Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kulturlandskap

Mål i nasjonalt miljøprogram:
- Ta vare på og utvikle jordbruket sitt kulturlandskap
- Ta vare på variasjon i jordbruket sitt prioriterte kulturlandskap
- Tilgjenge for allmenta til jordbruket sitt kulturlandskap skal betrast


Landbruket har fleire verkemiddel som skal bidra til å nå måla om eit ope og variert kulturlandskap. Under finn du tilgjengeleg statistikk for tilstand og utvikling i kulturlandskapet basert på tal frå dei økonomiske verkemidla produksjonstilskot, regionalt miljøtilskot (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).


Regionalt miljøtilskot til kulturlandskapstiltak

 

 

 

Diagrammet syner tilskot til regionale miljøtiltak som skal bidra til å taka vare på og utvikle kulturlandskapet. Ein skal og ta vare på variasjonen av  dei ulike kulturlandskapa.

Totalt blei det i 2019 gitt tilskot på 152 mill kroner til kulturlandskapstiltak.

 

 

 RMP-midlar til kulturlandskapstiltak – talgrunnlag 


Spesielle miljøtiltak i jordbruket til kulturlandskapstiltak

 

 

 

 

Diagrammet syner tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2019 fordelt på fylke. Tilskotet er eit investeringstilskot.


 

 

SMIL til kulturlandskapstiltak – talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Areal med skjøtsel av bratt areal i 2019

 

 

 

Bratt jordbruksareal er krevjande å skjøtte, men er viktig for eit ope kulturlanskap.

Diagrammet syner tal dekar med bratt areal som det blei gitt tilskot til i 2019 i dei ulike fylka. Dette gjeld areal med 1:5 og 1:3 helling.

Totalt blei det i 2019 gitt tilskot til 428 400 dekar bratt jordbruksareal.


 

 

RMP - Areal med skjøtsel av bratt areal – talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til skjøtsel av bratt areal i 2019

 

 

 

Bratt jordbruksareal er krevjande å skjøtte, men er viktig for eit ope kulturlanskap.

Diagrammet syner tilskot til bratt areal i 2019.

Totalt blei det i 2019 gitt tilskot på 73 mill kroner til skjøtsel av bratt jordbruksareal. Det er ei auke på 10 mill kroner frå 2018.

 

 

 RMP - Tilskot til skjøtsel av bratt areal – talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap i 2019

 

 

 

Diagrammet syner areal i prioriterte jordbrukslandskap som blei hausta med slått i 2019. Tiltaket ligg under regionalt miljøtilskot.

Det blei skjøtta mest areal i Buskerud og Møre Romsdal for dette tiltaket.

 

  

 

RMP - Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap – talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap i 2019

 

 

 

Diagrammet syner tilskot gjeve til slått i prioriterte jordbrukslandskap i 2019. Tiltaket ligg under regionalt miljøtilskot. Fylka kan prioritere både tiltak og satsar.

 

 

 

RMP-midlar til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap – talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Skjøtsel av særeigne landskapselement

 

 

 

Særeigne landskapselement er tildømes åkerholmar, store tre og gardsdammar. Element i kulturlanskapet som er viktig for mange arter og skapar eit variert kulturlandskap.

Diagrammet syner tal åkerholmar, store tre og gardsdammar som er skjøtta i perioda 2013-2019.

 

 

RMP - Skjøtsel av særeigne landskapselement - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til skjøtsel av særeigne landskapselement

 

 

 

Særeigne landskapselement er tildømes åkerholmar, store tre og gardsdammar. Element i kulturlanskapet som er viktig for mange arter og skapar eit variert kulturlandskap.

Diagrammet syner tilskot som er gitt til skjøtsel av åkerholmar, store tre og gardsdamma i perioda 2013-2019.

 

 

 

RMP - Tilskot til skjøtsel av særeigne landskapselement – talgrunnlag 


Regionalt miljøtilskot - Ferdsleårer i jordbrukslandskapet i 2019

 

 

 

Føremålet med tiltaka, er å gi allmenta tilgong til, samt mogelegheit for opplevingar i jordbrukets kulturlandskap.

Diagrammet syner meter skjøtta ferdselsårer i 2019.

 

 

Ferdsleårer i jordbrukslandskapet - talgrunnlag