Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeitedistrikter og tamreinlag

Tilskuddet skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og tamreinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet samt for kriseberedskap.

Tilskuddet skal videre gi grunnlag for avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger.

Søknad om tilskudd skal sendes på særskilt skjema til fylkesmannen i eget reinbeiteområde innen 15. juli.
I 2017 må distriktene bruke papirskjema da elektronisk løsning er utilgjengelig som følge av mangler i fagsystemet.