 lå på omtrent samme nivå som i 2015. Dette kan leses ut av Totalregnskap for reindriftsnæringen, regnskap 2017 og budsjett 2018.

Inntekter

Totale inntekter i reindriftsnæringen 2015–2017 Foto: Landbruksdirektoratet


Kostnader

Totale kostnader i reindriftsnæringen 2015–2017 Foto: Landbruksdirektoratet

De totale kostnadene i reindriftsnæringen ble redusert med 3 prosent fra 2015 til 2017. Siidaandelenes og tamreinlagenes kostnader ble redusert, mens felleskostnadene økte. Det var kostnader til kjøretøy/maskiner, avskrivninger og utstyr som sto for den største delen av de totale kostnadene i 2017.

Vederlag for arbeid og egenkapital

Vederlag for arbeid og egenkapital i reindriftsnæringen 2015–2017

Totale inntekter minus totale kostnader gir vederlag for arbeid og egenkapital. Etter en reduksjon fra 2015 til 2016, økte vederlaget i 2017. Dette kom blant annet som følge av en økning i statstilskudd og erstatninger, samt reduserte kostnader.«Totalregnskapet for reindriftsnæringen» er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i næringen, både for landet som helhet og for de ulike reinbeiteområdene. Rapporten utarbeides som grunnlag for reindriftsavtaleforhandlingene av Økonomisk utvalg som er oppnevnt av avtalepartene (Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund).»

Kontaktperson

Mer om temaet