Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutvikling på svin - januar 2020

Etter fleire månader med oppgang, har prisen på dansk svinekjøt klasse E no stabilisert seg noko. Målt i norske kroner, gjekk den gjennomsnittlige prisen ned med 0,2 frå desember til januar, og enda på kr 19,53 per kg. Samla for EU, målt som et vekta gjennomsnitt, gjekk prisen ned med 6 prosent målt i norske kroner frå månaden før.

FAOs prisindeks for svinekjøt gjekk ned med 2,8 prosent i januar. Nedgangen i januar kom i hovudsak av lågare etterspurnad frå Kina som følgje av store importvolumer mot slutten av 2019, og store tilgjengelege eksportkvantum. Prisane er likevel framleis høge som følgje av utbrotet av afrikansk svinepest.

Talgrunnlag for grafen | Internasjonale prisar - samla oversikt

Velg eit tidsrom ved å dra i dei to små handtaka.
Prisane er vekepriser. Datoen peiker på fredagen i den aktuelle veka.

Alle prisane er i NOK per kg. Dei internasjonale prisane er rekna om til NOK ved bruk av valutakursar frå Norges Bank den aktuelle veka.
Norske prisar: Nortura sine avrekningsprisar korrigert for omsetningsavgift (dvs. tillagt produsentprisen). Utvald vare er svin klasse E, 73,1-75,0 kg. Kjelder: Nortura og Omsetningsrådet.
Internasjonale prisar: Noteringar for slaktesvin hos Danish Crown, beste vektklasse og basis kjøtprosent. Kilde: Danish Meat Association, DMA (tidlegare Danske Slagterier).
Når ein samanliknar prisane mellom dei ulike landa bør ein være merksam på skilnader mellom landa med omsyn til samansetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avrekning etter kvalifiseringsskalaen.

Kontaktperson

Mer om temaet