Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på storfe - januar 2020

Den gjennomsnittlege prisen på storfekjøt i Danmark sank med 1,7 prosent målt i euro i januar, medan den tyske prisen auka med 0,3 prosent. Ei styrking av den norske krona i januar bidrog til at den gjennomsnittlege prisen på storfekjøt i Danmark og Tyskland gjekk ned med 2,9 og 0,8 prosent denne månaden.

FAOs prisindeks for kjøt gjekk ned med 4 prosent frå desember. For storfekjøt gjekk indeksen ned med 5 prosent. Nedgangen kom i hovudsak av lågare etterspurnad frå Kina som følgje av store importvolumer mot slutten av 2019, og store tilgjengelege eksportkvantum.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Vel eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekeprisar. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisane er i NOK per kg. Dei internasjonale prisane er rekna om til NOK ved bruk av valutakursar frå Norges Bank den aktuelle veka.
Norske prisar: Nortura sine avrekningsprisar korrigert for omsetningsavgift (dvs. tillagt produsentprisen). Utvald vare er ung okse klasse O, 250,1-325,0 kg. feittgruppe 2. Kjelder: Nortura og Omsetningsrådet.
Internasjonale prisar: Avrekningsprisar for heile/halve slakt av ung okse klasse O, feittgruppe 3, Tyskland og Danmark, henta frå prisnoteringar hos EU-kommisjonen. Opphavleg valuta er euro per 100 kg. Kjelde: EU-kommisjonen og Danish Meat Association, DMA (tidlegare Kødbranchens Fællesråd, Danske slagterier mm).

Når ein samanliknar prisane mellom dei ulike landa bør ein være merksam på skilnader mellom landa med omsyn til samansetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avrekning etter kvalifiseringsskalaen.

Kontaktperson

Mer om temaet