Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Støtte til utviklings- og investeringstiltak - Reindriftens utviklingsfond

Rein i gjerdet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindriftens utviklingsfond (RUF) gir støtte til tiltak som bidrar til utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Gjennom RUF kan det blant annet søkes om tilskudd:

 • ved omfattende tap av rein i ulykker
 • til reindriftsanlegg
 • til refusjon av kursutgifter
 • til feltbarnehage
 • til sikring av reindriftens beiterett
 • til faglige tiltak til fremme for reindriften
 • til kvinnerettede tiltak
 • til forskning
 • ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

For at det skal kunne innvilges økonomisk støtte fra RUF må tiltaket som støttes fremme reindriften i distriktet og området. Det betyr at tiltaket som skal iverksettes må ha et visst omfang og få betydning for en større krets av reindriftsutøvere i distriktet og området. Det er viktig at du begrunner i søknaden hvorfor du mener at tiltaket fremmer reindriften i  ditt reinbeitedistrikt/reinbeiteområde.

Det er et krav at tiltaket som du søker tilskudd til er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

I listen nedenfor finner du mer om noen av ordningene du kan søke om støtte til gjennom RUF. Nærmere om vilkår fremgår av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond.

 • Tilskudd til reindriftsanlegg

  Hvem kan søke om reindriftsanlegg?

  Følgende grupper kan søke om tilskudd til reindriftsanlegg:

  • siidaandeler som oppfyller vilkårene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag §§ 3 og 4
  • siidaer (sommersiidaer og vintersiidaer)
  • reinbeitedistrikter og tamreinlag som oppfyller vilkårene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-2.


  Hvilke anlegg omfattes av ordningen?

  Følgende anlegg omfattes av ordningen:

  • permanente gjerder og anlegg. For å kunne regnes som permanent, må anlegget ha blitt godkjent av Landbruks- og matdepartementet etter reindriftsloven § 24 andre ledd.
  • slakteanlegg. Slike anlegg kan unntas fra kravet om å være permanent, slik at feltslakteri og slaktebuss er omfattet av ordningen.


  For at anleggene som er nevnt over skal omfattes av ordningen, må de høre under ett av følgende kategorier:

  • oppføring av nytt reindriftsanlegg
  • utvidelse eller større ombygginger av eksisterende reindriftsanlegg
  • endring av eksisterende reindriftsanlegg som er nødvendige for bruk av avlesning av elektroniske individmerker
  • riving av reindriftsanlegg hvor eier- og ansvarsforholdet er ukjent.


  Det gis ikke tilskudd til følgende:

  • reindriftsanlegg som er påbegynt før søknad om tilskudd er sendt til Landbruksdirektoratet. Dette betyr at dere kan starte å bygge anlegget etter å ha sendt søknaden til oss, mens dere venter på å få søknaden behandlet.
  • kostnader til vedlikehold av reindriftsanlegg
  • kostnader til flyttbare og midlertidige gjerder
  • gjerder som omfattes av forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak. Du kan søke om tilskudd for konfliktforebyggende tiltak, se vilkår i forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part.


  Hvilke kostnader kan inngå i tilskuddsgrunnlaget?

  Ikke alle kostnader til reindriftsanlegg inngår i tilskuddsgrunnlaget. Det vil si at hvis dere har hatt andre kostnader, vil disse ikke være lagt til grunn for beregningen av tilskuddet. Tilskuddsberettigede kostnader er:

  • materialkostnader
  • transport
  • spesialarbeid (elektriker-, rørlegger- og annet arbeid som krever særlig kompetanse)
  • eget arbeid etter sats på maksimalt 150 kroner per time.


  Det er et krav om at eget arbeid ikke utgjør mer enn 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

  Hvordan søke?

  Søknaden med vedlegg sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema. Hvilke opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet fremgår i selve skjemaet og Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 3.

  Hvilke vedlegg skal dere legge ved søknaden?

  I tillegg til korrekt utfylt søknadsskjema, må dere legge ved følgende vedlegg:

  • oppføringstillatelse
  • spesifisert kostnadsoversikt for alle kostnader knyttet til tiltaket
  • reell finansieringsplan
  • målsatt regning av anlegget
  • forretningsplan for minst tre år (kun for slakteri)
  • nødvendige offentlige godkjenninger (kun for slakteri)
  • kopi av skriftlige forespørsler til minst tre tilbydere (kun for anlegg med kostnad over 150 000 kroner).


  Hvor mye tilskudd kan dere få?

  Reinbeitedistrikter/tamreinlag, fellesbeitedistrikter eller minst to distrikter/tamreinlag i fellesskap kan få inntil 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

  Siidaer og siidaandeler kan få inntil 35 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

  Nedre grense for tilskuddsgrunnlaget er fastsatt til 20 000 kroner. Det betyr at anlegg med tilskuddsgrunnlag under 20 000 kroner ikke er berettiget tilskudd.

