Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Rein på Senja (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Under finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere søknad om tilskudd til siidandeler og tamreinlag. Søknadsfristen er 31. mai. Klikk på overskriftene for mer informasjon.

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet, samt heve inntekten i næringen.

Tilskuddet utbetales fra og med 1. juli, og deretter en gang per uke etter hvert som vedtakene fra fylkesmannen er ferdige.

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du kontakte fylkesmannen i ditt reinbeiteområde.

 • Hvordan søke og når?

  Siidaandeler kan søke om tilskudd elektronisk via Altinn. Søknadsfristen er 31. mai. Alle nødvendige vedlegg må følge med søknaden. Hvilke vedlegg som er nødvendige, fremgår av søknadsskjemaet. Det er også mulig å levere søknaden på papir.

  Det er de opplysninger og bilag som fremgår av søknaden, som legges til grunn for beregning av tilskuddet. Vedlegg og opplysninger som ettersendes etter søknadsfristen vil ikke bli tatt med i beregningsgrunnlaget for tilskudd.

  Detaljert informasjon om dette finnes i Landbruksdirektoratets Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag for 2018/2019_Rundskrivnr. 18-48. Du kan kontakte fylkesmannen i ditt reinbeiteområde for veiledning om skjemaet og hjelp til utfylling.

 • Hvordan logger jeg inn via Altinn?

  Du må bruke enten BankID, MinID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil for å logge deg inn i søknaden din via Altinn. Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi.

  Hvis du trenger mer informasjon, kan du lese veiledningen om hvordan du logger deg inn i søknaden om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag via Altinn.

 • Tilskudd til siidaandeler

  Siidaandelen må oppfylle følgende vilkår:

  • Leder av siidaandelen må ha levert melding om reindrift for tilskuddsåret.

  • Leder av siidaandelen må i det siste kalenderåret ha hatt avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr 50 000 ekskl. mva. Reinen må være slaktet og omsatt i Norge. Dette dokumenteres ved slaktebilag, salgskvitteringer og opplysninger i næringsoppgave. Inntekter fra rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding inngår i beregningsgrunnlaget. Informasjon om ordningen med utenlands bearbeiding finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/internasjonal-handel/utenlands-bearbeiding/om-utenlands-bearbeiding.

  • Siidaandelsleder må heller ikke motta alderspensjon etter folketrygdens regler. Hvis siidaandelsleder oppnår pensjonsalder i løpet av driftsåret, har siidaandel likevel mulighet til å få tilskudd hvis siidaandelsleder velger å ikke motta pensjon fra folketrygden i det aktuelle driftsåret.

  • Reintallet i siidaen/distriktet må være i samsvar med reintallet som er fastsatt i godkjente bruksregler. Siidaandelen vil derfor ikke få tilskudd hvis reintallet i siidaen/distriktet ikke er i samsvar med øvre reintall, med mindre siidaandelen oppfyller krav i unntaksbestemmelsene i § 4 andre ledd bokstavene a-f.
 • Tilskudd til tamreinlag

  Tamreinlaget må oppfylle følgende vilkår:

  • Tamreinlaget må ha levert melding om reindrift for driftsåret.

  • Tamreinlaget må i det siste kalenderåret ha hatt avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr 50 000 ekskl. mva. Reinen må være slaktet og omsatt i Norge. Dette dokumenteres ved slaktebilag, salgskvitteringer og opplysninger i næringsoppgave.
 • Hvilke tilskudd kan jeg ha rett til?

  Produksjonspremie.
  Beregnes med inntil 34 prosent av avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av reinkjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein (skinn, horn mv) tilhørende alle reineiere i siidaandelen det siste kalenderåret. Reinen må være slaktet og omsatt i Norge. Dette dokumenteres ved slaktebilag, salgskvitteringer og opplysninger i næringsoppgave. Inntekter fra rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding inngår i beregningsgrunnlaget. Informasjon om ordningen med utenlands bearbeiding finner du her.

  Både slakting ved godkjent slakteri og privat slakt av rein inngår i beregningsgrunnlaget. Slakting ved godkjent slakteri dokumenteres ved slaktebilag, som fylkesmannen ved behandling av søknaden om tilskudd sammenligner med slakterapporter fra slakteriet. Privat slakt dokumenteres ved salgskvitteringer/slaktebilag eller lignende.

  Grunnlaget for beregningen er inntekter eks mva. Det beregnes ikke produksjonspremie fra inntekter som overstiger kr 600 000 per siidaandel og kr 1 000 000 per tamreinlag.

  Kalveslaktetilskudd.
  Utgjør inntil 500 kroner per kalv som er slaktet og innrapportert til Landbruksdirektoratet av godkjent slakteri mellom 15. august og 31. mars i driftsåret. Det er et krav at kalvene er slaktet ved et slakteri som har tatt i bruk optisk lengdemåling av reinslakt. Tilskudd kan også gis for kasserte kalver og kalver som tapes som følge av radioaktivitetstiltak.

  Særskilt driftstilskudd til ungdom.
  Denne delen av tilskuddet utbetales til siidaandeler der leder er under 30 år per 1. januar i driftsåret. Tilskuddet utgjør inntil 40 000 kroner.

  Særskilt driftstilskudd til kvinner.
  Denne delen av tilskuddet utbetales til siidaandeler der kvinner står alene som siidaandelsleder og som har reindrift som hovednæring. Med hovednæring menes at minst 75 prosent av siidaandelsleders inntekt stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Tilskuddet utgjør inntil 25 000 kroner.

  Etableringstilskudd.
  Tilskuddet utbetales til ledere av siidaandeler som var under 35 år da de fikk overdratt siidaandelen til seg. Du kan få etableringstilskudd i maksimalt tre år. Etableringstilskuddet utgjør inntil 80 000 kroner det første året etter overdragelsen, videre inntil 65 000 kroner per år de to neste årene. Krav til minsteinntekt på 50 000 kroner gjelder ikke for å få innvilget etableringstilskudd.

  Ektefelle-/samboertillegg.
  Tilskuddet utbetales til siidaandeler der begge ektefeller/samboere utøver aktiv reindrift i samme siidaandel og eier rein i samme siidaandel. Dere vil ikke få tilskudd hvis en av dere ved siste ligningsoppgjør hadde inntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes i denne sammenheng som inntekt fra reindrift. Tilskuddet utgjør inntil 30 000 kroner.

  Satsene for de forskjellige tilskuddene kan settes ned hvis reindriftsmyndighetene på bakgrunn av alle innkomne søknader ser at den økonomiske rammen vil bli overskredet.

 • Hvordan behandles søknaden?

  Fylkesmannen avgjør og treffer vedtak etter forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet.

  Hvis du mener å ha grunnlag for å få dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, må søknad om dette sendes til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratets vedtak om dispensasjon kan påklages til Landbruks- og matdepartementet. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen skal sendes til fylkesmannen.