Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Velferdsordninger

På lik linje med andre selvstendige næringsdrivende, har ikke reindriftsutøvere de samme rettighetene som lønnsmottakere når det gjelder velferd og velferdsordninger.

For å bidra til en bedre velferdssituasjon og sosial sikkerhet er det derfor utarbeidet egne velferdsordninger for reindriftsnæringen.

 • Yrkesskadetrygdedekning

  Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkeskadedekket. Dette betyr at du må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§ 13-t til 13-13. De fleste arbeidstakergruppene er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket). Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning, og dermed rett til særytelser ved yrkesskade.

  Les mer om yrkesskadetrygdedekning for reindriftsnæringen.

 • Sykepengeordningen

  Som næringsdrivende har reindriftsutøvere i utgangspunktet bare rett på å få dekket inntil 65 prosent av inntektsgrunnlaget ved sykdom over 16 dager. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økning av sykepengene fra 65 til 100 prosent av inntekstsgrunnlaget.

  Les mer om sykepengeordningen for reindriftsnæringen.

 • Tidligpensjon

  Det ytes 100 000 kr per år i tidligpensjon for enbrukere og 160 000 kr per år for tobrukere. For å ha krav på tidligpensjon i reindriften må leder av siidaandel på overdragelses- eller avviklingstidspunktet ha hatt siidaandel selv i minst de siste 15 år. Leder må ha fylt 57 år for å ha krav på enbrukerpensjon. For å ha krav på tobrukerpensjon må også ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Tobrukerpensjonen blir delt likt på ektefellene/samboerne. Det er i tillegg inntektskrav for å ha rett til ordningen.

  Les mer om tidligpensjon for reindriftsnæringen.

 • Avløserordning

  Reinbeitedistriktene har mulighet til å benytte deler av distriktstilskuddet til en egen avløserordning. Formålet med ordningen er å gi distriktene mulighet til å refundere utgifter til avløser i forbindelse med sykdom, hvis ønskelig.

  Retten til å få refundert utgifter til avløser i forbindelse med sykdom er fastsatt i forskrift til reinbeitedistrikter og tamreinlag.

 • Avløsning ved svangerskap og fødsel

  Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap og fødsel, og styrke kvinnenes stilling i reindriften.

  Tilskudd kan ytes til dekning av faktiske utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Utgiftene skal være innberettet til kommunekassereren.

  Det kan ytes tilskudd til avløsning for både mor og far innenfor et tidsrom på 24 uker før fødsel og inntil 3 år etter fødsel. Dersom barnet dør eller foreldrene ikke har omsorg for barnet kan det ytes tilskudd før fødsel og inntil 6 uker etter fødsel. Søknaden skal fremmes innen 12 måneder etter at avløsing har funnet sted.

  Les mer om reglene for ordningen i Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

 • HMS i reindriften

  Reindriftsutøverne er en yrkesgruppe som ofte har lange, travle arbeidsdager, og som generelt sett er oftere enn andre yrkesgrupper utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer. Blant annet gir reindriftsyrket lett slitasjeskader og helseproblemer som følge av langvarig snøscooterbruk og bruk av terrenggående motorkjøretøy.

 • Medlemsavgift til folketrygden

  Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Bevilgningen som årlig avsettes over Reindriftsavtalen beregnes ut fra den totale pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

  Les mer om medlemsavgift til folketrygden.