 • Refusjon av kursavgift

  Hvis du er reineier og har vært på kurs i opparbeidelse og/eller videreutvikling av din kompetanse til å utøve reindrift kan du søke om å få dekket utgifter til kursavgift, reise og opphold.

  Vilkår for tilskudd

  Du må:

  • dokumentere at tamreinlag eller siidaandel som du tilhører har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt på 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift siste kalenderåret. Dette kravet gjelder ikke hvis leder av siidaandelen du tilhører oppfyller krav for å motta etableringstilskudd etter forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag § 9
  • ha ditt eget reinmerke


  Hvor mye tilskudd kan du få?

  Du kan få innvilget 50 prosent av dokumenterte kostnader, og maksimalt 6 000 kroner per år.

  Hvordan søke?

  Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen 6 måneder etter kursets avslutning. Legg ved dokumentasjon på kursavgift og eventuelle reise- og oppholdsutgifter. Les mer om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 4. Søknad med vedlegg sendes på eget søknadsskjema om refusjon av kursavgift.

 • Tilskudd til feltbarnehage

  Hvem kan søke om tilskudd til feltbarnehage?

  Det er reinbeitedistrikter, sommersiidaer, vintersiidaer og tamreinlag som kan søke om tilskudd til feltbarnehage. For vintersiidaen må en av siidaandelslederne fremme søknad med eget organisasjonsnummer.

  Vilkår for tilskudd

  For å få tilskudd til feltbarnehage, må dere oppfylle følgende krav:

  • Feltbarnehagen skal gjennomføres som organisert og tidsavgrenset pass av barn.
  • Barnepass skal gjennomføres i tilknytning til større reindriftsaktiviteter, slik som flytting, merking mv.
  • Barna som passes skal være under skolepliktig alder og tilhøre reinbeitedistriktet/siidaen/tamreinlaget der aktiviteten pågår.
  • Barnepass må omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften.


  Hvis feltbarnehagen omfatter pass av egne barn og/eller ektefelles/samboers barn, kan det kun innvilges tilskudd hvis barna blir passet som en del av en gruppe sammen med andre barn, og egne barn og/eller ektefelles/samboers barn utgjør maksimalt 1/3 av denne gruppen.

  Hvor mye tilskudd kan dere få?

  Dere kan få tilskudd til feltbarnehage for tre uker per år. Tilskuddet beregnes med 1 000 kroner per uke per barn over tre år og 2 000 kroner per uke per barn under tre år.

  Hvordan søke?

  Dere må sende søknad til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema.

  Søknadsfristen er to uker før reindriftsaktiviteten skal gjennomføres.

  Hvilke opplysninger som skal fylles inn i søknadsskjema, fremgår av selve søknadsskjemaet og Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 5 (link). Som vedlegg til søknaden må dere sende kopi av avtale med barnepasser(e).

 • Kvinnerettede tiltak

  I reindriftsavtalen kan det gis tilskudd til ulike kvinnerettede tiltak. Formålet med støtten er å fremme likestilling og styrke kvinnens stilling i reindriften. Det kan gis tilskudd til prosjekter som bidrar til:

  • økt verdiskaping
  • kompetansehevende tiltak
  • etablering og drift av kvinnenettverk


  Les mer om vilkår for ordningen i Kvinnerettede tiltak - prioriteringer og retningslinjer. Søknad med vedlegg sendes på eget Søknadsskjema om midler til kvinnerettede tiltak til Landbruksdirektoratet.

 • Tilskudd til fôring og flytting mv – konvensjonsbeiter

  Hvis deres distrikt hadde beiterett i Sverige i kraft av den opphevede norsk-svenske reinbeitekonvensjonen av 1972, kan dere få innvilget tilskudd til fôring, flytting og andre nødvendige tiltak etter RUF-forskriftens kapittel 6.

  Vilkår for tilskudd

  Dere kan få tilskudd til fôring og flytting av rein samt andre nødvendige tiltak i forbindelse med stengte konvensjonsbeiter hvis dere er:

  • reinbeitedistrikt, siida, siidaandel eller reineier som har hatt rett til reinbeite i Sverige i kraft av den opphevede reinbeitekonvensjonen
  • forhindret fra å bruke deres tradisjonelle vinterbeiteområder på grunn av manglende konvensjon».


  Hvis dere søker tilskudd til flytting, må dere i tillegg oppfylle krav om at transportør og kjøretøy som brukes til frakt har alle nødvendige offentlige godkjenninger for transport av levende rein. Regler om dette finnes på Mattilsynets nettsider.

  Hvor mye tilskudd kan dere få?

  Tilskudd til fòring av rein
  Tilskudd til fòring av rein innvilges med 400 kroner per rein som fòres. Dere kan få tilskudd til fòring av inntil det antall rein som dere hadde lov til å ha på konvensjonsbeite etter den opphevede konvensjonen.

