Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kveite - juli 2019

Det internasjonale kornrådet (IGC) sine siste prognosar for 2019–2020 viser ein kornproduksjon på nivå med fjoråret. Kveiteproduksjonen er venta å bli rekordstor, men produksjonen av mais og soyabøner er venta å gå ned. Dei gode utsiktane for produksjonen har gitt nedgang i prisane på amerikansk og europeisk kveite. Nedgangen skuldast òg svakare etterspurnad. Prisane i Russland og Ukraina har auka som følgje av det er venta god kvalitet på avlinga komande sesong.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg.

Internasjonale prisar er omrekna til NOK med valutakursar frå Noregs Bank den aktuelle veka. Kornprisane er eksportprisar frå International Grains Council. Prisane er Free On Board (FOB), dvs. utan fraktkostnadar for skiping til Noreg.

Nordamerikansk kveite er f.o.m. oktober 2016 sorten Hard Red Winter frå USA. Tidlegare rekna vi snittprisar for kveite med høgt protein frå Canada og USA. Europeisk kveite er gjennomsnitt av prisar for tysk B-kveite og fransk Grade 1. Norsk matkveite er noteringspris for veka frå marknadsregulator Norske Felleskjøp, justert for handteringskostnadar og prisnedskrivingstilskot.

Kontaktperson

Mer om temaet