Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kveite - oktober 2019

Det er venta at kveiteavlinga i verda vil bli større i 2019–2020 enn året før. Dette har gitt lågare prisar denne hausten enn i fjor. I oktober auka likevel prisane som følgje av forsinka hausting i Nord-Amerika og nedjusterte forventningar til avlinga i Argentina og Australia. Prisane vart òg pressa opp av god etterspurnad etter kveite i EU, og dårlege forhold for såing av komande års avling i EU og Svartehavsområdet.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg.

Internasjonale prisar er omrekna til NOK med valutakursar frå Noregs Bank den aktuelle veka. Kornprisane er eksportprisar frå International Grains Council. Prisane er Free On Board (FOB), dvs. utan fraktkostnadar for skiping til Noreg.

Nordamerikansk kveite er f.o.m. oktober 2016 sorten Hard Red Winter frå USA. Tidlegare rekna vi snittprisar for kveite med høgt protein frå Canada og USA. Europeisk kveite er gjennomsnitt av prisar for tysk B-kveite og fransk Grade 1. Norsk matkveite er noteringspris for veka frå marknadsregulator Norske Felleskjøp, justert for handteringskostnadar og prisnedskrivingstilskot.

Kontaktperson

Mer om temaet