  Tilskudd til flytting av rein
  Tilskudd til flytting av rein innvilges med 0,18 kroner per rein per kilometer. Det er det totale antall kilometer, både frem og tilbake til beiteområdet, som utgjør grunnlaget for beregning av tilskudd. Dere kan få tilskudd for flytting av inntil det antall rein som dere hadde lov til å ha på konvensjonsbeite etter den opphevede konvensjonen.

  Tilskudd til andre nødvendige tiltak
  Dere kan også få tilskudd til andre nødvendige tiltak knyttet til fôring eller flytting av rein, slike som innkjøp av fôringskjelker.

  Hvordan søke?

  Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema innen 31. mars. Dokumentasjon på utgifter må sendes til Landbruksdirektoratet innen 1. juli.

  Nærmere forklaring til bestemmelser i kapittel 6 og veiledning til utfylling av søknadsskjema finnes i selve søknadsskjemaet og Landbruksdirektoratets rundskriv til RUF-forskriften.

 • Tilskudd til juridisk bistand

  Hvis deres distrikt har behov for juridisk bistand i forbindelse med en sak som gjelder sikring av reindriftens beiterett, kan dere få tilskudd til dette gjennom RUF. Tilskuddet ytes med hjemmel i RUF-forskriften § 1-6 annet ledd bokstav a og RUF sine retningslinjer for støtte til juridisk bistand, vedtatt i sak 48/18.

  Tilskudd kan innvilges til:

  • juridisk bistand inntil 50 timer i saker uten domstolsbehandling
  • juridisk bistand inntil 100 timer i saker med domstolsbehandling, inkludert 50 timer forut for domstolsbehandlingen
  • juridisk bistand i saker med flere instanser inntil 50 timer for hver ankeinstans
  • partens egne utgifter til reise og opphold, der slike utgifter har vært vesentlige og nødvendige
  • rettsgebyr og sideutgifter i saker med domstolsbehandling.


  Tilskuddet beregnes på bakgrunn av offentlig salærsats på tidspunktet for søknaden. Gjeldende salærsats er 1 040 kroner.

  Tilskudd ytes ikke i saker mellom reindriftsutøvere og saker som gjelder annet enn sikring av reindriftens beiterett. Det ytes ikke tilskudd til dekning av utgifter som søker allerede har fått dekket på annen måte, for eksempel ved å få tilkjent saksomkostninger i retten, fri rettshjelp m.v.

  Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema.

 • Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

  Hvis deres distrikt eller tamreinlag opplever beitekrise, kan dere få innvilget ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Tilskuddet ytes med hjemmel i Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap.

  Når kan dere få tilskudd?
  Dere kan få ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap hvis følgende krav er oppfylt:

  1. Det foreligger en beitekrise, og dette er være bekreftet av kriseberedskapsutvalget. Med beitekrise menes «en hendelse som avviker markant fra den normale beitevariasjonen som er mellom år, der en vesentlig andel av beitearealer er utilgjengelig, og det foreligger en betydelig risiko for omfattende tap av rein».

   Reinbeitedistriktet/tamreinlaget bør rådføre seg med kriseberedskapsutvalget ved gjennomføring av tiltak for å forebygge eller avverge beitekrisen.

  2. Midler som distriktet har fått gjennom distriktstilskudd er ikke tilstrekkelige til gjennomføring av nødvendige tiltak. Slike situasjoner kan oppstå der:
  • Distriktet/tamreinlaget har fått tilskudd til kriseberedskap etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-5 tredje ledd, men utgiftene knyttet til gjennomføring av nødvendige tiltak i forbindelse med beitekrisen er større enn tilskuddet.
  • Distriktet/tamreinlaget har ikke fått tilskudd til kriseberedskap etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-5 tredje ledd.


  Både krav 1 og 2 må være oppfylt for at dere skal kunne få tilskudd.

  Hva kan dere få?

  Dere kan få tilskudd til dekning av kostnader til:

  • leie av alternative beiteområder
  • innkjøp av reinfôr
  • innleid arbeidskraft
  • transport av fôr og personell
  • flytting av rein til alternative beiteområder
  • andre nødvendige tiltak


  Det finnes begrensninger for dekning av følgende utgifter:

  • enkeltpersoners arbeidsinnsats – maksimalt kr 150 per time
  • dekning av enkeltpersoners transportmidler – etter statens satser. Statens satser finnes her:


  Hvordan søke om tilskudd?


  Søknad om tilskudd må sendes på særskilt skjema til fylkesmannen i det reinbeiteområdet dere tilhører.

  Nærmere forklaring finnes i Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap og veiledning til utfylling av søknadsskjema finnes i selve søknadsskjemaet og Landbruksdirektoratets rundskriv.

Kontakt

Siste nyheter