Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kjønns- og aldersbestemmelser ifm rapportering av slaktet rein

Tre reinsdyr (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting av slaktet rein har som formål å stimulere godkjente slakterier til å tilrettelegge for forvaltningsmessig kontroll av slakteuttak som kreves for enkelte ordninger over reindriftsavtalen. Slik kontroll skal basere seg på et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet, de som slakter rein og de som videreforedler reinkjøtt.

Tilskuddet ytes til godkjente slakterier som har klassifisert slaktet rein ved optisk lengdemåling. Tilskuddet utgjør 4 kroner per slaktet dyr.

Njuvvon bohccuid ahke- ja sohkabealmearrideami doarjaga  ulbmil lea stimuleret dohkkehuvvon njuovahagaid láhčit dili hálddahuslaš bearráigeahču njuvvon bohccuin mii gáibiduvvo boazodoallošiehtadusa muhtun ortnegiidda.  Bearráigeahčču galgá ovttasbarggu vuođul Eanadoallodirektoráhta, ja sin gaskka geat njuvvet bohccuid ja sin geat reidejit bohccobierggu.

Doarjja addo dohkkehuvvon njuovahagaide mat leat njuovvan bohccuid ja čađahan sohka- ja ahkebealmearrideami ođđa kvalifiserenvuogádaga mielde.  Juohke njuvvon bohcco ovddas lea doarjja 4 ruvnno. 

 • Vilkår for tilskudd

  For å få tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting må slakteriet ha levert fullstendig slakterapport innen utgangen av måneden etter at slakteoppdraget er utført. For eksempel, for slakting utført i september er søknadsfristen 31. oktober. Søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting må også være levert innen denne fristen. En fullstendig slakterapport skal inneholde alle opplysningene som er angitt i forskriftens § 5. Hvis slakteriet har slaktet rein som var umerket og ikke fordelt på eier før slakting, skal reinen ikke rapporteres på reineiers fødselsnummer, jf. § 5 andre ledd bokstav a. Reinen skal i stedet for føres på reinbeitedistriktet som reinen tilhører.

 • Dispensasjon

  I perioden september-januar kan Landbruksdirektoratet ved særlige forhold dispensere fra rapporteringsfristen. Hvis et slakteri har behov for slik dispensasjon, må søknad om dispensasjon sendes Landbruksdirektoratet innen rapporteringsfristen. I søknaden må slakteriet oppgi antall rein det søkes dispensasjon for, og foreslå en ny leveringsfrist. Søknaden må begrunnes med forhold som gjør det svært vanskelig eller umulig å rapportere innen fristen. Hvis Landbruksdirektoratet innvilger søknaden om dispensasjon, må slakteriet levere fullstendig slakterapport innen fristen i vedtaket om dispensasjon for å få tilskudd. Hvis slakteriet oversitter fristen i dispensasjonsvedtaket, vil søknad om tilskudd bli avslått.

  NB! I tilfeller der slakteriet søker dispensasjon fra rapporteringsfristen, må søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting fortsatt sendes innen søknadsfristen i § 3 tredje ledd. Søknaden vil bli behandlet etter at den fullstendige slakterapporten er levert Landbruksdirektoratet.

 • Fullstendig slakterapport

  Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at levering av fullstendig slakterapport innen fristen er et absolutt vilkår for å innvilge tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting. Hvis slakterapporten ikke blir levert, eventuelt blir levert for sent, vil søknader om frakttilskudd for de aktuelle dyrene bli avslått.

  I tilfeller med leieslakt har Landbruksdirektoratet opplevd at utførende slakteri ikke får nødvendige opplysninger fra videreforedlingsbedriften for å kunne levere fullstendig slakterapport. Disse opplysninger er vanligvis reineiers personnummer og pris. Landbruksdirektoratet aksepterer at videreforedlingsbedriften fyller inn disse opplysningene etter at slakteriet har fylt inn de andre opplysningene, som er nevnt i rapporteringsforskriftens § 5, og at videreforedlingsbedriften sender inn slakterapport til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting også i slike tilfeller er forbeholdt slakteriet. Videreforedlingsbedrifter er derfor avskåret fra å få slik tilskudd.

