Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Støtte til utviklings- og investeringstiltak - Reindriftens utviklingsfond

Rein i gjerdet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindriftens utviklingsfond (RUF) gir støtte til tiltak som bidrar til utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål. Målet med midlene er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Gjennom RUF kan det blant annet søkes om tilskudd:

 • ved omfattende tap av rein i ulykker
 • til reindriftsanlegg
 • til refusjon av kursutgifter
 • til feltbarnehage
 • til sikring av reindriftens beiterett
 • til faglige tiltak til fremme for reindriften
 • til kvinnerettede tiltak
 • til forskning

For at det skal kunne innvilges økonomisk støtte fra RUF må tiltaket som støttes fremme reindriften i distriktet og området. Det betyr at tiltaket som skal iverksettes må ha et visst omfang og få betydning for en større krets av reindriftsutøvere i distriktet og området i tråd med de politiske målene. Tiltaket vil også, når det er aktuelt, vurderes opp mot eventuelle følger tiltaket kan ha på beiteslitasje og miljøet i distriktet/området. Det er viktig å begrunne i søknaden hvorfor du mener at tiltaket du søker støtte til fremmer reindriften i reinbeitedistriktet du tilhører.

Virksomhet som støttes skal være samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter i næringen. Det innebærer blant annet at brudd på reindriftslovens bestemmelser kan føre til at du ikke får innvilget tilskudd.

I listen nedenfor finner du mer om noen av ordningene du kan søke om støtte til gjennom RUF. Nærmere om vilkår fremgår av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond.

 • Tilskudd til reindriftsanlegg

  Det kan gis tilskudd til reindriftsanlegg gjennom RUF, og det er siidaandeler, siidaer, reinbeitedistrikter og tamreinlag som kan søke om støtte.

  Som reindriftsanlegg regnes:

  •  slakteanlegg
  • permanente gjerder
  • permanente anlegg.


  For at gjerdet eller anlegget skal anses for å være permanent, må det foreligge en godkjennelse fra Landbruks- og matdepartementet, jfr. reindriftsloven § 24 annet ledd. Søknad om godkjenning av oppføringen sendes Landbruks- og matdepartementet.

  Vilkår for tilskudd

  En rekke vilkår må være oppfylte for at det kan innvilges tilskudd til reindriftsanlegg, blant annet

  • kan tilskudd kun innvilges til reindriftsanlegg som er beskrevet i godkjente bruksregler og utarbeidede distriktsplaner
  • eller til nyinvesteringer/nybygg, utvidelser eller større ombygginger


  OBS: Det gis ikke tilskudd til reindriftsanlegg som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes
  .

  Dette er ikke tilskuddsberettiget:

  • vedlikehold av reindriftsanlegg
  • kostnader til flyttbare og midlertidige gjerder
  • gjerder som gjelder konfliktforebyggende tiltak.


  Du kan søke om tilskudd for konfliktforebyggende tiltak, se vilkår i forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part.

  Siidaandel som søker tilskudd må oppfylle vilkårene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag § 2, og reinbeitedistrikt som søker tilskudd, må oppfylle vilkårene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 2.

  Krav til søknaden

  • Oppføringstillatelse, spesifisert kostnadsoversikt, reell finansieringsplan og målsatt tegning av anlegget må vedlegges søknaden
  • Gjelder søknaden bygging/ombygging/utvidelse av slakteri, skal en spesifisert forretningsplan for minst 3 år og nødvendige offentlige godkjenninger vedlegges søknaden
  • For reindriftsanlegg med kostnad over 150 000 kroner skal det sendes skriftlig forespørsel til minst tre tilbydere på kostnadsgruppene som inngår i tilskuddsgrunnlaget
  • Når søker er en siidaandel eller siida, kan inntil 35 prosent av tilskuddsgrunnlaget innvilges


  Beregning av tilskudd:

  •  Når søker er et reinbeitedistrikt/tamreinlag, fellesbeitedistrikt eller minst to distrikter/tamreinlag i fellesskap, kan inntil 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget innvilges
  • For slakteanlegg som klart er adskilt fra øvrige anlegg, utgjør tilskuddet inntil 25 prosent av tilskuddsgrunnlaget
  • Nedre grense for tilskuddsgrunnlag er fastsatt til 20 000 kroner
  • Tilskuddsgrunnlag med lavere beløp enn 20 000 kroner får ikke innvilget støtte
  • Tilskuddsgrunnlaget regnes ut fra netto materialkostnader, det vil si eksklusiv merverdiavgift


  Reindriftens Utviklingsfond kan i tillegg til tilskudd, innvilge lån med  inntil 700 000 kroner til reindriftsanlegget.

