Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordvern

I Norge er jordbruksarealene en begrenset ressurs. Kun 3 prosent av det totale landarealet er jordbruk, noe som er svært lite sammenlignet med andre land.

Likevel omdisponeres store arealer av dyrka og dyrkbar jord til andre formål hvert år. I forbindelse med behandlingen av nasjonal jordvernstrategi vedtok Stortinget i 2015 at den årlige omdisponeringen ikke skal overstige 4000 dekar. Dette målet skal nås gradvis innen 2020. Statistikk om omdisponering samles inn på kommunenivå, gjennom KOSTRA-rapporteringen.

 


Omdisponert areal fordelt på dyrka og dyrkbar jord

Diagrammet viser omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord. Dette er areal som kommunene omdisponerer gjennom reguleringsplaner vedtatt gjennom plan- og bygningsloven, eller gjennom enkeltvedtak hjemlet i jordloven.

Det har aldri vært omdisponert mindre dyrka jord enn i 2017. 4025 dekar dyrka jord ble omdisponert til andre formål, og jordvernmålet på 4000 dekar er derfor innen rekkevidde. Også for de dyrkbare arealene er det en positiv utvikling, men ikke like markert som for dyrka jord. 4754 dekar dyrkbar jord ble omdisponert til andre formål i 2017.

Andre formål jordbruksareal kan bli tatt til bruk som er for eksempel boligbygging, næringsarealer eller samferdselstiltak som vei eller jernbane. Kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta jordvernet gjennom sin arealforvaltning.

 


Omdisponering - fylkesvis fordeling

Diagrammet viser omdisponeringen av dyrka jord i 2017 fordelt på fylker.

I 2017 er det kommunene i Møre og Romsdal, tett fulgt av kommunene i Sør-Trøndelag og Akershus/Oslo, som har omdisponert mest dyrka jord. Boligbebyggelse og samferdselsanlegg er de arealformålene som står for den høyeste andelen av omdisponert jordbruksareal.

 


Omdisponering - historisk

Omdisponering graf

Omdisponeringen har ligget på rundt 6 000 dekar per år de siste årene. Over 350 000 dekar dyrka jord har blitt omdisponert i Norge de siste 40 årene. Med omdisponering menes å ta i bruk dyrka jord til andre formål enn landbruksproduksjon.