Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Velferdsordninger

Lavvo (Copyright: Landbruksdirektoratet)

I likhet med andre selvstendige næringsdrivende, har ikke reindriftsutøvere de samme rettighetene som lønnsmottakere når det gjelder velferd og velferdsordninger.

For å bidra til en bedre velferdssituasjon og sosial sikkerhet er det derfor utarbeidet egne velferdsordninger for reindriftsnæringen.

To av ordningene administreres av Landbruksdirektoratet (LDIR). En av ordningene administreres av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), og en av ordningene administreres av reinbeitedistriktene. Resterende ordninger administreres av NAV.

Seammago eará iešheanalaš ealáhusdolliin, de eai leat boazodolliin seamma vuoigatvuođat go bálkábargiin čálggu ja čálgoortnegiid dáfus. 

Buoridan dihte čálgodilálašvuođa ja sosiála sihkarvuođa, de  leat boazodoalloealáhussii ráhkaduvvon sierra čálgoortnegat.

Eanandoallodirektoráhtta (EDIR) hálddaša guokte ortnega. Ovtta ortnega hálddaša Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi(NBR), ja eará ortnega fas hálddašit orohagat. Eará ortnegiid hálddaša NAV.

 • Tidligpensjon (LDIR)

  Det ytes 150 000 kr per år i tidligpensjon for enbrukere og 240 000 kr per år for tobrukere. For å ha krav på tidligpensjon i reindriften må leder av siidaandel på overdragelses- eller avviklingstidspunktet ha hatt siidaandel selv i minst de siste 15 år. Leder må ha fylt 57 år for å ha krav på enbrukerpensjon. For å ha krav på tobrukerpensjon må også ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Tobrukerpensjonen blir delt likt på ektefellene/samboerne. Det er i tillegg inntektskrav for å ha rett til ordningen.

  Les mer om tidligpensjon for reindriftsnæringen.

 • Avløsning ved svangerskap og fødsel (LDIR)

  Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap og fødsel, og styrke kvinnenes stilling i reindriften.

  Tilskudd kan ytes til dekning av faktiske utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Utgiftene skal være innberettet til kommunekassereren.

  Det kan ytes tilskudd til avløsning for både mor og far innenfor et tidsrom på 24 uker før fødsel og inntil 3 år etter fødsel. Dersom barnet dør eller foreldrene ikke har omsorg for barnet kan det ytes tilskudd før fødsel og inntil 6 uker etter fødsel. Søknaden skal fremmes innen 12 måneder etter at avløsing har funnet sted.

  Ordningen administreres av Landbruksdirektoratet.

  Les mer om reglene for ordningen i forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel.

   

 • HMS i reindriften (NRL)

  Reindriftsutøverne er en yrkesgruppe som ofte har lange og travle arbeidsdager, og som ofte er utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer. Blant annet gir reindriftsyrket lett slitasjeskader og helseproblemer som følge av langvarig snøscooterbruk og bruk av terrenggående motorkjøretøy.

  Det er avsatt 200 000 kroner årlig over Reindriftsavtalen til HMS-tiltak i reindriften. Midlene administreres av NRL.

 • Avløserordning (RBD)

  Reinbeitedistriktene har mulighet til å benytte deler av distriktstilskuddet til en egen avløserordning. Formålet med ordningen er å gi distriktene mulighet til å refundere utgifter til avløser i forbindelse med sykdom, hvis ønskelig.

  Retten til å få refundert utgifter til avløser i forbindelse med sykdom er fastsatt i forskrift til reinbeitedistrikter og tamreinlag.

 • Yrkesskadetrygdedekning (NAV)

  Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Dette betyr at du må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§ 13-t til 13-13. De fleste arbeidstakergruppene er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket). Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning, og dermed rett til særytelser ved yrkesskade.

  Les mer om yrkesskadetrygdedekning for reindriftsnæringen.

 • Sykepengeordningen (NAV)

  Som næringsdrivende har reindriftsutøvere i utgangspunktet bare rett på å få dekket inntil 65 prosent av inntektsgrunnlaget ved sykdom over 16 dager. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økning av sykepengene fra 65 til 100 prosent av inntekstgrunnlaget.

  Les mer om sykepengeordningen for reindriftsnæringen.

 • Medlemsavgift til folketrygden (NAV)

  Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Bevilgningen som årlig avsettes over Reindriftsavtalen beregnes ut fra den totale pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

  Les mer om medlemsavgift til folketrygden.

 • Árrapenšuvdna (EDIR)

  Ovtta geavaheaddjái máksojuvvo 150 000 ru jahkái árrapenšuvdna ja guovtti geavaheaddjái 240 000 ru jahkái. Jus dus galgá leat vuoigatvuohta oažžut árrapenšuvnna boazodoalus, de ferte siidaoasi jođiheaddjis eaiggátsirdima- dahje heaittihanáigodagas leamaš siidaoassi alddis unnimusat maŋemus 15 jagi. Jođiheaddji ferte deavdán 57 jagi jus galgá leat vuoigatvuohta ovtta geavaheaddji penšuvdnii. Jus galgá leat vuoigatvuohta guovtti geavaheaddji penšuvdnii de ferte maiddai náittosguoibmi/ovttasorru deavdán 57 jagi. Guovtti geavaheaddji penšuvdna juhkkojuvvo ovttasturrosaččat náittosguimmiide/ovttasorruide. Dasa lassin lea sisaboahtogáibádus jus galgá leat vuoigatvuohta ortnegii.

