Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Plantevernmiddel

Mål i nasjonalt miljøprogram
-Helse og miljørisikoen ved bruk av plantevernmiddel i jordbruket skal reduserast innan 2021.


Aktivitetsområdet «redusert bruk av kjemiske plantevernmiddel» omfattar tre tiltak som kan vere alternativ til kjemisk plantevern.

Ugrasharving – tiltaket inneber ugrasharving i korn og anne frø til modning.

Hypping/radrensing- tiltaket inneber radrensing/hypping i radkulturer

Flamming- Tiltaket inneber i flammebehandling i radkulturer. 


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til redusert bruk av plantevernmiddel

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tilskot til tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel, fordelt på dei tre aktuelle tiltaka.

Det blei i 2018 gitt omlag 5,3 mill. kroner til desse tiltaka. Dette er ei auke på omlag 48 % frå 2013.

 

 

 

RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Areal med redusert bruk av plantevernmiddel

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i areal med tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel frå 2013, fordelt på dei tre ulike tiltaka.

Ugrasharving er det tiltaket med størst areal og er minst kostnadskrevende å utføre. I 2018 blei dette gjort på omlag 49 000 dekar.

 

 

 RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til redusert bruk av plantevernmiddel per fylke i 2018

 

 

 

Diagrammet syner tilskot til tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel i 2018 per fylke.

Oslo og Akershus var det fylket som brukte mest midler på tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel, med over 1 mill kroner i 2018.

Det var 3 fylke som gav tilskot til flamming, 4 fylke gav tilskot til hypping/radrensning og 8 fylke ga tilskot til ugrasharving

 

 RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Areal med redusert bruk av plantevernmiddel per fylke i 2018

 

 

 

Diagramet syner areal med tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel i 2018.

Det blei løyvd tilskot til redusert bruk av plantevernmiddel på omlag 65 000 dekar jordbruksareal.  Dette er ei auke på omlag 54 % frå 2017.

 

 

 RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag