Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt kapittel i forskrift om Reindriftens Utviklingsfond

Konvensjonen mellom Norge og Sverige om reinbeite er ennå ikke på plass. I mellomtiden er det utarbeidet et nytt kapittel 8 i forskrift om Reindriftens Utviklingsfond (RUF-forskriften).

reintall (Copyright: colourbox.com)

Foto: Colourbox.com


Innholdet i det nye kapitlet «tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite» var tidligere hjemlet i RUF-forskriften §§ 1-3 og 1-5.

Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til fôring og flytting av rein som berørte distrikter, siidaer, og siidaandeler har på grunn av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite.

 

For å være berettiget tilskudd etter RUF-forskriftens kapittel 8, må søker

• være forhindret fra å bruke sine tradisjonelle vinterbeiteområder på grunn av manglende reinbeitekonvensjon og

• være avskåret fra å foreta sedvanemessig flytting i området.

I tillegg til å oppfylle disse vilkårene, må transportør og transportmiddel som benyttes til flytting ha alle nødvendige godkjenninger for transport av levende dyr. For transport under 8 timer er det ikke påkrevet med godkjenning av transportmiddelet fra Mattilsynet.


Reinbeitekonvensjonen av 1972

Tilskuddet er begrenset oppad til det antall rein distriktet totalt kunne ha på svensk side i henhold til reinbeitekonvensjonen av 1972. Tilskuddet kan innvilges til både flytting og fôring for samme distrikt, under forutsetning av at det totale antall rein det gis tilskudd for, samsvarer med antall rein distriktet kunne ha på svensk side tidligere. Det samme gjelder dersom både distriktet selv og siida/siidaandel i distriktet søker om tilskudd.

Et eksempel: Et reinbeitedistrikt har i henhold til reinbeitekonvensjon av 1972 hatt lov til å føre 1 000 rein på svensk side. Distriktet har en siidaandel som beiter for seg selv store deler av året, og ønsker ikke å søke sammen med distriktet. Det totale antall rein det kan gis tilskudd for i en slik situasjon, er 1 000.

I dag er det fem reinbeitedistrikter i Troms og Nordland som årlig søker om midler til flytting og/eller fôring.

Tilskudd per rein er satt til 310 kroner, og til flytting fastsettes tilskuddet til 0,18 kroner per rein per km. Tilskuddet utbetales med 50 % ved innvilgelsen, og resterende beløp etter at regnskap og dokumentasjon av utgiftene er levert og godkjent av Landbruksdirektoratet.

 

Les det nye kapittelet i forskrift om Reindriftens Utviklingsfond: "tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite". 

 

Landbruksdirektoratet utarbeider særskilt søknadsskjema og legger dette ut på direktoratets nettsider i løpet av vinteren 2018. Inntil søknadsskjemaet foreligger, kan søknad om tilskudd sendes per post til Landbruksdirektoratet. Søknad sendes Landbruksdirektoratet innen 31. mars:

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo