Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på kveite per veke 13 - mars 2020

Prisane fortsette å stige i veke13 som følgje av auka etterspurnad og uro kring potensielle framtidige utfordringar i logistikk som følgje av barrierar for å hindre spreiing av koronaviruset. Prisane auka òg som følgje av rykte om at Russland og Ukraina kom til å innføre eksportrestriksjonar.  fredag den same veka foreslo det russiske landbruksdepartementet at det skulle innførast ei eksportkvote på 7 mill. tonn korn (kveite, bygg, rug og mais) som skal gjelde frå april til juni.Mandag veka etter forslaget vart fremma, støtta det russiske finansdepartementet forslaget. Kvantumet er om lag det som er venta at vil bli eksportert i perioden, men tiltaket gir signal om at fleire restriksjonar kan kome.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisar er i NOK per kg.

Internasjonale prisar er omrekna til NOK med valutakursar frå Noregs Bank den aktuelle veka. Kornprisane er eksportprisar frå International Grains Council. Prisane er Free On Board (FOB), dvs. utan fraktkostnadar for skiping til Noreg.

Nordamerikansk kveite er f.o.m. oktober 2016 sorten Hard Red Winter frå USA. Tidlegare rekna vi snittprisar for kveite med høgt protein frå Canada og USA. Europeisk kveite er gjennomsnitt av prisar for tysk B-kveite og fransk Grade 1. Norsk matkveite er noteringspris for veka frå marknadsregulator Norske Felleskjøp, justert for handteringskostnadar og prisnedskrivingstilskot.

Kontaktperson

Mer om temaet