Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kulturminne og kulturmiljø

Mål i nasjonalt miljøprogram
-Status for kulturminne og kulturmiljø i jordbruket skal betrast innan 2020


Landbruket har ansvar for å ta vare på og skjøtte eit mangfald av kulturminne og kulturmiljø knytte til jord og skog. Ivaretaking av kulturminne i jordbruket er miljøtema i både SMIL, RMP og innafor fellessatsingar mellom landbruk- og miljøforvaltninga som Utvalde kulturlandskap i jordbruket. 


Tilskot til kulturminner og kulturmiljø for RMP, SMIL og UKL

 

 

 

Diagrammet syner utvikling og fordeling av løyvd tilskot frå ordningane Regionalt miljøprogram (RMP), Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Utvalde kulturlandskap i jordbruket knytt til tema kulturminne og kulturmiljø.

I 2018 blei det løyvd om lag 107,7 mill. kroner i tilskot for å ta vare på kulturminne og kulturmiljø i frå ordningane RMP (64,8 mill. kroner), SMIL (37,6 mill. kroner) og Utvalde kulturlandskap i jordbruket (5,4 mill. kroner).

 

 Tilskot til kulturminne og kulturmiljø  - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø

 

 

Diagrammet syner utvikling og fordeling av løyvd tilskot innanfor føremålet kulturminne og kulturmiljø frå ordninga Regionalt miljøprogram (RMP). I 2018 blei det løyvd i alt vel 64,8 mill. kroner i regionale miljøtilskot (RMP).

Største delen av midlane innanfor dette føremålet går til stølsdrift og til skjøtsel av stølsvoller og stølslandskap (57,1 mill. kroner). Det blei i 2018 løyvd 5,7 mill. kroner til tiltak for å ivareta automatisk freda kulturminner (eks gravminne, gravfelt, bergkunst) og 7,3 mill. kroner til tiltak for å ivareta nyare tids kulturminne (eks rydningsrøyser, bakkemurar, trerekker, steingarder/skigarder og andre viktige kulturhistoriske områder). 

RMP til kulturminne - talgrunnlag


Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø

 

 

Diagrammet syner utvikling og fordeling av løyvd tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø frå ordninga Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

I 2018 blei det løyvd i alt vel 37,6 mill. kroner gjennom denne ordninga som blir forvalta av kommunane.

Største delen av midla innanfor dette føremålet går til å setje i stand og vedlikehalde verneverdige bygningar (30,2 mill. kroner).  Det ble løyvd 7,4 mill. kroner til skjøtsel, vedlikehald og istandsetting av andre type kulturminne ( både automatisk freda kulturminner og kulturminne frå nyare tid eks . hustufter, gravhaugar og- røyser, bergkunst, offerstadar, gamle vegfar, veiter og vatningsanlegg , tre- og steingarder).

 SMIL til kulturminne og kulturmiljø - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til støling

 

 

Ei viktig satsing innanfor Regionalt miljøprogram (RMP) har vore å gi driftstilskot til stølar for å bidra til at den tradisjonelle stølsdrifta blir oppretthalden.

Diagrammet syner utviklinga og fordeling av regionale miljøtilskot til stølsdrift. I 2018 ble det løyvd 43,4 mill. kroner til drift av enkeltstøler og fellesstøler.

Største delen av midla går til tilskot til drift av enkeltstølar (37,2 mill. kroner). I 2018 ble det og løyvd 8,3 mill. kroner i tilskot til skjøtsel av stølsvoller og stølslandskap.

 

RMP til støling - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tal enkeltstølar i 2018

 

 

 

Diagrammet syner tal på enkeltstølar som har blitt løyvd regionalt miljøtilskot (RMP) til drift i 2018 fordelt på fylke.

I 2018 var det totalt 717 enkeltstølar som blei løyvd driftstilskot frå RMP. 

Det er i fylka Oppland, Hedmark, Buskerud og Trøndelag det finnes flest enkeltstøler i drift som er løyvd driftstilskot frå regionalt miljøtilskot (RMP).

  

 RMP til enkeltstølar - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Skjøtsel av automatisk freda kulturminne

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tal på automatisk freda kulturminne som er skjøtta med regionalt miljøtilskot. Diagrammet syner og det totale tilskotet som vart gjevne til dette. I 2018 blei det løyvd tilsaman 5,7 mill. kroner frå RMP til skjøtsel av gravminne, gravfelt, bergkunst ol.

Totalt 12 244 stk. automatisk freda kulturminne blei skjøtta i 2018. 

 

 RMP til freda kulturminne - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Skjøtsel av kulturminne frå nyare tid

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga og fordeling av regionalt miljøtilskot til skjøtsel av kulturminne frå nyare tid.
 I 2017 blei det løyvd tilsaman 7,3 mill. kroner frå RMP til skjøtsel av kulturminne frå nyare tid.

Størstedelen av tilskotet (6,6 mill. kroner) blei løyvd til skjøtsel av bakkemurar, trerekker, steingarder/skigarder. Det blei løyvd om lag 86 500 kr til skjøtsel av rydningsrøyser. Til skjøtsel i andre viktige kulturhistoriske område blei det løyvd om lag 646 000 kroner. 

RMP skjøtsel av kulturminne - talgrunnlag