Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeitedistrikter og tamreinlag

Simle (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskuddet skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og tamreinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Tilskuddet skal videre gi grunnlag for avsetning til kriseberedskap, arbeid med helse, miljø og sikkerhet, avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger og avløserordning ved ferie og fritid.

Tilskuddet skal dessuten gi grunnlag for avsetning til kriseberedskap. Formålet med slik avsetning er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og tamreinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser.  

Doarjja orohagaide ja boazoservviide galgá leat veahkkin dáidda addimis eambbo mieldeovddasvástádusa boazodoalu ovdánahttimis guoddinnávccalaš boazodoallun, háhkat dássetvuođa boazologu ja guohtumiid gaskka, sihkkarastit guohtuneatnamiid ja buoridit gánnáhahttivuođa. Dasa lassin galgá doarjja geavahuvvot vuođđun roassogearggusvuođa juolludeapmái, dearvvašvuođa-, biras- ja sihkarvuođabargui ja bálkáhit sadjásačča buozanvuođa ja áhpehisvuođa oktavuođain, lassin álbmotoaju oppalaš ortnegiidda.

Doarjja galgá maid vuođđun heahtegearggusvuođa juolludemiide.  Juolludeami ulbmil lea láhčit diliid dárbbašlaš doaibmabijuide orohagain ja boazoservviid go leat roasut guohtuma dáfus.  

 • Vilkår for tilskudd

  For å få tilskudd etter forskriften må reinbeitedistriktet/tamreinlaget:

  • Være i drift
  • Ha oversendt revisorgodkjent regnskap for foregående år
  • Ha avsatt midler til kriseberedskapsfond etter forskriftens § 1-5

  Reinbeitedistriktet må ha vedtatt en distriktsplan og sendt siste oppdaterte versjon til fylkesmannen. Tamreinlaget må ha vedtatt en reindriftsplan og sendt siste oppdaterte versjon til fylkesmannen

 • Hvor mye kan tilskuddet utgjøre?

  Fast tilskudd

  Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning for reinbeitedistriktene utgjør inntil 102 000 kroner per distrikt. Slikt tilskudd utgjør 250 000 kroner for distriktene 16 og 17 i Øst-Finnmark, 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark og 50 000 kroner for Femund reinbeitedistrikt.

  For tamreinlagene utgjør tilskuddet 125 000 kroner.

  Variabelt tilskudd

  Alle tamreinlag og reinbeitedistrikter, bortsett fra distriktene 17, 30A, 30B, 30C, Femund og Trollheimen, kan få variabelt tilskudd. Tilskuddet utgjør inntil 22 500 kroner per siidaandel i distriktet. For siidaandeler i reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest utgjør tilskuddet inntil 29 000 kroner per siidaandel. Tilskuddet ytes kun for de siidaandelene som har fått innvilget produksjonspremie minst ett av de tre foregående driftsårene.

  Særskilt tilskudd for Trollheimen

  Trollheimen sijte kan få følgende tilskudd:

  • tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning med inntil 102 000 kroner
  • tilskudd til spesielle kostnader med inntil 15 000 kroner per siidaandel. Tilskuddet ytes kun for de siidaandelene som har fått innvilget produksjonspremie minst ett av de tre foregående driftsårene.
  • ekstraordinært tilskudd på inntil 100 000 kroner per siidaandel.
 • Avsetning til kriseberedskap

  I søknad om tilskudd skal reinbeitedistriktet/tamreinlaget oppgi hvor stor andel av tilskuddet som skal avsettes til kriseberedskap. Avsetningen skal være på minst 5 000 kroner.

  Landbruksdirektoratet utbetaler distriktstilskuddet i sin helhet til distriktets bankkonto. Det er distriktet selv som er ansvarlig for å overføre en andel av tilskuddet fra distriktets bankkonto til den særskilte bankkontoen for kriseberedskap.

