Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frakt av reinslakt

Reinsdyr  (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting har som formål å bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.

Tilskuddet ytes til den som har hatt kostnader til frakt av levende rein mellom 15. august og 31. oktober og frakt av slakteskrotter mellom 15. august og 31. mars over avstand på mer enn 50 km. Frakt av levende rein skal utføres av transportør og motorvogn som er godkjent til slik transport og oppfyller samtlige krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr.

Rein som fraktes må ha vært slaktet ved godkjente norske slakterier, som har oppfylt sine plikter til rapportering etter forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning. Det gis ikke tilskudd til frakt av rein som er slaktet i utlandet. Grunnen til dette er at staten ikke kan kreve å få utlevert opplysninger fra utenlandske slakterier for å foreta etterkontroll, slik det er påkrevet etter § 15 annet ledd i Reglement for økonomistyring i staten.

Søknad om frakttilskudd skal sendes Landbruksdirektoratet innen den 15. måneden etter at fraktoppdraget er utført. Fraktbrev som viser antall rein, transportør, avstand og andre nødvendige opplysninger, og kvitteringer for betalt fraktoppdrag skal vedlegges søknaden.

  • .

Kontakt

Siste nyheter