Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordvern

Det nasjonale målet er å avgrense omdisponeringa av dyrka jord til under 4 000 dekar per år innen 2020.

Dette målet ble satt av Stortinget i forbindelse med behandling av ny nasjonal jordvernstrategi i 2015. Med dyrka jord menes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Omdisponeringen har ligget på rundt 6 000 dekar per år de siste årene. Over 350 000 dekar dyrka jord har blitt omdisponert i Norge de siste 40 årene. Med omdisponering menes å ta i bruk dyrka jord til andre formål enn landbruksproduksjon.

Omdisponering graf

Statistikk om omdisponering samles inn på kommunenivå, gjennom KOSTRA-rapporteringen.

Les mer om jordvern på våre nettsider her, og om KOSTRA-statistikken for areal- og eiendomspolitikken i landbruket her.