Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på storfe - august 2019

Den gjennomsnittlege prisen på storfekjøt i Danmark gjekk opp med 3,8 prosent frå juli (målt i norske kroner). Auken i den danske storfeprisen i veke 35 bidrog spesielt til prisoppgangen. Den gjennomsnittlege prisen på tysk storfekjøt auka med 5,5 prosent (målt i norske kroner), mens den finske prisen på storfekjøt auka med 2,8 prosent i samme månad (målt i norske kroner).

FAO sin prisindeks for kjøt gjekk opp med 0,5 prosent i august, og prisane auka dermed for sjuande månad på rad. For storfekjøt gjekk indeksen ned med 0,2 prosent. Eksempelvis gjekk prisane i USA og Australia ned med høvesvis 0,05 og 1,2 prosent, mellom anna som følge av svakare nasjonale valutaer.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisane er i NOK per kg. Dei internasjonale prisane er rekna om til NOK ved bruk av valutakursar frå Norges Bank den aktuelle veka.
Norske prisar: Nortura sine avrekningsprisar korrigert for omsetningsavgift (dvs. tillagt produsentprisen). Utvald vare er ung okse klasse O, 250,1-325,0 kg. feittgruppe 2. Kjelder: Nortura og Omsetningsrådet.
Internasjonale prisar: Avrekningsprisar for heile/halve slakt av ung okse klasse O, feittgruppe 3, Tyskland og Danmark, henta frå prisnoteringar hos EU-kommisjonen. Opphavleg valuta er euro per 100 kg. Kjelde: EU-kommisjonen og Danish Meat Association, DMA (tidlegare Kødbranchens Fællesråd, Danske slagterier mm).

Når ein samanliknar prisane mellom dei ulike landa bør ein være merksam på skilnader mellom landa med omsyn til samansetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avrekning etter kvalifiseringsskalaen.

Kontaktperson

Mer om temaet