Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til feltbarnehage i reindrift

Formålet med tilskuddordningen er å legge til rette for at flere i familien kan delta under større reindriftsaktiviteter og bidra til kunnskapsoppbygging hos barn.

Tilskuddet kan gis til reinbeitedistrikt, sommersiida eller tamreinlag for inntil 3 uker pr. avtaleår i tilknytning til større reindriftsaktiviteter. Avtaleåret går fra 1 juli til 30 juni.  Barnepasset må være tidsavgrenset og organisert, og omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften.

Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges frem til den måneden barnet begynner på skolen. En barnepasser kan ha ansvaret for seks barn alene. Barn under tre år regnes som to barn per barnepasser.

Les mer om reglene og satser for ordningen i Forskrift for Reindriftens utviklingsfond, kapittel 6 Tilskudd til feltbarnehage