Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kveite - januar 2020

Januar starta med at konflikten mellom USA og Iran skapte uro i dei internasjonale kornmarknadene. På same tid sat ein og venta på kva fyrste fase av handelsavtala mellom USA og Kina ville innebere.
 
Landa i Europa hadde godt sal i januar, men i Frankrike bidrog  streik blant jernbanearbeidarar til redusert sal av korn. Dette ga òg verknad på matkveiteprisane i Tyskland, som auka grunna at det vart kjøpt meir tysk kveite i staden for fransk.
 
Prisane på russisk kveite auka òg i januar som følgje av at Landbruksdepartementet i Russland la fram et forslag om å setje ein avgrensing i eksporten av kveite på 20 mill. tonn. Til samanlikning var eksporten frå Russland i fjor på 45 mill. tonn.
 
Mot slutten av januar vart prisane prega av situasjonen med Coronaviruset i Kina. Uroa i verdsøkonomien bidrog til prisnedgang på korn og oljefrø.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg.

Internasjonale prisar er omrekna til NOK med valutakursar frå Noregs Bank den aktuelle veka. Kornprisane er eksportprisar frå International Grains Council. Prisane er Free On Board (FOB), dvs. utan fraktkostnadar for skiping til Noreg.

Nordamerikansk kveite er f.o.m. oktober 2016 sorten Hard Red Winter frå USA. Tidlegare rekna vi snittprisar for kveite med høgt protein frå Canada og USA. Europeisk kveite er gjennomsnitt av prisar for tysk B-kveite og fransk Grade 1. Norsk matkveite er noteringspris for veka frå marknadsregulator Norske Felleskjøp, justert for handteringskostnadar og prisnedskrivingstilskot.

Kontaktperson

Mer om temaet