Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Individmerking av rein

Reinsdyr (Copyright: Tormod Birkely)

Ny tilskuddsordning for individmerking av rein

Avtalepartene ble under avtaleforhandlingene 17/18 enige om å innføre en ny tilskuddsordning til individmerking av rein, herunder til innkjøp av både plastmerker og elektroniske merker. Dette vil fungere som en tilleggsmerking til tradisjonelle øremerker. Det er avsatt kr 0,3 mill i reindriftsavtalen dette året.

Det er nå utarbeidet forskrift for tildeling av midlene: "forskrift for Reindriftens utviklingsfond kap 7 om tilskudd til individmerking av rein 23. juni 2017 nr 985"

Ulike typer merking

Ordningen gjelder plastmerker eller elektroniske merker (radiofrekvens identitetsmerker), som kommer i tillegg til tradisjonell merking av rein. Det kan også søkes om midler til avlesningsutstyr, stasjonær leser eller håndleser.

Siidaandeler i det samiske reinbeiteområdet og slakterier kan søke om tilskuddet. Når slakteri søker, må de fremlegge inngått samarbeidsavtale med siida/siidaandeler om å tilrettelegge for avlesing av elektroniske individmerker.

Merkene skal gi opplysninger om eierkode, årgang, løpenummer og kjønn på dyret, og samtlige reinsdyr som inngår i siidaandelen skal merkes.

 

Tilskuddssatser:

  • Plastmerker inntil kr 5,- pr brikke
  • Elektronisk merke inntil kr 30,- pr brikke
  • Håndholdt avleser inntil kr 10.000,- pr stk
  • Stasjonær avleser inntil kr 40.000,- pr stk
  • For tilpasning av nødvendig programvare for avlesing av elektroniske merker på slakteri, inntil kr 50.000,-

Søker må opplyse om det er elektroniske merker eller plastmerker som skal anvendes, antall rein som skal merkes og hvilket tidspunkt merkingen skal utføres på.

Tilbud fra leverandør av merker, avlesningsutstyr og tilpassing av nødvendig programvare må vedlegges søknaden.

Søknad med vedlegg sendes på eget Søknadsskjema til individmerking av rein til Landbruksdirektoratet.

 

Landbruksdirektoratet vil prioritere en rask behandling av søknadene.

Kontakt