Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frakt av reinslakt

Reinsdyr  (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting har som formål å bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.

Tilskudd ytes til den som har hatt kostnader til frakt av levende rein mellom 15. august og 31. desember og frakt av slakteskrotter mellom 15. august og 31. mars over avstand på mer enn 50 kilometer. Frakt av levende rein skal utføres av transportør og motorvogn som er godkjent til slik transport og oppfyller samtlige krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr. Det kan ikke gis mer enn ett tilskudd per reinsdyr.

Rein som fraktes må ha vært slaktet ved godkjente norske slakterier, som har oppfylt sine plikter til rapportering etter forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning. Det gis ikke tilskudd til frakt av rein som er slaktet i utlandet.

Søknad om frakttilskudd sendes Landbruksdirektoratet innen utgangen av måneden etter at fraktoppdraget er utført. For eksempel, for frakt av reinslakt utført i september er søknadsfristen 31. oktober.  Fraktbrev som viser antall rein, transportør, avstand og andre nødvendige opplysninger, og kvitteringer for betalt fraktoppdrag skal vedlegges søknaden.

Tilskuddet utgjør 40 kroner per rein for frakt av levende rein og slakteskrotter mellom 15. august og 31. desember, og 30 kroner per rein for frakt av slakteskrotter mellom 1. januar og 31. mars.

  • .

Kontakt