Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på svin - oktober 2019

Prisen på dansk svinekjøt klasse E auka med heile 6,1 prosent frå september til oktober, målt i norske kroner. Den gjennomsnittlege prisen for september enda på kr 18,59 per kg.

FAOs prisindeks for svinekjøt gjekk opp 0,7 prosent i oktober. Medan prisen auka kraftig dei fyrste månadene i 2019, ser dei ut til å vere meir stabile no. Auka eksportkapasitet blant anna i Europa og i Brasil trekker verdsprisane ned, samtidig som etterspurnaden i Kina fortsatt er høg og held prisane oppe.

Til samanlikning var FAOs prisindeks på svinekjøt om lag 22 prosent lågare i oktober 2018 enn i oktober 2019.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Velg eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekepriser. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisane er i NOK per kg. Dei internasjonale prisane er rekna om til NOK ved bruk av valutakursar frå Norges Bank den aktuelle veka.
Norske prisar: Nortura sine avrekningsprisar korrigert for omsetningsavgift (dvs. tillagt produsentprisen). Utvald vare er svin klasse E, 73,1-75,0 kg. Kjelder: Nortura og Omsetningsrådet.
Internasjonale prisar: Noteringar for slaktesvin hos Danish Crown, beste vektklasse og basis kjøtprosent. Kilde: Danish Meat Association, DMA (tidlegare Danske Slagterier).
Når ein samanliknar prisane mellom dei ulike landa bør ein være merksam på skilnader mellom landa med omsyn til samansetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avrekning etter kvalifiseringsskalaen.

Kontaktperson

Mer om temaet