Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknad om støtte til krisefôring i april må sendes innen 27. april

Reinbeitedistrikter som har beitekrise, kan fortsatt søke om midler til fôring av rein. Distriktet som vil søke om midler for april, bør søke innen 27. april. Landbruksdirektoratet vil da foreta utbetaling senest 4. mai.

Reinsdyr - vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Landbruks- og matdepartementet og NRL hadde møte om beitekrisa 17. april. Der besluttet avtalepartene å videreføre satsene for støtte til krisefôring og delvis kompensasjon for transport av fôr inn til reinflokkene.

– Dette betyr at midlene skal fordeles slik at reineier får dekket innkjøp av fôr på inntil 2 kroner per rein per dag, og fylkesmannen vil vurdere behovet for tilleggsfôring i områdene som er rammet for å beregne tilskuddet, sier direktør Liv Berit Hætta i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Distrikt som ligger langt fra nærmeste bilvei, kan få delvis støtte til transportkostnader. I søknaden må distriktet beskrive hvor flokken er, og gjennomsnittlig avstand fra nærmeste bilvei.

Slik søker distriktet
Reinbeitedistriktet må bruke søknadsskjemaet for midler til kriseberedskap vinteren 2020. Søknaden sendes på e-post til Fylkesmannen i distriktets reinbeiteområde. Vær oppmerksom på at for å sikre en rask behandling av søknaden, er det viktig at all dokumentasjon som etterspørres er vedlagt søknaden, og at det er gitt en god beskrivelse på hvordan beitetilgangen er i området.

Distrikter som allerede har søkt om midler til kriseberedskap, trenger ikke å søke på nytt.

Distrikter som er utstengt fra beiteområder i Sverige
Hittil har antall rein i distrikter som mottar tilskudd på grunn av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite, blitt trukket fra reintallet som kan innvilges støtte til krisefôring.

For perioden distrikter vanligvis ville ha flyttet tilbake til Norge, skal det ikke lenger gjøres fratrekk for reintallet som mottar tilskudd på grunn av manglende konvensjon med Sverige. For eksempel vil distrikter som vanligvis flytter tilbake til Norge i mars/april, kunne være berettiget støtte til krisefôring i april for hele reinflokken.

Foto på forsiden: Tom Gustavsen

Kontaktperson

Mer om temaet

  • PDF ikonLDIR-672_B.pdf (173 KB)
    Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften for beitekrisen vinteren 2020