Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Plantevernmiddel

Mål i nasjonalt miljøprogram
-Helse og miljørisikoen ved bruk av plantevernmiddel i jordbruket skal reduserast innan 2021.


Aktivitetsområdet «redusert bruk av kjemiske plantevernmiddel» omfattar tre tiltak som kan vere alternativ til kjemisk plantevern.

Ugrasharving – tiltaket inneber ugrasharving i korn og anne frø til modning.

Hypping/radrensing- tiltaket inneber radrensing/hypping i radkulturer

Flamming- Tiltaket inneber i flammebehandling i radkulturer. 


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til redusert bruk av plantevernmiddel

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i tilskot til tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel, fordelt på dei tre aktuelle tiltaka.

Det blei i 2019 gitt omlag 3,3 mill. kroner til desse tiltaka.

 

 

 

RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Areal med redusert bruk av plantevernmiddel

 

 

 

Diagrammet syner utviklinga i areal med tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel frå 2013, fordelt på dei tre ulike tiltaka.

Ugrasharving er det tiltaket med størst areal og er minst kostnadskrevende å utføre. I 2019 blei dette gjort på omlag 30 000 dekar.

 

 

 RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Tilskot til redusert bruk av plantevernmiddel per fylke i 2019

 

 Diagrammet syner tilskot til tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel i 2019 per fylke.

Vestfold var det fylket som brukte mest midler på tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel, med 664 270 kroner i 2019.

Det var kun Trøndelag som gav tilskot til flamming, 8 fylke gav tilskot til hypping/radrensning og 8 fylke ga tilskot til ugrasharving.

Nedgangen i tilskot til flamming har truleg samanheng med at det i 2019 vart innført nye regionale miljøprogram i alle fylker og at det er gjort endringar i dei regionale miljøtilsota frå nasjonalt hald. Ei endring er at flamming ikkje lenger er eit eige tiltak i RMP, men ei tilskotsklasse under tiltaket nedkjemping av ugras i radkulturer.

 

 RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag


Regionalt miljøtilskot - Areal med redusert bruk av plantevernmiddel per fylke i 2019

 

 

 

Diagramet syner areal med tiltak for redusert bruk av plantevernmiddel i 2019 per fylke.

Det vart løyvd tilskot til redusert bruk av plantevernmiddel på omlag 43 000 dekar jordbruksareal.

 

 

 RMP til redusert bruk av plantevernmiddel - talgrunnlag