Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

Snøskuterspor (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Ved reindriftsavtalen 2015/2016 ble det innført en ny ordning med tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell. For avtaleåret 2019/2020 gjelder ordningen for reinbeitedistriktene i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde.

Formålet med ordningen er å bidra til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell som er til hinder og skade for vilt og personer som ferdes i naturen. Ordningen omfatter gjerdemateriell som ikke lenger er i bruk.

2015/2016 boazodoallošiehtadusas ásahuvvui ođđa ortnet,  doarjja boares áidebiergasiid rádjamii. 2019/2020 šiehtadusjahkái gusto ortnet Lulli- Trøndelága ja Hedmárkku boazodoalloguovlluide.

Ortnega ulbmil lea veahkehit rádjat boazodoalu boares gárde- ja áidebiergasiid mat leat hehttehussan ja vahágin fuođđuide ja olbmuide mat johtalit luonddus. Ortnegii gullet áidebiergasat mat eai šat geavahuvvo. 

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Det er kun reinbeitedistrikter som kan søke om tilskudd til fjerning av gjerdemateriell.

 • Hvilke vilkår må dere oppfylle for å få tilskudd?

  Vilkår for å motta tilskudd:

  • kart og bilder som viser beliggenheten til gjerdemateriellet må vedlegges søknaden
  • distriktet må gi et overslag over kostnadene med fjerningen
  • distriktet forplikter seg å levere netting, ståltråd og impregnert gjerdestaur til godkjent mottak
  • kvittering for levering til godkjent mottak må sendes fylkesmannen
 • Hvor mye tilskudd kan dere få?

  Søknaden sendes til fylkesmannen i det reinbeiteområde distriktet tilhører.

  Fylkesmannen foretar befaring av området som gjerdemateriellet befinner seg i og fastsetter deretter tilskuddets størrelse ut fra et overslag av kostnadene med å fjerne gjerdet. Kostnadsoverslaget utarbeides etter distriktets innspill av kostnadsberegningen. Tilskudd kan innvilges med inntil 80 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Fylkesmannen utbetaler tilskuddet når søker har dokumentert at gjerdemateriellet er fjernet.

  Les mer om vilkår for ordningen i forskrift om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell.

 • Gii sáhttá ohcat doarjaga?

  Leat dušše orohagat mat sáhttet ohcat doarjaga boares áidebiergasiid rádjamii. 

 • Makkár eavttuid fertebehtet deavdit go galgabehtet oažžut do...

  Eavttut oažžut doarjaga:

  • kárta ja govat mat čájehit gos áidebiergasat leat fertejit biddjot mielddusin ohcamii.
  • orohat ferte meroštallama addit rádjangoluin.
  • orohat geatnegahttojuvvo doalvut áiddiid, biikastráŋggaid ja impregnerejuvvon áidestoalppuid dohkkehuvvon vuostáváldinbáikái.
  • dohkkehuvvon vuostáváldinbáikki guite ferte sáddejuvvot fylkkamánnái
 • Man ollu doarjaga sáhttibehtet oažžut?

  Ohcan sáddejuvvo dan fylkkamánnái gosa boazodoalloguovllu orohat gullá.

  Fylkkamánni galgá fitnat geahčadeame guovllu gos áidebiergasat leat, ja galgá dasto mearridit doarjaga sturrodaga go lea meroštallan áiddi rádjangoluid.    Fylkkamánni ráhkada gollomeroštallama orohaga ohcama golloárvvoštallamiid vuođul. Sáhttá juolluduvvot gitta 80 proseantta doarjja dohkkehuvvon gollogeahčastagas.  Fylkkamánnii máksá doarjaga go ohcci lea duođaštan ahte áidebiergasat leat ráddjojuvvon.

  Loga eambbo ortnega eavttuid birra láhkaásahusas doarjja rádjat boares áidebiergasiid.

Kontakt