Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Roser det samiske folket

Det samiske folket har oppnådd mye på egne vegne og vært viktige i arbeidet for å styrke urfolksrettigheter internasjonalt. Slik oppfatter ekspertene hos FNs høykommisær for menneskerettigheter (UNHCHR) rollen til det samiske folket.

Dette kom fram under Samhandlingskonferansen for reindriften under Tråante 2017 i Trondheim 7. – 8. februar. Konferansen tok opp to hovedtemaer - kampen for å bevare reindriftsarealene og utfordringene knyttet til rovvilt.

Den første dagen var viet utfordringene knyttet til å ha sikker tilgang på egnede arealer for reindriften. Dette henger blant annet sammen med den samiske befolkningens urfolksrettigheter. I den anledning innledet landansvarlig Allison Thomas McPhee hos UNHCHR om reindriftens rolle som urfolksnæring og hvilke rettigheter som følger av å ha en slik status. Hun slo fast at den samiske befolkningen blir brukt som et forbilde på hvordan man tar hånd om sine spesielle urfolksrettigheter.

Moderne urfolk

McPhee understreket at det ikke er påkrevd å avstå fra moderne teknologi for å være definert som et urfolk. Det er fullt mulig å ta i bruk moderne teknologi og likevel ha full mulighet til å opprettholde den beskyttelsen som følger av å være en urfolksnæring. Reindrift er et god eksempel.
- Å snakke om reindrift virker i utgangspunktet ganske tydelig og avgrenset emne, mens det i virkeligheten er snakk om å bevare både landrettigheter, det tradisjonelle levebrødet, kulturen og deres muligheter for selvstyre, sa McPhee.

- Deres velferd er sterkt knyttet til utviklingen på det arealet de disponerer. Og presset mot deres arealer fra andre næringsinteresser er økende, påpekte Allison Thomas McPhee.