Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frakt av reinslakt

Reinsdyr  (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting har som formål å bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.

Tilskudd ytes til den som har hatt kostnader til frakt av levende rein mellom 15. august og 31. desember og frakt av slakteskrotter mellom 15. august og 31. mars over avstand på mer enn 50 kilometer. Frakt av levende rein skal utføres av transportør og motorvogn som er godkjent til slik transport og oppfyller samtlige krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr. Det kan ikke gis mer enn ett tilskudd per reinsdyr.

Rein som fraktes må ha vært slaktet ved godkjente norske slakterier, som har oppfylt sine plikter til rapportering etter forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning. Det gis ikke tilskudd til frakt av rein som er slaktet i utlandet. Det er et krav for å få innvilget frakttilskudd at utførende slakteri har klassifisert reinen dere frakter ved optisk lengdemåling.

Søknad om frakttilskudd sendes Landbruksdirektoratet innen utgangen av måneden etter at fraktoppdraget er utført. For eksempel, for frakt av reinslakt utført i september er søknadsfristen 31. oktober.  Fraktbrev som viser antall rein, transportør, avstand og andre nødvendige opplysninger, og kvitteringer for betalt fraktoppdrag skal vedlegges søknaden. 

Tilskuddet utgjør 40 kroner per rein for frakt av levende rein og slakteskrotter mellom 15. august og 31. desember, og 30 kroner per rein for frakt av slakteskrotter mellom 1. januar og 31. mars.

Doarjja bohccogorudiid fievrredeapmái galgá veahkehit dásset bohccobierggu hatti iešguđet orohagaid ja boazoservviid boazoeaiggádiidda, ja veahkehit oččodit beaktilis njuovvamiid ja bohccobiergojođu. Doarjja galgá maiddái veahkehit lasihit njuovvanhivvodaga ovdal johttáma čakča- ja dálveguohtumiidda.

Doarjja sáhttá addojuvvot sutnje gii guoddá ealli bohccuid fievrredangoluid áigodagas borgemánu 15. beaivvi rájes gitta juovlamánu 31. beaivvi rádjái. Doarjja sáhttá maiddái addojuvvot sutnje gii guoddá njuvvojuvvon gorudiid fievrredangoluid áigodagas borgemánu 15. beaivvi rájes gitta njukčamánu 31. beaivvi rádjái. Boazu galgá leat fievrreduvvon unnimustá 50 kilomehtera.  Fievrredeaddjis ja mohtorfievrrus mii geavahuvvo fievrredit ealli bohccuid, galget leat dárbbašlaš dohkkeheamit ortnegis, dása gullá maiddái ahte visot gáibádusat elliid ealáhusvuđot fievrredeami njuolggadusas galget devdojuvvot. Dušše okta doarjja juohke njuovvanbohcco nammii juolluduvvo.

Boazu mii fievrreduvvo galgá njuvvojuvvon dohkkehuvvon norgga njuovahagain, mat leat deavdán daid raporterengáibádusaid mat gustojit njuolggadusas njuvvojuvvon bohccuid raporterema ja vuorkáhivvodaga birra. Ii addo doarjja bohccuid fievrredeapmái mat leat olgoriikkas njuvvojuvvon.

Fievrredandoarjaga ohcan galgá sáddejuvvot sierra skovis Eanandoallodirektoráhtii maŋemus beaivvi rádjái čuovvovaš mánus maŋŋil go fievrredeapmi čađahuvvui. Ovdamearkka dihte fievrredit bohccuid njuovvamii mii čađahuvvui  čakčamánus, de lea ohcanáigemearri golggotmánu 31.beaivi. Ohcama mielde galgá bidjat fievrredanreivve mii čájeha galle bohcco, fievrredeaddji, gaskka ja eará dárbbašlaš dieđuid, ja máksinguittiid fievrredanbarggus.

Go fievrreda ealli bohccuid ja gorudiid áigodagas borgemánu 15. beaivvi rájes juovlamánu 31. beaivái, de lea doarjjamáksomearri 40 ruvnno guđege ealli nammii, ja go fievrreda gorudiid áigodagas ođđajagimánu 1.beaivvi rájes njukčamánu 31.beaivái, de lea doarjjamáksomearri 30 ruvnno guđege ealli nammii.

  • .

Kontakt