Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kjønns- og aldersbestemmelser ifm rapportering av slaktet rein

Tre reinsdyr (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting av slaktet rein har som formål å stimulere godkjente slakterier til å tilrettelegge for forvaltningsmessig kontroll av slakteuttak som kreves for enkelte ordninger over reindriftsavtalen. Slik kontroll skal basere seg på et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet, de som slakter rein og de som videreforedler reinkjøtt.

Tilskuddet ytes til godkjente slakterier som har slaktet rein og foretatt kjønns- og aldersfastsetting av reinslaktt i samsvar med det nye kvalifiseringssystem. Tilskuddet utgjør 4 kroner per slaktet dyr.

Vilkår for tilskudd
For å få tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting må slakteriet ha levert fullstendig slakterapport innen utgangen av måneden etter at slakteoppdraget er utført. For eksempel, for slakting utført i september er søknadsfristen 31. oktober. Søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting må også være levert innen denne fristen. En fullstendig slakterapport skal inneholde alle opplysningene som er angitt i forskriftens § 5. Hvis slakteriet har slaktet rein som var umerket og ikke fordelt på eier før slakting, skal reinen ikke rapporteres på reineiers fødselsnummer, jf. § 5 andre ledd bokstav a. Reinen skal i stedet for føres på reinbeitedistriktet som reinen tilhører.

Dispensasjon
I perioden september-januar kan Landbruksdirektoratet ved særlige forhold dispensere fra rapporteringsfristen. Hvis et slakteri har behov for slik dispensasjon, må søknad om dispensasjon sendes Landbruksdirektoratet innen rapporteringsfristen. I søknaden må slakteriet oppgi antall rein det søkes dispensasjon for, og foreslå en ny leveringsfrist. Søknaden må begrunnes med forhold som gjør det svært vanskelig eller umulig å rapportere innen fristen. Hvis Landbruksdirektoratet innvilger søknaden om dispensasjon, må slakteriet levere fullstendig slakterapport innen fristen i vedtaket om dispensasjon for å få tilskudd. Hvis slakteriet oversitter fristen i dispensasjonsvedtaket, vil søknad om tilskudd bli avslått.

NB! I tilfeller der slakteriet søker dispensasjon fra rapporteringsfristen, må søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting fortsatt sendes innen søknadsfristen i § 3 tredje ledd. Søknaden vil bli behandlet etter at den fullstendige slakterapporten er levert Landbruksdirektoratet.

Fullstendig slakterapport
Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at levering av fullstendig slakterapport innen fristen er et absolutt vilkår for å innvilge tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting. Hvis slakterapporten ikke blir levert, eventuelt blir levert for sent, vil søknader om frakttilskudd for de aktuelle dyrene bli avslått.

I tilfeller med leieslakt har Landbruksdirektoratet opplevd at utførende slakteri ikke får nødvendige opplysninger fra videreforedlingsbedriften for å kunne levere fullstendig slakterapport. Disse opplysninger er vanligvis reineiers personnummer og pris. Landbruksdirektoratet aksepterer at videreforedlingsbedriften fyller inn disse opplysningene etter at slakteriet har fylt inn de andre opplysningene, som er nevnt i rapporteringsforskriftens § 5, og at videreforedlingsbedriften sender inn slakterapport til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting også i slike tilfeller er forbeholdt slakteriet. Videreforedlingsbedrifter er derfor avskåret fra å få slik tilskudd.

  • .

Kontakt