Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Støtte til utviklings- og investeringstiltak - RUF

Rein i gjerdet (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Reindriftens Utviklingsfond gir støtte til tiltak som bidrar til utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål. Målet med midlene er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Det kan blant annet gis tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker, til reindriftsanlegg, kursutgifter, feltbarnehage, individmerking av rein, sikring av reindriftens beiterett, faglige tiltak til fremme for reindriften, kvinnerettede tiltak, forskning m.m.

For alle tiltak det søkes økonomisk støtte til fra Reindriftens Utviklingsfond, gjelder et vilkår om at tiltaket må fremme reindriften i distriktet og området, jf. RUF-forskriften § 1-6 første ledd. Det betyr at tiltaket som skal iverksettes må ha et visst omfang og få betydning for en større krets av reindriftsutøvere i distriktet og området.  Å fremme reindriften innebærer videre at tiltaket må bidra til å utvikle reindriften i distriktet/området i tråd med de politiske mål. Ved behandling av søknaden vil tiltaket, når det er aktuelt, også vurderes opp mot de følger tiltaket antas å ha på beiteslitasje og miljøet i distriktet/området for øvrig.

Det er viktig å begrunne i søknaden hvorfor du mener at tiltaket du søker støtte til fremmer reindriften i reinbeitedistriktet du tilhører

Det forutsettes etter § 1-6 annet ledd at den virksomhet som støttes er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter. Det innebærer blant annet at brudd på reindriftslovens bestemmelser kan medføre at søker ikke får innvilget tilskudd.

Nærmere om vilkår fremgår av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond.

 • Tilskudd til reindriftsanlegg

  Siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag er søkeberettiget.

  Som reindriftsanlegg regnes slakteanlegg og permanente gjerder og anlegg. For at gjerdet eller anlegget skal anses for å være permanent, må det foreligge en godkjennelse fra Landbruks- og matdepartementet, jfr. reindriftsloven § 24 annet ledd. Søknad om godkjenning av oppføringen sendes Landbruks- og matdepartementet.

  Tilskudd innvilges kun til reindriftsanlegg som er beskrevet i godkjente bruksregler og utarbeidede distriktsplaner.

  Tilskudd kan bare innvilges til nyinvesteringer/nybygg, utvidelser eller større ombygginger. Det gis ikke tilskudd til reindriftsanlegg som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes. Vedlikehold av reindriftsanlegg faller utenom tilskuddsordningen, det samme gjelder kostnader til flyttbare og midlertidige gjerder, samt gjerder som gjelder konfliktforebyggende tiltak. Sistnevnte kan det søkes om tilskudd for etter regelverket i forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part.

  Oppføringstillatelse, spesifisert kostnadsoversikt, reell finansieringsplan og målsatt tegning av anlegget må vedlegges søknaden.

  Gjelder søknaden bygging/ombygging/utvidelse av slakteri, skal en spesifisert forretningsplan for minst 3 år og nødvendige offentlige godkjenninger vedlegges søknaden.

  For reindriftsanlegg med kostnad over 150 000 kroner skal det innhentes minst tre anbud på kostnadsgruppene som inngår i tilskuddsgrunnlaget.

  Siidaandel som søker tilskudd må oppfylle vilkårene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (tilskuddsforskriften) § 2. Dette innebærer at siidaandelen må ha en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift i siste kalenderår. Reintallet i siidaen må være i samsvar med godkjente bruksregler, eventuelt må siidaen eller siidaandelen oppfylle et av unntakene i tilskuddsforskriften § 2a annet ledd bokstavene a-e. Videre må leder av siidaandelen ikke motta alderspensjon etter folketrygdens regler. I felles siidaandel eller siidaandel som mottar ektefelle- eller samboertillegg etter tilskuddsforskriften § 8, kan likevel eldste ektefelle eller samboer motta alderspensjon.

  Reinbeitedistrikt som søker tilskudd, må oppfylle vilkårene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 2. Det betyr at distriktet må være i drift, ha vedtatt en distriktsplan og de må ha sendt den vedtatte distriktsplanen og foregående års revisorgodkjente regnskap til fylkesmannen.

  Når søker er en siidaandel eller siida, kan inntil 35 prosent av tilskuddsgrunnlaget innvilges.

  Når søker er et reinbeitedistrikt/tamreinlag, fellesbeitedistrikt eller minst to distrikter/tamreinlag i fellesskap, kan inntil 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget innvilges.

  For slakteanlegg som klart er adskilt fra øvrige anlegg, utgjør tilskuddet inntil 25 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

  Nedre grense for tilskuddsgrunnlag er fastsatt til 20 000 kroner. Tilskuddsgrunnlag med lavere beløp enn 20 000 kroner får ikke innvilget støtte.

