Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeitedistrikter og tamreinlag

Tilskuddet skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og tamreinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Tilskuddet skal videre gi mulighet for å sette av midler til avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger.

Søknad om tilskudd skal sendes på særskilt skjema til fylkesmannen i eget reinbeiteområde innen 15. juli.
I 2017 må distriktene bruke papirskjema da elektronisk løsning er utilgjengelig som følge av mangler i fagsystemet.