Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Biologisk mangfald

Mål i nasjonalt miljøprogram
-Eit mangfald av naturtypar med registrert biologisk mangfald skal bli restaurert og haldast ved like innan 2020.
-Status for trua artar i jordbruket skal betrast innan 2020
-Auka bruk og vern av landbruket sine genetiske ressursar


Ein stor del av miljøverkemidla i landbruket, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøprogram (RMP) og Utvalde kulturlandskap i jordbruket, er retta mot å skjøtte og utvikle biologisk mangfald. Under presenterast statistikk over tiltak som skal ta vare på og utvikle biologisk mangfald i jordbruket. 


Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Tilskot til biologisk mangfald

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tilskot for å ta vare på gamal kulturmark og biologisk mangfald innafor ordninga med spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Samla tilskot til biologisk mangfald og gamal kulturmark i 2018 var 40,1 mill. kroner. Dette er ei nedgång på 2 mill. kroner frå 2017.

Tiltak i gamal kulturmark kan være etablering, restaurering, utbetring og skjøtsel av område og landskapselement som bidrar til å utvikle og ivareta leveområde og spreiingsvegar for planter og dyr, istandsetting og skjøtsel gjennom beiting, brenning, slått, styving eller anna form for hausting.

Tiltak som legg til rette for auka biologisk mangfald kan til dømes vere etablering av varig vegetasjon for auka omfang av naturlig grønnstruktur og betring av landskapsbillete.

SMIL til biologisk mangfald -  talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til biologisk mangfald

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tilskot til biologisk mangfald i RMP fordelt på ulike typar tiltak.

Samla tilskot til biologisk mangfald i 2018 var på 41,6 mill. kroner. Dette er ei nedgång på 2,8 mill. kroner frå 2017.

 

 

 

 RMP til biologisk mangfald -  talgrunnlag 


Utvalde kulturlandskap i jordbruket - Tilskot til biologisk mangfald

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tilskot til biologisk mangfald fordelt på ulike tiltak innafor ordninga med Utvalde kulturlandskap i jordbruket.

 Det blei i 2018 utbetalt totalt 3,4 mill. kroner innafor ordninga til biologisk mangfald.

 

 

 

 UKL til biologisk mangfald -  talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Skjøtsel av slåttemark og slåttemyr per fylke i 2018

 

 

Diagrammet syner tal dekar av slåttemark og slåttemyr som det er løyvd tilskot til i 2018.

Oppland, Trøndelag og Nordland har størst areal av skjøtta slåttemarker. Det er berre Oslo og Akershus og Trøndelag som har tildelt tilskot til skjøtsel av slåttemyr i 2018.

Til saman blei det gitt om lag 58 000 kroner til skjøtsel av 49 dekar slåttemyr i 2018, som er en nedgång på 43 dekar frå 2017 .

Det ble til saman løyvd om lag 2,4 mill kroner til skjøtsel av 2450 dekar slåttemark.

.RMP til slåttemark og slåttemyr -  talgrunnlag 


 Regionalt miljøtilskot - Skjøtsel av kystlynghei

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tilskot og i areal kystlynghei skjøtta med RMP-tilskot.

Diagrammet syner at tilskotet til skjøtsel av kystlynghei har auka sida naturtypen fekk status som utvald i 2015.

Det ble skjøtta om lag 201 100 dekar kystlynghei i 2018. Det blei gitt 7,66 mill. kroner i tilskot i 2018.

Over halvparten av arealet som fekk tilskot ligg i Rogaland.

  

RMP til kystlynghei - talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Skjøtsel av styvingstre

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tal styvingstre som er skjøtta i 2018.

I 2018 blei det gitt støtte på 1,45 mill kr gjennom RMP som sikra at 15 142 styvingstre blei skjøtta. 

 

 

 

 RMP til skjøtsel av styvingstre - talgrunnlag