  Søknad med vedlegg sendes Landbruksdirektoratet. Les mer om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 4.

  Ordningen med tilskudd til gjeterhytte er opphevet, men det må fortsatt søkes om godkjenning for oppføring.

 • Refusjon av kursavgift

  Hvis du er reineier og har vært på kurs i opparbeidelse og/eller videreutvikling av din kompetanse til å utøve reindrift kan du søke om å få dekket utgifter til kursavgift, reise og opphold.

  Vilkår for tilskudd

  Du må:

  • dokumentere at du har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt på 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift siste kalenderår
  • få dokumentasjon på salgsinntekten fra siidaandelsleder i siidaandelen du er medlem av, dersom du selv ikke er siidaandelsleder
  • ha ditt eget reinmerke


  Beregning av tilskudd

  Du kan få innvilget 50 prosent av dokumenterte kostnader, og maksimalt 6 000 kroner per år.

  Krav til søknaden

  Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen 6 måneder etter kursets avslutning. Legg ved dokumentasjon på kursavgift og eventuelle reise- og oppholdsutgifter. Les mer om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 5. Søknad med vedlegg sendes på eget søknadsskjema om refusjon av kursavgift.

 • Tilskudd til feltbarnehage

  Formålet med tilskuddordningen er å legge til rette for at flere i familien kan delta under større reindriftsaktiviteter og bidra til kunnskapsoppbygging hos barn. Tilskuddet kan gis til reinbeitedistrikt, sommersiida eller tamreinlag for inntil 3 uker pr. avtaleår i tilknytning til større reindriftsaktiviteter. Avtaleåret går fra 1. juli til 30. juni.

  Vilkår for tilskudd

  Barnepasset skal:

  • være tidsavgrenset og organisert
  • omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften


  Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges frem til den måneden barnet begynner på skolen.

  Les mer om vilkår og beregning av tilskudd i Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 6. Søknad med vedlegg sendes på eget søknadsskjema om tilskudd til feltbarnehage i reindrift. • Kvinnerettede tiltak

  I reindriftsavtalen kan det gis tilskudd til ulike kvinnerettede tiltak. Formålet med støtten er å fremme likestilling og styrke kvinnens stilling i reindriften. Det kan gis tilskudd til prosjekter som bidrar til:

  • økt verdiskaping
  • kompetansehevende tiltak
  • etablering og drift av kvinnenettverk


  Les mer om vilkår for ordningen i Kvinnerettede tiltak - prioriteringer og retningslinjer. Søknad med vedlegg sendes på eget Søknadsskjema om midler til kvinnerettede tiltak til Landbruksdirektoratet.

 • Tilskudd til fôring og flytting mv – konvensjonsbeiter

  Hvis deres distrikt hadde beiterett i Sverige i kraft av den opphevede norsk-svenske reinbeitekonvensjonen av 1972, kan dere få innvilget tilskudd til fôring, flytting og andre nødvendige tiltak etter RUF-forskriftens kapittel 8.

  Slik tilskudd kan innvilges hvis søker oppfyller følgende vilkår:

  • Søker er distrikt, siida, siidaandel eller reineier som har hatt rett til reinbeite i Sverige i kraft av den opphevede konvensjonen.
  • Søker er forhindret fra å bruke sine tradisjonelle vinterbeiteområder på grunn av manglende beitekonvensjon.
  • Søker er avskåret fra å foreta sedvanemessig flytting i området.


  Hvis dere søker om tilskudd til flytting, må i tillegg følgende vilkår være oppfylt:

  • Transportør og kjøretøy som benyttes til frakt av rein må ha alle nødvendige offentlige godkjenninger for transport av levende rein. Regler om dette finnes på Mattilsynets nettsider.

