Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

Snøskuterspor (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Ved reindriftsavtalen 2015/2016 ble det innført en ny ordning med tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell. For avtaleåret 2019/2020 gjelder ordningen for reinbeitedistriktene i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde.

Formålet med ordningen er å bidra til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell som er til hinder og skade for vilt og personer som ferdes i naturen. Ordningen omfatter gjerdemateriell som ikke lenger er i bruk.

Hvem kan søke om tilskudd?

Det er kun reinbeitedistrikter som kan søke om tilskudd til fjerning av gjerdemateriell.

Hvilke vilkår må dere oppfylle for å få tilskudd?

Vilkår for å motta tilskudd:

  • kart og bilder som viser beliggenheten til gjerdemateriellet må vedlegges søknaden
  • distriktet må gi et overslag over kostnadene med fjerningen
  • distriktet forplikter seg å levere netting, ståltråd og impregnert gjerdestaur til godkjent mottak
  • kvittering for levering til godkjent mottak må sendes fylkesmannen

 Hvor mye tilskudd kan dere få?

Søknaden sendes til fylkesmannen i det reinbeiteområde distriktet tilhører.

Fylkesmannen foretar befaring av området som gjerdemateriellet befinner seg i og fastsetter deretter tilskuddets størrelse ut fra et overslag av kostnadene med å fjerne gjerdet. Kostnadsoverslaget utarbeides etter distriktets innspill av kostnadsberegningen. Tilskudd kan innvilges med inntil 80 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Fylkesmannen utbetaler tilskuddet når søker har dokumentert at gjerdemateriellet er fjernet.

Les mer om vilkår for ordningen i forskrift om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell.

  • .

Kontakt