  Reinbeitedistriktet/tamreinlaget kan få tilskudd med 150 prosent av deres egen avsetning til kriseberedskap. Tilskuddet er likevel begrenset oppad inntil 25 prosent av det totale distriktstilskuddet. For eksempel, hvis distriktet har fått 120 000 kroner i distriktstilskudd, vil tilskuddet til kriseberedskap utgjøre maksimalt 30 000 kroner.

  Egen avsetning og tilskudd til kriseberedskap skal settes på særskilt bankkonto for kriseberedskapsfond.

 • Hvordan søke?

  Søknad om tilskudd skal sendes til fylkesmannen på særskilt skjema innen 15. juli. Hvilke opplysninger som skal oppgis, fremgår av søknadsskjemaet og forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlagDet er søker selv som er ansvarlig for at alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon er vedlagt søknaden og sendes innen søknadsfristen. Opplysninger og dokumentasjon som sendes etter søknadsfristen, vil ikke bli tatt med i vurderingen av søknaden. Søknader som er sendt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet, med mindre fylkesmannen har gitt dere dispensasjon fra søknadsfristen

 • Hvordan behandles søknaden?

  Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag behandles av fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

 • Vilkår for bruk av kriseberedskapsfond

  For at kriseberedskapsfondet etter denne forskriften skal kunne brukes, må følgende krav være oppfylt:

  • kriseberedskapsfondet har fastslått at det foreligger en beitekrise
  • reinbeitedistriktet/tamreinlaget har meldt beitekrisen til fylkesmannen før bruk av fondet.


  Hva som menes med beitekrise, fremgår av forskriftens § 2-1.

  Ved gjennomføring av tiltak for å forhindre eller begrense beitekrisen skal reinbeitedistriktet/tamreinlaget rådføre seg med fylkesmannen.

 • Hva kan fondet brukes til?

  Kriseberedskapsfondet kan kun brukes til utgifter i forbindelse med den konkrete beitekrisen. Hvilke utgifter det kan være, fremgår av forskriftens § 2-3. I samme bestemmelse er det også oppgitt maksimale satser for enkeltpersoners arbeidsinnsats og bruk av enkeltpersoners transportmidler/utstyr.

 • Rapportering

  Dere skal rapportere avsetning og bruk av midler på særskilt rapporteringsskjema. Rapporteringen skjer etterskuddsvis. Manglende rapportering kan føre til at hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.

 • Doarjjaeavttut

  Orohat/boazosearvi oažžu doarjaga láhkaásahusa mielde jus:

  • Lea doaimmas
  • Leat sádden revisoradohkkehuvvon rehketdoalu mannan jagi ovddas
  • Leat várren ruđaid heahtegearggusvuođafondii § 1-5 láhkaásahusa mielde


  Dasa lassin ferte orohat dohkkehan orohatplána ja sádden maŋemus ođastuvvon veršuvnna fylkkamánnái. 

 • Man ollu sáhttá oažžut doarjaga?

  Bistevaš doarjja

  Hálddašan-, plánen- ja resursahálddašandoaimmaide addo doarjja orohagaide, mii lea gitta 102 000 ruvnno orohaga nammii.   Dakkár doarjja lea 250 000 ruvnno 16 ja 17 orohagaide Nuorta- Finnmárkkus, 30A, 30B ja 30C Oarje-Finnmárkkus ja 50 000 ruvnno Femund orohahkii.

  Boazoservviide mákso 125 000 ruvdnosaš doarjja. 

  Molsašuddi doarjja 

  Buot boazosearvvit ja orohagat, earret 17, 30A, 30B, 30C, Femund ja Trollheimen orohagat, sáhttet oažžut molsašuddi doarjaga.  Doarjja lea gitta 12 000 ruvnno rádjái juohke siidaoassái mii lea orohagas.  Orohat 16 siidaosiide Kárášjoga Oarjjábealde lea gitta 18 500 ruvnno guhtege siidaoassái.   Doarjja máksojuvvo dušše daidda siidaosiide geaidda lea juolluduvvon buvttadanvuoitu unnimusat ovtta dain maŋemus golmma doallojagis. 

