Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reindriftsanlegg

Med reindriftsanlegg menes slakteanlegg og permanente gjerder og anlegg knyttet til gjerdene.

Siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag kan søke om tilskudd til reindriftsanlegg.

Nærmere om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 4.

Ordningen med tilskudd til gjeterhytte er opphevet, men det må fortsatt søkes om godkjenning for oppføring.