  Tilskuddsgrunnlaget regnes ut fra netto materialkostnader, det vil si eksklusiv merverdiavgift.

  Reindriftens Utviklingsfond kan i tillegg til tilskudd, innvilge lån inntil 700 000 kroner til reindriftsanlegget.

  Søknad med vedlegg sendes Landbruksdirektoratet.

  Nærmere om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 4.

  Ordningen med tilskudd til gjeterhytte er opphevet, men det må fortsatt søkes om godkjenning for oppføring.

 • Refusjon av kursavgift

  Hvis du er reineier og har vært på kurs i opparbeidelse og/eller videreutvikling av din kompetanse til å utøve reindrift kan du søke om å få dekket utgifter til kursavgift, reise og opphold. Det er et vilkår at du har rein i eget merke.

  Du kan få innvilget 50 prosent av dokumenterte kostnader, men maksimalt 6 000 kroner per år. Du må dokumentere at du har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt på 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift siste kalenderår. Dersom du selv ikke er siidaandelsleder, må du få dokumentasjon på salgsinntekten fra siidaandelsleder i siidaandelen du er medlem av.

  Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen 6 måneder etter kursets avslutning. Legg ved dokumentasjon på kursavgift og eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

  Nærmere om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 5.

 • Tilskudd til feltbarnehage

  Formålet med tilskuddordningen er å legge til rette for at flere i familien kan delta under større reindriftsaktiviteter og bidra til kunnskapsoppbygging hos barn.

  Tilskuddet kan gis til reinbeitedistrikt, sommersiida eller tamreinlag for inntil 3 uker pr. avtaleår i tilknytning til større reindriftsaktiviteter. Avtaleåret går fra 1 juli til 30 juni.  Barnepasset må være tidsavgrenset og organisert, og omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften.

  Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges frem til den måneden barnet begynner på skolen. En barnepasser kan ha ansvaret for seks barn alene. Barn under tre år regnes som to barn per barnepasser.

  Nærmere om vilkår og beregning av tilskudd fremgår av Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 6.

 • Tilskudd til individmerking av rein

  Avtalepartene ble under avtaleforhandlingene 17/18 enige om å innføre en ny tilskuddsordning til individmerking av rein, herunder til innkjøp av både plastmerker og elektroniske merker. Dette vil fungere som en tilleggsmerking til tradisjonelle øremerker. Det er avsatt 0,3 mill. kroner i reindriftsavtalen dette året.

  Det er nå utarbeidet forskrift for tildeling av midlene: "forskrift for Reindriftens utviklingsfond kap 7 om tilskudd til individmerking av rein 23. juni 2017 nr 985".

  Ulike typer merking

  Ordningen gjelder plastmerker eller elektroniske merker (radiofrekvens identitetsmerker), som kommer i tillegg til tradisjonell merking av rein. Det kan også søkes om midler til avlesningsutstyr, stasjonær leser eller håndleser.

  Siidaandeler i det samiske reinbeiteområdet og slakterier kan søke om tilskuddet. Når slakteri søker, må de fremlegge inngått samarbeidsavtale med siida/siidaandeler om å tilrettelegge for avlesing av elektroniske individmerker.

  Merkene skal gi opplysninger om eierkode, årgang, løpenummer og kjønn på dyret, og samtlige reinsdyr som inngår i siidaandelen skal merkes:

  Tilskuddssatser:

  • Plastmerker inntil 5 kroner per brikke
  • Elektronisk merke inntil 30 kroner pr brikke
  • Håndholdt avleser inntil 10 000 kroner per stk
  • Stasjonær avleser inntil 40 000 kroner per stk
  • For tilpasning av nødvendig programvare for avlesing av elektroniske merker på slakteri, inntil 50 000 kroner.


  Søker må opplyse om det er elektroniske merker eller plastmerker som skal anvendes, antall rein som skal merkes og hvilket tidspunkt merkingen skal utføres på.

  Tilbud fra leverandør av merker, avlesningsutstyr og tilpassing av nødvendig programvare må vedlegges søknaden.

  Søknad med vedlegg sendes på eget Søknadsskjema til individmerking av rein til Landbruksdirektoratet.

  Landbruksdirektoratet vil prioritere en rask behandling av søknadene.

 • Kvinnerettede tiltak

  I reindriftsavtalen kan det gis tilskudd til ulike kvinnerettede tiltak.

  Formålet med støtte er å fremme likestilling og styrke kvinnens stilling i reindriften. Det kan gis tilskudd til prosjekter som bidrar til økt verdiskaping, kompetansehevende tiltak og etablering og drift av kvinnenettverk.

  Les mer om vilkår for ordningen i Kvinnerettede tiltak - prioriteringer og retningslinjer.

  Søknad med vedlegg sendes på eget Søknadsskjema om midler til kvinnerettede tiltak til Landbruksdirektoratet.