  Sierra doarjja Trollheimenii

  Trollheimen sijte sáhttá oažžut čuovvovaš doarjaga: 

  • doarjaga hálddašeapmái, plánemii ja resursahálddašeapmái gitta 102 000 ruvnno.
  • doarjja erenoamáš goluide gitta 15 000 ruvnno guhtege siidaoassái. Doarjja máksojuvvo dušše daidda siidaosiide geaidda lea juolluduvvon buvttadanvuoitu unnimusat ovtta golmma maŋemus  doallojagis.
  • liigedoarjja gitta 100 000 ruvnno juohke siidaoassái
 • Várrejupmi roassogearggusvuhtii

  Orohagat/boazosearvvit galget doarjjaohcamis muitalit man stuora oassi doarjagis galgá várrejuvvot roassogearggusvuhtii.  Várren ferte unnimusat dahkat 5 000 ruvnno.

  Eanandoallodirektoráhtta máksá ollislaččat orohatdoarjaga orohaga báŋkokontui. Orohagas lea alddis ovddasvástádus sirdit oasi doarjagis orohaga báŋkokontos sierranas roassogearggusvuođa báŋkokontui. 

  Orohagaide/boazoserviide juolluduvvo doarjja 150 proseantta meriin várrema ektui maid sii dahket roassogearggusvuhtii.  Doarjja lea goitge ráddjejuvvon bajás guvlui 25 proseantta rádjái ollislaš orohatdoarjagis.  Ovdamearkka dihte, jus orohat lea ožžon 120 000 ruvnno orohatdoarjaga, de dagaha roassogearggusvuođadoarjja eanemusat 30 000 ruvnno.

  Iežas várrejupmi ja doarjja roassogearggusvuhtii galgá biddjot sierra heahtegearggusvuođafoandda báŋkokontui.

 • Movt ohcat?

  Doarjjaohcan galgá sáddejuvvot fylkkamánnái sierra skoviin ovdal suoidnemánu 15. beaivvi. Dieđut mat galget addojuvvot, bohtet ovdán ohcanskovis ja láhkaásahusas doarjaga birra orohagaide/boazoservviide.

 • Movt meannuduvvo ohcan?

  Fylkkamánnii meannuda orohagaid/boazoservviid doarjjaohcamiid. Fylkkamánni mearrádusa sáhttá váidit Eanandoallodirektoráhttii hálddašanlága njuolggadusaid mielde.

 • Roassogearggusvuođafoandda geavaheami eavttut

  Jus roassogearggusvuođafoandda galgá sáhttit geavahit dán láhkaásahusa mielde, de fertejit čuovvovaš gáibádusat devdon:

  • roassogearggusvuođafoanda lea cealkán ahte lea roassodilli guohtuma ektui.
  • orohat/boazosearvi lea dieđihan guohtunroasu fylkkamánnái ovdalgo geavaha maidege foanddas.


  Láhkaásahusas § 2- 1 boahtá ovdán mii guohtunroassu lea.

  Orohagat/boazosearvvit galget ráđđádallat fylkkamánniin go čađahit doaimmaid maiguin hehttejit dahje ráddjejit guohtunroasu.

 • Masa sáhttá foandda geavahit?

  Roassogearggusvuođafoanda galgá dušše geavahuvvot olggosgoluide mat leat dan konkrehta guohtunroasu oktavuođas.  Láhkaásahusas § 2-3 boahtá ovdán makkár olggosgolut dat sáhttet leat. Seamma mearrádusas oidnojit maiddai máksimála máksomearit ovttaskasolbmuid bargonávccaide ja ovttaskasolbmuid fievrruid/reaidduid geavaheapmái.