Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Erstatninger i landbruket

Erstatningsordningene i landbruket er etablert på områder der det ikke finnes generelle forsikringstilbud som kan redusere virksomhetenes risiko for økonomiske tap. Noen av ordningene legger og til rette for myndighetenes arbeid med å bekjempe farlige husdyrsykdommer og planteskadegjørere.

Hvert år samler Landbruksdirektoratet store mengder datamateriale gjennom det elektroniske fagsystemet for erstatninger i landbruket. På denne nettsiden ønsker vi å presentere statistikk for de ulike erstatningsordningene vi har ansvaret for. Statistikken vil normalt bli oppdatert en gang i året tilpasset frister og sesong for de ulike ordningene.

Statistikken for de totale utbetalingene for alle ordningene (nedenfor) oppgis per utbetalingsår. På sidene for den enkelte erstatningsordning (via menyen til venstre) kan tallene oppgis per skadeår (vekstsesong/beitesesong). Der ligger også mer informasjon om tapsårsaker, geografisk fordeling og trender.
 

Erstatninger utbetalt i 2016
I kalenderåret 2016 ble det totalt utbetalt 113 mill. kroner i erstatning og kompensasjon fordelt på de ulike ordningene. Omfanget av erstatninger etter klimabetingede skader var betydelig under gjennomsnittet, dels på grunn av en meget god vekstsesong i 2015. Året 2016 ble for øvrig preget av utbetaling av erstatning og kompensasjon for 62 mill. kroner som følge av sanering av Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesetninger.

Kr fordelt pr ordning 2016 Foto: Landbruksdirektoratet

NB: Oversikt over kostnader på denne siden er ikke direkte sammenlignbare med kostnadene som er gitt under omtale av de ulike erstatnings- og kompensasjonsordningene, da de for enkelte ordninger omtales for skadeår.

Tabell med tall – erstatningsutbetalinger i 2016


Omfanget av erstatning foregående år

I perioden 2009 til 2016 har det vært varierende omfang av erstatningsutbetalinger i landbruket. Innen perioden har omfanget variert fra 51 mill. kroner i 2009 til 124 mill. kroner i 2012. Klimarelaterte tap i planteproduksjonen har vært hovedårsaken til spesielt høye totalutbetalinger i enkelte år.

Tidsserie 09-16 Foto: Landbruksdirektoratet

Tabell med tall - tidsserie utbetalinger alle ordninger 2009 - 2016


Vil du vite mer om statistikken for de enkelte ordninger kan du gå videre i menyen til venstre. Landbruksdirektoratet vil legge ut mer statistikk fremover.


Definisjoner
Utbetalingsår: Utbetalinger foretatt i perioden 01. januar til 31. desember.

Skadeår: Året (vekstsesong/beitesesong) skaden oppstod. Utbetalingen kan skje samme år eller senere år.