Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frakt av reinslakt

Formålsparagrafen i forskriftens § 1 sier:

Tilskudd ved frakt av reinslakt skal bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.

Merk! Det ytes ikke tilskudd til frakt av rein slaktet i utlandet, f. eks. Finland og Sverige.

Grunnen til dette er at staten ikke har hjemmel til å få utlevert opplysninger for å etterfølgende kontroll av utenlandske slakterier, noe som følger forutsetningsvis av § 15 annet ledd i Reglement for økonomistyring i staten.