Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avrenning til vassdrag og kyst

Mål i nasjonalt miljøprogram
- Vassførekomstar i jordbruksdominerte områder skal ha god økologisk status innan 2021
- Redusere miljø- og helserisikoen ved bruk av plantevernmidlar

Noreg har forplikta seg til å betre tilstanden i vatn og vassdrag gjennom EUs Vanndirektiv. Avrenning av næringsstoff frå jordbruket kan gi dårleg tilstand i vatn og det blir derfor satt inn mykje ressursar for å hindre eller redusere dette. Under presenterast statistikk over tiltak som skal redusere næringsstoffsavrenninga frå jordbruket. Dataene er tatt frå tilskot til regionale miljøprogram (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).


Regionalt miljøtilskot - Areal med utsett jordarbeiding

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i kor mykje kornareal som ikkje blir pløgd om hausten. Dette gir redusert erosjon over vinteren. Andelen areal som ikkje blir pløgd på hausten har logge på 35 - 50% av kornarealet over perioden, men litt lågare i 2018.

Areala med utsett jordarbeiding er delt inn i erosjonsrisikoklasser 1-4, noko som angir kor stor risiko det er for at arealet blir erodert. Erosjonsklasse 4 har særs høg erosjonsrisiko.

 

 Areal med utsett jordarbeiding - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Areal med utsett jordarbeiding og tilskot

 

 

 

Diagrammet syner utvikling i areal og tilskot til utsett jordarbeiding frå 2013 til 2018. 

 

 

 

 

Areal og tilskot til utsett jordarbeiding  - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Areal med utsett jordarbeiding per fylke i 2018

 

 

 

Diagrammet syner kor mykje areal som ikkje blei pløgd i 2018.

Utsett jordarbeiding er først og fremst eit tiltak i korn, og fylka med mest kornareal er òg dei med størst areal utsett jordarbeiding. 

 

  

 Areal med utsett jordarbeiding per fylke - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Avrenningstiltak som blir utmåla per meter

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tiltak mot avrenning som blir utmåla per meter frå 2013 - 2018. Dette omfattar tiltaka grasdekte vannveier, ugjødsla randsoner i eng mot vann og vassdrag og vegetasjonssoner i åpen åker mot vann og vassdrag (buffersoner).

 

 

  

Avrenningstiltak utmåla per meter - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Andre avrenningstiltak som blir utmåla på areal

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tiltak mot avrenning som blir utmåla per dekar (utan utsett jordarbeiding) frå 2013.

Frå 2016 blei det ikkje gjeve tilskot for haustharving.

 

 

  

 Avrenningstiltak utmåla per dekar - talgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Restaurerte og utbetra hydrotekniske anlegg 

 

 

 

Diagrammet syner tal hydrotekniske anlegg som er restaurerte og utbetra sia 1988. Det syner òg tilskot som er utbetalt for dette føremålet.  . 

 

 

 

 

 Hydrotekniske anlegg - talgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Tal etablerte fangdammar og våtmarker

 

 

 

Søylane syner tal fangdammar pr år som er etablert sia 1994, medan linja syner antall fangdammar og våtmarker akkumulert over perioden.

Sidan 1994 har langt meir enn 1 000 fangdammer blitt etablerte med støtte fra ordninga.

Ein fangdam er eit positivt tiltak for både vannmiljø, biologisk mangfold og klulturlandskap. I tillegg er det etablert mange dammar for biologisk mangfold i jordbrukslandskapet ("fugledammar"). 

  Fangdammer og våtmarker - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til tiltak mot avrenning i 2018

 

 

Diagrammet syner fordeling av midlane som gjekk til tiltak mot avrenning i 2018 i regionale miljøtilskot.

Dette er tiltak som blir gjort årleg. Totale tildelte midlar for tiltak mot avrenning i RMP i 2018 låg på 163 mill. kroner, ei auke på 6 mill kroner fra året før. 

 

 

 RMP - Tilskot til tiltak mot avrenning - talgrunnlag


Spesielle miljøtilskot i jordbruket - Tilskot til tiltak mot avrenning i 2018

 

 

 

Diagrammet syner fordeling av midlane som gjekk til tiltak mot avrenning i 2018 under ordninga spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Dette er eingongstiltak, til dømes restaurering og forbetring av hydrotekniske anlegg (kummar, lukkingsrør mm). 

 

 

SMIL - Tilskot til tiltak mot avrenning - talgrunnlag