Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeitedistrikter og tamreinlag

Simle (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskuddet skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og tamreinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Det skal også gi mulighet for å sette av midler til kriseberedskap, HMS og avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger.

Tilskuddet skal dessuten gi grunnlag for avsetning til kriseberedskap. Formålet med slik avsetning er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og tamreinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser.  

 • Vilkår for tilskudd

  For å få tilskudd etter forskriften må reinbeitedistriktet/tamreinlaget:

  • Være i drift
  • Ha oversendt revisorgodkjent regnskap for foregående år
  • Ha avsatt midler til kriseberedskapsfond etter forskriftens § 1-5


  Reinbeitedistriktet må i tillegg ha vedtatt en distriktsplan og sendt siste oppdaterte versjon til fylkesmannen.

 • Hvor mye kan tilskuddet utgjøre?

  Fast tilskudd

  Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning for reinbeitedistriktene utgjør inntil 102 000 kroner per distrikt. Slikt tilskudd utgjør 250 000 kroner for distriktene 16 og 17 i Øst-Finnmark, 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark og 50 000 kroner for Femund reinbeitedistrikt.

  For tamreinlagene utgjør tilskuddet 125 000 kroner.

  Variabelt tilskudd

  Alle tamreinlag og reinbeitedistrikter, bortsett fra distriktene 17, 30A, 30B, 30C, Femund og Trollheimen, kan få variabelt tilskudd. Tilskuddet utgjør inntil 12 000 kroner per siidaandel i distriktet. For siidaandeler i reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest utgjør tilskuddet inntil 18 500 kroner per siidaandel. Tilskuddet ytes kun for de siidaandelene som har fått innvilget produksjonspremie minst ett av de tre foregående driftsårene.

  Særskilt tilskudd for Trollheimen

  Trollheimen sijte kan få følgende tilskudd:

  • tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning med inntil 102 000 kroner
  • tilskudd til spesielle kostnader med inntil 15 000 kroner per siidaandel. Tilskuddet ytes kun for de siidaandelene som har fått innvilget produksjonspremie minst ett av de tre foregående driftsårene.
  • ekstraordinært tilskudd på inntil 100 000 kroner per siidaandel.
 • Avsetning til kriseberedskap

  I søknad om tilskudd skal reinbeitedistriktet/tamreinlaget oppgi hvor stor andel av tilskuddet som skal avsettes til kriseberedskap. Avsetningen skal være på minst 5 000 kroner.

  Landbruksdirektoratet utbetaler distriktstilskuddet i sin helhet til distriktets bankkonto. Det er distriktet selv som er ansvarlig for å overføre en andel av tilskuddet fra distriktets bankkonto til den særskilte bankkontoen for kriseberedskap.

  Reinbeitedistriktet/tamreinlaget kan få tilskudd med 150 prosent av deres egen avsetning til kriseberedskap. Tilskuddet er likevel begrenset oppad inntil 25 prosent av det totale distriktstilskuddet. For eksempel, hvis distriktet har fått 120 000 kroner i distriktstilskudd, vil tilskuddet til kriseberedskap utgjøre maksimalt 30 000 kroner.

  Egen avsetning og tilskudd til kriseberedskap skal settes på særskilt bankkonto for kriseberedskapsfond.

 • Hvordan søke?

  Søknad om tilskudd skal sendes til fylkesmannen på særskilt skjema innen 15. juli. Hvilke opplysninger som skal oppgis, fremgår av søknadsskjemaet og forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag.

 • Hvordan behandles søknaden?

  Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag behandles av fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

 • Vilkår for bruk av kriseberedskapsfond

  For at kriseberedskapsfondet etter denne forskriften skal kunne brukes, må følgende krav være oppfylt:

  • kriseberedskapsfondet har fastslått at det foreligger en beitekrise
  • reinbeitedistriktet/tamreinlaget har meldt beitekrisen til fylkesmannen før bruk av fondet.


  Hva som menes med beitekrise, fremgår av forskriftens § 2-1.

  Ved gjennomføring av tiltak for å forhindre eller begrense beitekrisen skal reinbeitedistriktet/tamreinlaget rådføre seg med fylkesmannen.

 • Hva kan fondet brukes til?

  Kriseberedskapsfondet kan kun brukes til utgifter i forbindelse med den konkrete beitekrisen. Hvilke utgifter det kan være, fremgår av forskriftens § 2-3. I samme bestemmelse er det også oppgitt maksimale satser for enkeltpersoners arbeidsinnsats og bruk av enkeltpersoners transportmidler/utstyr.

Kontakt