Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kveite, august 2020

Etter prisstigninga i byrjinga av koronakrisa har dei internasjonale kveiteprisane no stabilisert seg rundt nivået dei låg på før krisa. I august auka prisane svakt igjen, blant anna på grunn av aukande etterspurnad og reduserte avlingar etter tørke i Nordvest-Europa. International Grains Council (IGC) forventar i si siste prognose for 2020­/2021 at kveiteavlingane vil bli rekordstore og at global kornproduksjon vil nå eit nytt toppnivå på totalt 2,23 milliardar tonn.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg.

Internasjonale prisar er omrekna til NOK med valutakursar frå Noregs Bank den aktuelle veka. Kornprisane er eksportprisar frå International Grains Council. Prisane er Free On Board (FOB), dvs. utan fraktkostnadar for skiping til Noreg.

Pris for nordamerikansk kveite gjeld f.o.m. oktober 2016 klassen Hard Red Winter frå USA. Tidlegare rekna vi snittprisar for kveite med høgt protein frå Canada og USA. Europeisk kveite er gjennomsnitt av prisar for tysk B-kveite og fransk Grade 1.

Norsk matkveite er noteringspris for veka frå marknadsregulator Norske Felleskjøp, justert for handteringskostnadar, prisnedskrivingstilskot og matkorntilskot.

Kontaktperson

Mer om temaet