Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kompensasjon etter beiterestriksjoner

Siden 2007 har det vært gitt en økonomisk kompensasjon til dyreeier ved inngripende vedtak om beiterestriksjoner på grunn av rovvilt. Landbruksdirektoratet har forvaltet ordningen siden 2008. Dersom Mattilsynet med hjemmel i dyrevelferdsloven gir pålegg om beiterestriksjoner i utmark, vil dyreeier kunne søke Fylkesmannen om kompensasjon for å dekke kostnader som følge av pålegget. Kompensasjon kan gis for småfe og storfe.

 

Beitesesongen 2018

Det ble ikke utbetalt kompensasjon som følge av beiterestriksjoner etter beitesesongen 2018. Tidligere år har det vært utbetaling av kompensasjon til foretak i Hedmark, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Finnmark.

 

 

Tabell som viser antall kroner utbetalt i erstatning for pålagte beiterestriksjoner i perioden 2008 – 2018 . Bare fylker hvor det er foretatt utbetalinger vises.

Miljødirektoratet forvalter erstatningsordningen for tap av sau som skyldes fredet rovvilt.

 

Kontaktperson:

Jens Wollebæk, tlf.: 78 60 60 87

Mer om temaet