Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klimabetingede tap som utløser erstatning

For landbruket finnes to ordningen ment for å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Vi har to erstatningsordninger betinget av klima;

  • Avlingssvikt i planteproduksjon
  • Svikt i honningproduksjon

Det er fylkesmannen som behandler søknader og har vedtaksmyndighet. Landbruksdirektoratet administrerer ordningen og har ansvar for fagsystemet som er basen for statistikken vi presenterer. Vi vil legge ut ny statistikk for klimaordningene en gang i året.

Du kan klikke deg inn ordningene i menyen til venstre for å få statistikk og bakgrunnsinformasjon.

Historisk utvikling – klimabetinget erstatning

Ordningen ”Avlingsskadetrygd i jordbruket” ble iverksatt 1. juli 1973. Dette var et resultat av at myndighetene og organisasjonene på 1960–tallet så et behov for å etablere økonomisk kompensasjon ved avlingsskade. Den gang beskrevet på følgende måte: ”På mange måter er jordbruket en noe risikopreget næring. Produksjonsresultatet er påvirket av faktorer som jordbrukeren ikke selv er herre over ” (Stortingsmelding nr. 43 (1971 – 1972 )). Det ble først etablert som en prøveordning i fem år. Deretter forlenget til den i 1987 ble gjort permanent og reglene ble fastsatt i forskrift av 03.11.1987.

Forskriften er endret flere ganger siden 1987, bl.a. ved at erstatning for svikt i honningproduksjon ble overført fra Tiltaksfondet for Småfe og Fjørfe til Avlingsskadefondet 01.01.1990.

Ordningene for tilskudd til utbedring av vinterskadet eng og erstatning ved tap av bifolk, ble avviklet i jordbruksoppgjøret 2015, med virkning fra 2016.

Forvaltning/ Administrasjon

Ved etableringen i 1973 ble sekretariatet lagt til Landbruksdepartementet. Fylkeslandbruksstyrene i hvert fylke var førsteinstans ved behandling av erstatningssaker. Det ble oppnevnt et fondsstyre sentralt, som fungerte som klageinstans.

Fra 1996 ble sekretariat flyttet til Statens Kornforretning. Når Statens landbruksforvaltning ble opprettet i 2000 tok vi over sekretariatsfunksjonen for erstatningsordningene.

Det er i dag fylkesmannen som behandler erstatningssøknader i førsteinstans. Fondsstyret ble avviklet 01.09.2001. Statens landbruksforvaltning har overtatt styrets oppgaver som klageinstans.

Endringer i ordningens virkeområde

Ordningens omfang og innretning har flere ganger blitt endret etter etablering. Dette innebærer at statistikk over flere år tilbake i tid ikke alltid inneholder sammenlignbare tall, da det over tid har skjedd endringer i hva som har vært dekket av ordningen. På statistikksidene presenteres grafer med ulike tidsserier, som følge av endringer i ordningene.

Finansiering av ordningen

Avlingsskadeordningen er siden 1974 i sin helhet dekket av midler over jordbruksavtalen.

Fra 01.07.2011 ble ”Skadefondet for landbruksproduksjon” omgjort til en overslagsbevilgning, kapittel 1150, post 71. En overslagsbevilgning innebærer at utgifter følger av regelverk som Stortinget har fastsatt. Denne type bevilgning gir ikke adgang til å overskride bevilgningen ved å utvide utgiftsgrunnlaget f.eks ved å øke satser, eller ved å gjøre nye grupper berettiget tilskudd. Eventuelle justeringer av regelverket utenom jordbruksoppgjøret som har bevilgningsmessige konsekvenser, må legges fram for Stortinget.

En overslagsbevilgning baserer seg på et gjennomsnittsår i skadeomfang. År med stort skadeomfang må legges frem for Stortinget som gir tilleggsbevilgning.