 • Doarjjaeavttut

  Njuovahat ferte addán ollislaš njuovvanraportta maŋemusat mánu maŋŋel go njuovvanbarggu lea čađahan, jus galgá oažžut ahke- ja sohkabealimearrideami doarjaga.  Ovdamearkka dihte njuovvamii mii lea čađahuvvon čakčamánus lea ohcanáigemearri golggotmánu 31.beaivi.  Ahke- ja sohkabealmearrideami doarjjaohcan ferte maiddai addon sisa dán áigemeari rádjái.  Ollislaš njuovvanraporttas galget leat buot dieđut mat bohtet ovdán § 5 láhkaásahusas.  Jus njuovahat lea njuovvan buriid bohccuid ja dat eai lean juhkkojuvvon eaiggádii ovdal njuovvama, de ii galgga dat raporterejuvvot boazoeaiggáda riegádannummariin, vrd.  § 5 nubbi lađas bustávva a. Boazu galgá baicca biddjot orohahkii gosa boazu gullá. 

 • Dispensašuvdna

  Čakčamánu- ođđajagimánu áigodagas sáhttá Eanadoallodirektoráhtta erenoamáš dilálašvuođain addit dispensašuvnna raporterenáigemearis.  Jus njuovahagas lea dakkár dárbu, de ferte dispensašuvdnaohcan sáddejuvvot Eanandoallodirektoráhttii ovdal raporterenáigemeari.  Ohcamis ferte njuovahat muitalit boazologu masa ohcá dispensašuvnna, ja evttohit ođđa sisa addin áigemeari.  Ohcamis ferte ákkastallat dilálašvuođa mii dahká hui váttisin dahje ii vejolažžan raporteret áigemeari rádjái.   Jus Eanandoallodirektoráhtta mieđiha dispensašuvdnaohcama, de ferte njuovahat addit ollislaš njuovvanraportta dispensašuvdna áigemeari rádjái jus galgá oažžut doarjaga. Jus njuovahat ii doala áigemeari mii boahtá ovdán dispensašuvdnamearrádusas, de hilgojuvvo doarjjaohcan.

  FUOM! Dain dilálašvuođain main njuovahat ohcá dispensašuvnna raporterenáigemearis, de ferte goitge sáddet ahke- ja sohkabealmearrideami doarjjaohcama áigemeari rádjái nu movt boahtá ovdán § 3 goalmmát lađđasis.  Ohcan meannuduvvo ollislaš njuovvanraportta mielde mii lea addon Eanadoallodirektoráhttii. 

 • Ollislaš njuovvanraporta

  Eanadoallodirektoráhtta fuomášuhttá ahte ollislaš njuovvanraportta sisa addin áigemeari rádjái lea eandalii eaktu oažžut juolluduvvot  bohccofievrrideapmái njuovvama oktavuođas.  Jus njuovvanraporta ii addo sisa, vejolaččat addo sisa beare maŋŋit, de hilgojuvvojit fievrridandoarjjaohcamat daid elliid ovddas.

  Eanadoallodirektoráhtta lea vásihan ahte láigonjuovvamiid oktavuođas, njuovahagat mat čađahit njuovvamiid, eai leat ožžon dárbbašlaš dieđuid reidenfitnodagas, vai sáhttet sisa addit ollislaš njuovvanraportta.   Dakkár dieđut leat dábálaččat boazoeaiggáda persovdnanummar ja haddi.  Eanadoallodirektoráhtta dohkkeha ahte reidenfitnodagat devdet daid dieđuid maŋŋelgo njuovahat lea deavdán sisa eará dieđuid, mat namuhuvvojit raporterenláhkaásahusas § 5, ja ahte reidenfitnodat sádde njuovvanraportta Eanadoallodirektoráhttii.  Eanandoallodirektoráhtta fuomášuhttá ahte ahke- ja sohkabealmeroštallama doarjja lea maiddai dakkár dilálašvuođain várrejuvvon njuovahahkii.  Dan dihte eai oaččo reidenfitnodagat dakkár doarjaga.  

Kontakt