Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Produksjonstilskudd i jordbruket

Statistikken som presenteres her er basert på søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket fra 2017 og senere.

Søknadsomgangen består av to deler. Del 1 av søknaden inneholder søknadsopplysninger om antall dyr på telledato 1. mars. Del 2 av søknaden inneholder søknadsopplysninger om antall dyr på telledato 1. oktober (inkludert bevaringsverdige husdyrraser), dyr på beite, grønt- og potetproduksjon og hvilke vekster som ble dyrket i vekstsesongen.

Rapportene er i utgangspunktet basert på saksbehandlers godkjente tall. De nyeste rapportene kan i enkelte tilfeller være merket med «foreløpige søknadstall» og er da basert på søkers opplysninger. Rapportene kan vises på lands-, fylkes- og kommunebasis.

2017 var første året med nytt søknadssystem for produksjonstilskuddsordningene. Det første året var telledato for del 1 1. mai, og tallene for del 1 fra 2017 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tall fra senere søknadsomganger.

Omtale av utvikling i blant annet antall jordbruksforetak, jordbruksareal i drift og antall dyr finner du her: Utviklingstrekk i norsk jordbruk

Datasett med søknadsopplysninger fra søknadsomgangen 2017 og framover er tilgjengelig i formatene XML, JSON(P), CSV og YAML og komplett nedlasting i CSV på Felles datakatalog - data.norge.no. Der ligger også datasett med utbetalingstall fra søknadsomgangene fra og med august 2013.


Forklaring til de ulike rapportene

PT-900 Antallstatistikk
Rapporten viser antall søkere og antall dyr eller dekar for hver enkelt kode i søknadsskjemaet. Forklaring på kodene finner du i Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
Merk at det antallet som er oppført i koder for økologiske dyr/økologiske arealer også er oppført i de generelle kodene for dyret/arealene.

PT-912 Antall dekar og søkere med de ulike vekstgruppene
Rapporten viser antall søkere og antall dekar i de ulike vekstgruppene grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær.

PT-910 Jordbruksareal i drift og antall søkere
Rapporten viser antall søkere med areal og antall dekar jordbruksareal (sum for alle vekstgrupper) som ble drevet aktivt i vekstsesongen.