  Tilskudd kan innvilges for inntil det antall rein distriktet hadde lov til å ha på konvensjonsbeite i kraft av den opphevede konvensjonen.

  Satser for tilskudd er:

  • Tilskudd til fôring – kr 400 per rein
  • Tilskudd til flytting – kr 0,18 per rein.


  Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema innen 31. mars. Dokumentasjon på utgifter må sendes til Landbruksdirektoratet innen 1. juli.

  Nærmere forklaring til bestemmelser i kapittel 8 og veiledning til utfylling av søknadsskjema finnes i selve søknadsskjemaet og Landbruksdirektoratets rundskriv til RUF-forskriften.

 • Tilskudd til juridisk bistand

  Hvis deres distrikt har behov for juridisk bistand i forbindelse med en sak som gjelder sikring av reindriftens beiterett, kan dere få tilskudd til dette gjennom RUF. Tilskuddet ytes med hjemmel i RUF-forskriften § 1-5 annet ledd bokstav b og RUF sine retningslinjer for støtte til juridisk bistand, vedtatt i sak 48/18.

  Tilskudd kan innvilges til:

  • juridisk bistand inntil 50 timer i saker uten domstolsbehandling
  • juridisk bistand inntil 100 timer i saker med domstolsbehandling, inkludert 50 timer forut for domstolsbehandlingen
  • juridisk bistand i saker med flere instanser inntil 50 timer for hver ankeinstans
  • partens egne utgifter til reise og opphold, der slike utgifter har vært vesentlige og nødvendige
  • rettsgebyr og sideutgifter i saker med domstolsbehandling.


  Tilskuddet beregnes på bakgrunn av offentlig salærsats på tidspunktet for søknaden. Gjeldende salærsats er 1 020 kroner.

  Tilskudd ytes ikke i saker mellom reindriftsutøvere og saker som gjelder annet enn sikring av reindriftens beiterett.

  Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema.

 • Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

  Hvis deres distrikt eller tamreinlag opplever beitekrise, kan dere få innvilget ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Tilskuddet ytes med hjemmel i RUF-forskriftens kapittel 9.

  Når kan dere få tilskudd?
  Dere kan få ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap hvis følgende krav er oppfylt:

  1. Det foreligger en beitekrise, og dette er være bekreftet av kriseberedskapsutvalget. Med beitekrise menes «en hendelse som avviker markant fra den normale beitevariasjonen som er mellom år, der en vesentlig andel av beitearealer er utilgjengelig, og det foreligger en betydelig risiko for omfattende tap av rein».

   Reinbeitedistriktet/tamreinlaget bør rådføre seg med kriseberedskapsutvalget ved gjennomføring av tiltak for å forebygge eller avverge beitekrisen.

  2. Midler som distriktet har fått gjennom distriktstilskudd er ikke tilstrekkelige til gjennomføring av nødvendige tiltak. Slike situasjoner kan oppstå der:
  • Distriktet/tamreinlaget har fått tilskudd til kriseberedskap etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-5 tredje ledd, men utgiftene knyttet til gjennomføring av nødvendige tiltak i forbindelse med beitekrisen er større enn tilskuddet.
  • Distriktet/tamreinlaget har ikke fått tilskudd til kriseberedskap etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-5 tredje ledd.


  Både krav 1 og 2 må være oppfylt for at dere skal kunne få tilskudd.

  Hva kan dere få?

  Dere kan få tilskudd til dekning av kostnader til:

  • leie av alternative beiteområder
  • innkjøp av reinfôr
  • innleid arbeidskraft
  • transport av fôr og personell
  • flytting av rein til alternative beiteområder
  • andre nødvendige tiltak


  Det finnes begrensninger for dekning av følgende utgifter:

  • enkeltpersoners arbeidsinnsats – maksimalt kr 150 per time
  • dekning av enkeltpersoners transportmidler – etter statens satser. Statens satser finnes her:


  Hvordan søke på tilskudd?


  Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema.

  Nærmere forklaring til bestemmelser i kapittel 9 og veiledning til utfylling av søknadsskjema finnes i selve søknadsskjemaet og Landbruksdirektoratets rundskriv til RUF-forskriften.

Kontakt

Siste nyheter