  Loga eambbo boazoealáhusa árrapenšuvnna birra.

 • Sadjásašortnet áhpehisvuođas ja riegádahttima oktavuođas

  Ortnega ulbmil lea ruhtadit sadjásaččaid láigoheami boazodollui áhpehisvuođas ja riegádahttimis, ja nannet nissoniid sajádaga boazodoalus.

  Doarjagiin sáhttá máksit dakkár olggosgoluid go bálkágoluid, luopmoruđaid ja bargoaddidivada. Olggosgolut galget dieđihuvvot suohkana rehketdoallái.

  Sáhttá máksot doarjja sadjásažžii sihke eatni ja áhči ovddas áigodahkii mii lea siskkobealde 24 vahkku ovdal riegádahttima ja gitta 3 jagi maŋŋel riegádeami. Jus mánná jápmá dahje váhnemat eaba fuolat máná, de sáhttá doarjja máksot ovdal riegádahttima ja gitta 6 vahkku maŋŋel riegádahttima. Ohcan ferte ovddiduvvot 12 mánu maŋŋelgo sadjásaš lea sajis.

  Eanadoallodepartemeantta hálddaša ortnega.

  Loga eambbo ortnega njuolggadusaid birra Áhpehisvuođa-/riegádahttinsadjásačča doarjjaláhkaásahusas.

 • DBS boazodoalus (NBR)

  Boazodoallit lea fidnojoavku geain dávjá leat guhkes ja hohpolaš bargobeaivvit, ja geain dávjá leat vaháguhttimat ja buozanvuođat fitnu geažil. Boazodoallofitnu bokte šaddet dávjá gollanvaháguhttimat ja dearvvašvuođaváttut guhkesáiggi muohtaskuhtergeavaheami ja njealjejuvllat muhtorfievrruid geavaheami geažil.

  Jahkásaččat lea Boazodoallošiehtadusas várrejuvvon 200 000 ru boazodoalu DBS- doaimmaide. NBR hálddaša ruđaid.

 • Sadjásašortnet (BDO)

  Orohagain lea vejolašvuohta geavahit osiid orohatdoarjagis sierra sadjásašortnegii. Ortnega ulbmil lea addit orohagaide vejolašvuođa buhtadit olggosgoluid sadjásažžii buozanvuođa oktavuođas, jus dan áigot.

  Vuoigatvuohta ruovttoluottamáksima oažžut olggosgoluin sadjásažžii buozanvuođa oktavuođas lea mearriduvvon orohagaid ja boazoservviid láhkaásahusas.

 • Fidnovaháguhttima oadjoattus (NAV)

  Fidnovaháguhttimiin oaivvilduvvo persovdnavaháguhttin, buozanvuohta dahje jápmin bargolihkuhisvuođa geažil mii dáhpáhuvvá go  miellahttu lea gokčojuvvon fidnovaháguhttima bokte. Dat mearkkaša ahte fertet gullat dan persovdnajovkui mii lea namuhuvvon álbmotoadjolágas §§ 13-t rájes 13-13 rádjái. Eanas bargiidjoavkkut gokčojuvvojit fidnovaháguhttimiidda iežaset bargodili bokte (bákkolaš fidnovaháguhttin gokčan). Iešheanalaš ealáhusdoallit ja luođubargit fertejit ordnet eaktodáhtolaš oaju mii gokčá fidnovaháguhttima, ja dan bokte  oažžut vuoigatvuođa sierraaddosiidda go fidnovaháguhttin čuožžila.

  Loga eambbo boazoealáhusa fidnovaháguhttin gokčama birra.

 • Buohcanruhtaortnet (NAV)

  Go boazodoallit leat iešheanalaš ealáhusdoallit, de lea sis álgoálggus dušše vuoigatvuohta oažžut gokčojuvvot gitta 65 proseantta sisaboahtovuođus go lea buozanvuohta badjel 16 beaivvi. Kollektiiva sisamáksin boazodoallošiehtadusa buohcanruhtaortnega badjel gokčá lasáhusa vai buohcanruđat lassánit 65 proseanttas 100 prosentii sisaboahtovuođus. 

  Loga eambbo boazoealáhusa buohcanruhtaortnega birra.

 • Miellahttodivat álbmotodjui (NAV)

  Boazodoallit galget máksit divada Álbmotodjui seamma máksomeriin go bálkábargit. Juolludeapmi mii jahkásaččat várrejuvvo Boazodoallošiehtadusas rehkenastojuvvo ollislaš penšuvdnaaddi sisaboađu vuođul mii ealáhusas lea, ja ruđat sirdojuvvojit guovddáš Álbmotodjui. 

  Loga eambbo álbmotoaju  miellahttodivada birra.

Kontakt